Kuaʼan-ní nu̱u̱ iyo

Ná ndaka̱’a̱n ini-yo ja ni ji̱ʼi̱ Jesús

Ná ndaka̱’a̱n ini-yo ja ni ji̱ʼi̱ Jesús

Ta ɨn ta ɨn kuiya, nda testigo Jeová ka ndaka̱’a̱n ini ja ni ji̱ʼi̱ Jesús tanu ni tetiñi-de (Lucas 22:19, 20). Ka kána sa-ní tágua ndutútú-ní jín nda sa̱án kɨvɨ kánuu ya’a. Kutu’va-ní na̱sa ku̱ú chindee nu̱u̱ maa-ní na̱sa ni ndee Jesús ji ja ni ji̱ʼi̱-de.