Ieremia ese Israel taudia e hadibadia Ierusalem na Silo heḡereḡerena baine vahu

26:6

  • Maua helaḡana, Iehova ena noho e laulaulaia ḡauna, na guna Silo ai e miava

  • Iehova ese Filistia taudia na se koudia Maua helaḡana bae abia, bona una nega amo ma asie loulaia Silo

Hahelaḡa taudia, peroveta taudia, bona taunimanima iboudiai na e urava Ieremia bae alaia

26:8, 9, 12, 13

  • Taunimanima ese Ieremia na e dabaia tao badina ia ese Ierusalem bona dubu helaḡa edia moru e perovetalaia

  • Ieremia na se hesiku bona se heau boio

Iehova ese Ieremia e gimaia

26:16, 24

  • Ieremia na se gari, bona Iehova ese se rakatania

  • Dirava ese lalo goada tauna Ahikama e siaia Ieremia baine gimaia

Iehova ena heduru bona hahegoada karana dainai, Ieremia na laḡani 40 lalodiai taunimanima ese asie moalelaiava sivaraina e harorolaia