Skip to content

Skip to table of contents

Iehova Ena Witnes Taudia

Select language Motu

 KAROA 3

Dahaka Dainai Dirava ese Tanobada E Karaia?

Dahaka Dainai Dirava ese Tanobada E Karaia?
  • Dirava ena ura taunimanima ediai be dahaka?

  • Dirava be edena dalai e gwauraia dika?

  • Vaira neganai tanobada maurina be ede bamona?

1. Dahaka dainai Dirava ese tanobada e karaia?

DIRAVA ese tanobada e karaia na mai badina. Iehova na e uramu asi edia gorere bona moale taudia ese tanobada bae hahonua. Baibul na e gwaumu: “Dirava Iehova ese imea ta e karaia, ladana Eden” bona “au danu tano ai e havaradia, ita-itadia bona ianidia nanamo audia iboudiai.” Dirava ese tau bona hahine ginigunadia, Adam bona Heva e karadia murinai, una imea hairana ai e atodia bena e hamaorodia: “Besemui ba havaradia, ba hutuma; tanobada ba hahonua bona ba biagua.” (Genese 1:28; 2:8, 9, 15) Una dainai, Dirava ena ura na taunimanima ese besedia bae havara, tanobada idoinai na uma hairaina ai bae halaoa, bona animal bae naridia.

2. (a) Ede ta diba tomamu Dirava ena ura tanobada totona na be ḡuḡurumu? (b) Baibul ese taunimanima bae mauri hanaihanai karana be ede e herevalaia toma?

2 Iehova Dirava ena ura na taunimanima ese tanobada paradaisona bae noholaia, o laloamu una be ḡuḡurumu eiava? Dirava na e gwa: “Vada na hereva, . . . bona baina karaia.” (Isaia 46:9-11; 55:11) Oibe, Dirava ese ena ura na baine haḡuḡurua momokani! Ia na e gwa, “ia ese [tanobada na] se karaia ḡau asi oromana, a haida ese bae noholaia totona e karaia.” (Isaia 45:18) Dirava be e  uramu taunimanima ede bamodia ese tanobada bae noholaia? Bona e uramu ede daudauna bae noho? Baibul na e gwaumu: “Kara maoromaoro taudia ese tano bae abia, bae noholaia hanaihanai.”Salamo 37:29; Apokalupo 21:3, 4.

3. Hari, tanobadai be dahaka dika e varamu, bona ededia henanadai e hedinarai?

3 To, una na do se vara. Hari, taunimanima na e goreremu bona e masemu; e heatumu bona e heala-ala hehenimu. Ḡau ta na kerere. Tanobadai e varamu ḡaudia na dia Dirava ena ura heḡereḡerena! Dahaka e vara? Dahaka dainai Dirava ena ura na se ḡuḡuru? Taunimanima ese e tore histori bukadia ta ese basine hadibada dibamu, badina hekwakwanai na gubai e matama.

INAI TAUNA ENA HEMATAMA

4, 5. (a) Daika ese gaigai ena amo Heva e hereva henia? (b) Edena dalai kara namo tauna ta na gabeai henaohenao tauna ai bainela?

4 Baibul bukana ginigunana ese e hahedinaraiamu, Eden imeana ai Dirava e tuari henia tauna e hedinarai. Baibul ese ia na e gwauraiamu “gaigai,” to ia na dia animal korikorina. Baibul bukana ginigabena ese e gwauraia “Satana, tanobada idoinai e koiamu ḡauna.” Danu, e gwauraia “idau negai gaigaina.” (Genese 3:1; Apokalupo 12:9) Una aneru goadana, o asita itaiamu laumana ese gaigai ta amo Heva e hereva henia, una na heḡereḡere aonega tauna ta na doli ta amo bema hereva bona ita-itana na una doli bema hereva. Dirava ese tanobada e karaia neganai, una lauma tauna danu noho.Iobu 38:4, 7.

5 To, Iehova ese e kara ḡaudia iboudiai na ḡoḡoeva dainai, daika ese “Diabolo” o “Satana” e karaia? Baita gwau dibamu, Dirava natuna ta na sibona Diabolo ai e hahelao. Una be ede e vara toma? Hari, kara namo tauna ta na gabeai henaohenao tauna ai bainela diba. Una be ede baine vara toma? Reana kudounai ura dikana baine matama.  Bema baine laloa loulou, una ura dikana na baine goada diba. Bena dala baine hekeho neganai, una ura dikana na baine karaia diba.Iakobo 1:13-15 ba duahi.

6. Dirava ena aneru goadana ta be edena dalai Satana Diabolo ai ela?

6 Satana Diabolo enai unu e vara toma. Dirava ese Adam bona Heva e hamaorodia besedia bae havara bona tanobada bae hahonua neganai, ia danu e kamonai. (Genese 1:27, 28) Satana na ini e lalo toma, ‘Namona na ini taunimanima ese lau bae tomadiho henigu, dia Dirava!’ Una dainai, kudounai ura dikana e matama. Bena, ia ese Heva vairanai Dirava e sivarailaia koikoi. (Genese 3:1-5 ba duahi.) Unu amo ia na “Diabolo” ai ela, anina na “Lada e hadikamu tauna.” Bona “Satana” ai ela, anina na “Inai tauna.”

7. (a) Dahaka dainai Adam bona Heva na e mase? (b) Dahaka dainai Adam besena na e burukamu bona e masemu?

7 Satana Diabolo ese koikoi bona lalo veri dalana amo Adam bona Heva e koidia, bena Dirava asie kamonai henia. (Genese 2:17; 3:6) Una dainai, gabeai e mase, Dirava ena hereva heḡereḡerena. (Genese 3:17-19) Adam e kara dika neganai, ia na da dia ḡoevadae dainai, besena iboudiai na iena amo kara dika e abia hanai. (Roma 5:12 ba duahia.) Parao gabu panina aita laloa. Bema pani na mai gobana, be gabumu paraodia be ede be hetomu? Paraodia danu makadia be hekaramu. Una heḡereḡerena, taunimanima na Adam ena amo “maka” o kara dika e abia hanai. Una dainai iboudiai na e burukamu bona e masemu.Roma 3:23.

8, 9. (a) Satana be dahaka hepapahuahu herevana e havaraia? (b) Dahaka dainai Dirava ese gwau-edeede taudia na se hamasedia haraḡa?

8 Satana ese Adam bona Heva lalodia e veri bena Dirava e gwau-edeede henia neganai, ia na gwau-edeede tauna ai ela. Ia ese Iehova ena lohia dalana e hepapahuahulaia. Una na heḡereḡere, Satana na ini bema gwau toma: ‘Dirava  na lohia dikana. Koikoi herevadia e gwauraimu bona e lohiadiamu taudia na ḡau namodia se henidiamu. Dirava ese taunimanima baine lohiadia na dia maoro. Idia na sibodia bae abi hidi dahaka be namo bona dahaka be dika. Bona egu lohia henunai be nohomu neganai namo be davarimu.’ Dirava ese una hereva be ede baine hamaoromaoroa toma? Haida na e laloamu Dirava ese unu gwau-edeede  taudia bema hamasedia na namo. To una ese Satana ena hereva bema haerelaia, eiava? Una ese Dirava ena lohia dalana ena maoro bema hamomokania, eiava?

9 Iehova ena hahemaoro maoromaoro dainai, unu gwau-edeede taudia na se hamasedia haraḡa. Ia na e laloa nega baine heni na namo Satana ena hereva na dala maoronai baine haerelaia bona baine hamomokania Diabolo na koikoi tauna. Una dainai Dirava ese taunimanima na se koudia Satana ena lohia henunai sibodia bae helohia. Iehova unu e kara toma badina bona ini hekwakwanai ihamaoromaorodia totona nega bada e henidia badina na Karoa 11 ese be herevalaiamu. To hari, ina baita laloa na namo: Adam bona Heva ese Satana, ḡau namona ta se henidia tauna, ena hereva e abia dae be maoro, eiava? Idia ese Iehova, edia ura ḡaudia iboudiai e henimu Diravana, bae gwauraia koikoi tauna be maoro, eiava? Oi be dahaka boma kara?

10. Edena dalai Iehova ena kahai ba gini bena Satana ena hereva ba hakoikoia?

10 Unu henanadai baita lalodia na namo, badina hari ita ta ta edai danu una hekwakwanai na e varamu. Oibe, oi na mai emu dala Iehova ena kahai ba gini bona Satana ba haere henia diba. Iehova na emu Lohia ai ba halaoa diba bona ba hahedinaraia Satana na koikoi tauna. (Salamo 73:28; Hereva Lada-isidia 27:11 ba duahia.) Madi, tanobadai taunimanima bilioni momo amo haida mo una abi hidi e karaiamu. Una ese henanadai badana ta e havaraia, Momokani Baibul ese Satana e gwauraiamu ina tanobada lohiana, eiava?

DAIKA ESE INA TANOBADA E LOHIAIAMU?

Bema tanobada basileiadia na dia Satana ena, Iesu bema henia diba, eiava?

11, 12. (a) Iesu enai e vara hedibaḡanina ese edena dalai e hahedinaraiamu Satana na ina tanobada lohiana? (b) Dahaka ese danu e hamomokaniamu Satana na ina tanobada lohiana?

11 Iesu na mai dibana Satana na ina tanobada lohiana.  Hoa dalanai, Satana ese “tanobada basileiadia idoidiai mai hairaidia” na Iesu e haheitalaia. Bena Iesu e gwauhamata henia, eto: “Boma goru diho, boma toma henigu diho, bena ini iboudiai na oi bama henimu.” (Mataio 4:8, 9; Luka 4:5, 6) Mani a laloa. Bema unu basileia na dia Satana ena, Iesu bema henia diba, eiava? Iesu na mai dibana unu gavamani iboudiai na Satana ena. Bema idia na dia Satana ena, Iesu na bema gwau hedinarai.

12 Momokani, Iehova na siahu idoinai Diravana, guba bona tanobada e Havaradia Tauna. (Apokalupo 4:11) To, Iesu ese Satana na e gwauraia “ina tanobada lohiana.” (Ioane 12:31; 14:30; 16:11) Danu, Baibul ese Satana Diabolo na e gwauraia “ina tanobada diravana.” (2 Korinto 4:3, 4) Kristen aposetolo Ioane ese Satana eiava inai tauna, na ini e gwauraia toma: “Tanobada idoinai na dika tauna imana ai.”1 Ioane 5:19.

SATANA ENA TANOBADA BE OREMU DALANA

13. Dahaka dainai tanobada oromana matamatana baine vara na namo?

13 Laḡani ta ta ai, tanobada na e dika e laomu. Tuari, politikol bona tomadiho igunalaidia taudia edia koikoi karadia, bona raskol karadia ese tanobada na e hahonua. Tanobada ihanamona na auka. Baibul ese e hahedinaraiamu, kahirakahira Dirava ese ena Aramagedono tuarina amo tanobada oromana dikana baine haorea. Unu amo tanobada oromana matamatana baine vara.Apokalupo 16:14-16.

14. Dirava ese daika e abia hidi Iena Basileia baine Lohiaia, bona una be ede e perovetalaia toma?

14 Iehova Dirava ese Iesu Keriso e abia hidi Iena guba Basileiana, o gavamanina ai baine Lohia. Idaunegai, Baibul na e peroveta: “Meromero ta vada e vara, ita eda; mero ta vada e henida. Taunimanima ireḡudia na ia paḡana ai  baine heato, bona ladana bae hatoa . . . Maino Lohiana. Ena hereḡu ihabadana bona maino daladia na basie doko.” (Isaia 9:6, 7) Iesu ese murinai e raka taudia e hadibadia, una gavamani na ini bae ḡuriḡurilaia toma: “Emu basileia bainema, emu ura tanobada ai baia kara, guba ai e karamu na heto.” (Mataio 6:10) Gabeai ina buka ai baita itaiamu, Dirava ena Basileia ese kahirakahira ina tanobada gavamanidia iboudiai be haorediamu, bena gabudiai be lohiamu. (Daniel 2:44 ba duahia.) Bena Dirava ena Basileia ese tanobada paradaisona be havaraiamu.

TANOBADA MATAMATANA NA KAHIRAKAHIRA!

15. “Tanobada matamatana” ese dahaka e laulaulaia?

15 Baibul na e gwaumu: “Ita na guba matamatana bona tanobada matamatana, [Dirava] ena gwauhamata heḡereḡerena, ta narimu; kara maoromaoro taudia ese bae noholaia.” (2 Petro 3:13; Isaia 65:17) Nega haida Baibul ese “tanobada” e herevalaia neganai, anina na tanobadai e nohomu taudia e herevalaidiamu. (Salamo 33:8) Una dainai, “tanobada matamatana” na Dirava ese e lalonamo henidiamu taudia e laulaulaidia.

16. Dirava ese e lalonamo henidiamu taudia ese dahaka harihari ḡauna be abiamu, bona dahaka baita kara una baita abia totona?

16 Iesu na e gwauhamata, tanobada oromana matamatana lalonai, Dirava ese e lalonamo henidiamu taudia ese “mauri hanaihanai” be abiamu. (Mareko 10:30) Mani emu Baibul a kehoa Ioane 3:16 bona 17:3 ai, bona Iesu ese mauri hanaihanai iabina totona baita karaia ḡauna e herevalaia na ba duahia. Tanobada Paradaisona ai Dirava ese baine heni hahenamodia na mani Baibul ai aita itadia.

17, 18. Ede ta diba tomamu tanobada ibounai maino bona noho namo be varamu?

17 Kara dikadia, tuari, raskol karadia, bona daḡedaḡe karadia na be oremu. “Kara dika tauna baine puki . . . A manau taudia ese tano bae abia; maino ena harihari-bada  idia ese bae moalelaia.” (Salamo 37:10, 11) Maino baine vara, badina Dirava ese tuari be “hadokodiamu ela bona tanobada dokona.” (Salamo 46:9; Isaia 2:4) Bena “kara maoromaoro baine tubu, maino danu baine bada, ela bona hua baine puki oho”—anina na maino na basine ore!Salamo 72:7.

18 Iehova e tomadiho heniamu taudia na be noho namonamomu. Baibul negadiai, Israel taudia na Dirava e kamonai heniava neganai, e noho namonamova. (Levitiko 25:18, 19) Paradaiso lalonai unu baita noho tomamu na namo herea!Isaia 32:18 ba duahia; Mika 4:4.

19. Ede ta diba tomamu tanobada matamatanai aniani na be momo hereamu?

19 Aniani na basie oremu. Salamo e torea tauna na e gwa: “Aniani reidia na tano ai bae vara momomomo, ororo doridia reidia bae helado, anidia bae vara.” (Salamo 72:16) Iehova Dirava ese kara maoromaoro taudia na baine hanamodia, bona ‘tano anina baine vara ḡoevaḡoeva.’Salamo 67:6.

20. Dahaka dainai ta dibamu tanobada ibounai na paradaiso ai be laomu?

20 Tanobada ibounai na paradaiso ai be laomu. Guna kara dika taudia ese e hadikaia tanona ai, ruma bona uma namodia be karadiamu. (Isaia 65:21-24 ba duahi; Apokalupo 11:18) Bena, tanobada ibounai na Eden imeana heḡereḡerena be hairaimu bona aniani namodia amo be honumu. Bona Dirava ese ‘imana be kehoamu, mauri ḡaudia iboudiai bogadia be hakunudiamu.’Salamo 145:16.

21. Dahaka ese e hahedinaraiamu taunimanima bona animal na maino ai be nohomu?

21 Taunimanima bona animal na be mainomu. Uda ai e nohomu animal bona taunimanima ese e naridiamu animal na bae aniani hebou. Natu maraḡina ese hari e daḡedaḡemu animal garidia na basine garimu.Isaia 11:6-9 ba duahi; 65:25.

22. Gorere be ede be hetomu?

 22 Gorere na be oremu. Iesu na Dirava ena guba Basileia pavapavana dainai, ia ese tanobada ibounai lalonai gorere taudia be hanamodiamu, guna ia tanobadai e nohova neganai e karava karadia be hereadiamu. (Mataio 9:35; Mareko 1:40-42; Ioane 5:5-9) Bena “hanua tauna ta basineto ‘e goreregumu.’”Isaia 33:24; 35:5, 6.

23. Dahaka dainai toreisi lou na moale ḡauna?

23 Mase taudia bae toreisi lou bona bae mauri hanaihanai diba. Dirava ese e lalodia taomu mase taudia iboudiai na be toreisi loumu. Oibe, “mase taudia do bae tore isi lou, kara maoromaoro taudia bona asi edia kara maoromaoro taudia.”Kara 24:15; Ioane 5:28, 29 ba duahi.

24. Tanobada Paradaisona maurina o laloamu neganai, emu hemami be ede bamona?

24 Ḡau iboudiai e Havaradia Diravana, Iehova, e uramu bae dibaia bona bae hesiai henia taudia ese una nega namona e nariamu! Iesu ese baine vara paradaisona na ia badinai e hasatauroa kara dika tauna enai e gwauhamatalaia, e gwa: “Ita raruosi Paradaiso ai baita kau.” (Luka 23:43) Ḡau badana na Iesu Keriso baita dibaia namonamo, badina ia amo unu hahenamo iboudiai be varamu.