Timoteo na tauhau ta, bona e ura dikadikava taunimanima baine durudia. Una dainai gabu momo ela, bona ena mauri na e moalelaia. O uramu ia sivaraina ba kamonai?

Timoteo sinana bona tubuna hahinena ese Iehova sivaraina e hadibaia

Timoteo na taoni ta ladana Lustera ai e bada. Ia maraḡinai, tubuna Loi bona sinana Eunike ese Iehova sivaraina e hadibalaia. Timoteo e bada neganai, ia na e urava Iehova sivaraina na ma haida baine hadibalaidia.

Timoteo do tauhaunai, Paulo ese e noia ia ida gabu idau-idau ai bae haroro neganai, Timoteo na e gwa: ‘Io!’ Ia na heḡaeḡae bainela bona haida baine durudia.

 Timoteo na Paulo ida Makedonia taonina ta ladana Tesalonika ela. Unu baela totona gabu daudau e rakaia bena bouti ai e gui. E kau neganai, momo e durudia Iehova bae dibaia totona. To taunimanima haida na e badu bona e urava bae dadabadia. Una dainai Paulo bona Timoteo ese una gabu e rakatania bena ela ma gabu haida ai bae haroro.

Timoteo ese ena mauri na e moalelaia

Hua haida muridiai, Paulo ese Timoteo e noia ma bainela Tesalonika, tadikaka baine itadia idia nanamo eiava. Una taoni ma bainela na mai garina! To Timoteo na tadikaka e lalodiava dainai ela. Paulo dekena e lou lao neganai, sivarai namodia e hamaoroa. Tesalonika ai tadikaka na e goadava!

Timoteo na laḡani momo lalodiai Paulo ida e ḡaukara hebou. Paulo ena revareva ta ai Timoteo e herevalaia eto, ia na taunimanima maorona baine siaia kongrigeisen baine durudia. Timoteo na Iehova bona taunimanima e lalokau henidiava.

Oi danu taunimanima o lalokau henidiamu bona o uramu ba durudia Iehova bae dibaia, a?Unu bo kara tomamu neganai, Timoteo heḡereḡerena emu mauri na bo moalelaiamu!

EMU BAIBEL AI BA DUAHI

  • 2 Timoteo 1:5; 3:15

  • Kara 16:1-5; 17:1-10

  • 1 Tesalonika 3:2-7

  • Filipi 2:19-22