O laloamu . . .

  • Dirava?

  • taunimanima?

  • Satana?

 BAIBEL NA E TOMAMU

“Tanobada idoinai na dika tauna imana ai.”1 Ioane 5:19, Buka Helaḡa.

“Dirava Natuna e hedinarai badina binai: diabolo ena kara dika baine ha-orea.”1 Ioane 3:8.

UNU SIRI EDIA NAMO

Tanobada ai hekwakwanai idauidau e varamu badidia e hadibadamu.Apokalupo 12:12.

Eda tanobada be namo loumu badidia e hadibadamu.1 Ioane 2:17.

 BAIBEL BAITA ABIDADAMA HENIA DIBA, EIAVA?

Oibe, ini badi toi daidiai:

  • Satana na basine lohia loumu. Iehova na lalona vada e hadaia Satana baine haorea, taunimanima basine lohiadia lou totona. Dirava ena gwauhamata na Diabolo baine “hadarerea,” bona Satana ese e hadika ḡaudia iboudiai baine hanamodia lou.Heberu 2:14.

  • Dirava ese Iesu Keriso e abia hidi tanobada baine lohiaia. Satana Diabolo na daḡedaḡe bona sibona ena namo e laloamu lohiana, to Iesu na dia unu heto. Dirava ese Iesu ena lohia dalana na ini e gwauhatamalaia toma: “Ia ese manoka-manoka taudia bona ogoḡami taudia e bogadia hisimu . . . Daḡedaḡe bona ala-ala amo ia ese edia mauri e rauadiamu” o e hamauridiamu.Salamo 72:13, 14.

  • Dirava na se koikoimu. Baibel e tomamu: “Dirava ese basine koida diba.” (Heberu 6:18) Iehova ese ḡau ta e gwauhamatalaiamu neganai, e haḡuḡuruamu! (Isaia 55:10, 11) “Ina tanobada lohiana bae lulua lasi.”Ioane 12:31.

 MANI A LALOA

Dirava ese Satana baine haorea murinai, tanobada ai be dahaka be varamu?

Una henanadai haerena na ini Baibel siridiai: SALAMO 37:10, 11 bona APOKALUPO 21:3, 4.