Kuaʼan-ní nu̱u̱ iyo

Kune kaʼnu ini-ní. Nduu ni ndaniʼi página nanduku-ní.

Kuaʼan-ní página inicio de saʼa-ní clic nu̱u̱ nda vínculo ja vaji ichi nu̱u̱.

Tutu kuu kaʼvi-ní

Kundeʼe-ní nda tutu jáá ji ndatiñu ja kuu kaʼvi-ní ji ja kuu kundeʼe-ní

Tuʼun sɨkɨ nda maa-sa

Kuni vaʼa ka-ní sɨkɨ nda-sa. Ndaniʼi-ní ndenu ka ndutútú nda-sa, na̱sa kuu ndatuʼun-ní jín nda-sa ji na̱sa kakan-ní ɨn curso sɨkɨ tuʼun Yandios de ma chunaa-ní.