Kuaʼan-ní nu̱u̱ iyo

Nda testigo Jeová: ka satiñu inuú ini tágua ka steʼen-de tuʼun Yandios

Ni kuu viʼi ka ɨn ciento kuiya ka satiñu inuú ini nda testigo Jeová tágua ka steʼen tuʼun Yandios. De ka steʼen-de kuaʼa yuʼu ñuu, nu̱u̱ viʼi ka uu ciento ñuu kaʼnu ji ñuu luli. ¿Nakú kánuu tiñu yaʼa? ¿Na̱sa kundeé-de ka saʼa-de tiñu yaʼa níí kaʼnu ñuuyɨvɨ́? Nu̱u̱ video yaʼa ndaniʼi-ní nda tuʼun ja jikatuʼun yaʼa de ku̱ú kuni ka-ní na̱sa satiñu nda testigo Jeová nɨkaʼnu ñuuyɨvɨ́.