Kuaʼan-ní nu̱u̱ iyo

Kuaʼan-ní nu̱u̱ índice

 LECCIÓN 15

¿Nakú kánuu ja skuaʼa ka-ní Tutu Yandios?

¿Nakú kánuu ja skuaʼa ka-ní Tutu Yandios?

1. ¿Na̱sa chindee nu̱u̱ maa-ní nu skuaʼa ka-ní Tutu Yandios?

Nda tuʼun xinañuʼun ja kánuu ja ni kutuʼva-ní yaʼa sɨkɨ tuʼun Yandios ni saʼa ja kundaʼvi ka ini-ní Jeová. De mita jiniñuʼun ja skuaʼa ka-ní tágua kutoo ka-ní Yandios (1 Pedro 2:2). Kánuu ja skuaʼa-ní tuʼun Yandios de koo ñati-ní nu̱u̱ Jeová tágua ku̱ú kuteku-ní nɨkani. Kaʼvi-ní Juan 17:3 ji Judas 21.

Ta ni̱ kutuʼva ka-ní sɨkɨ Yandios, ku̱ú kutú ka fe-ní, de sukua ku̱ú saʼa sii-ní ini- Ya (Hebreos 11:1, 6). Fe skanda ini-yo tágua ndi̱kó ini-yo, nasa̱ma-yo maa-yo de saʼa-yo ja vaʼa. Kaʼvi-ní Hechos 3:19.

2. ¿Na̱sa ku̱ú chindee-ní sava ka ñayí?

Maa-ní kuu jinú-ní kitaʼan ñunkúú-ní jín Jeová

Va kuu ini-ní ndakani-ní nu̱u̱ sava ka ñayí nda tuʼun ja ni kutuʼva-ní, chi ndɨʼɨ-yo taʼa̱n ini-yo ndakani-yo tuʼun vaʼa. Ta ni̱ skuaʼa ka-ní, kutuʼva-ní kuatiñu-ní Tutu Yandios tágua steʼen-ní tuʼun sɨkɨ Jeová ji sɨkɨ nda tuʼun vaʼa ja kúni Yandios saʼa-Ya nu̱u̱ ñuuyɨvɨ́. Kaʼvi-ní Romanos 10:13-15.

Kuu kejaʼa-ní steʼen-ní nu̱u̱ nda ñayí veʼe-ní ji nu̱u̱ ñayí kitaʼan jín-ní. De jiniñuʼun ja kaʼan vitá-ní ji koo yɨñuʼún-ní. Ma kana̱á-ní jín nda ñayí sɨkɨ nda tuʼun ja kandija-ji, chi sa kaʼan-ní tuʼun vaʼa Yandios. Kunaʼán-ní ja nda ja saʼa-ní kuu chindee ka ñayí de ma sú nda tuʼun kaʼan-ní. Kaʼvi-ní 2 Timoteo 2:24, 25.

3. ¿Na ja vaʼa ku̱ú ja ni̱ʼi̱n-ní nu kitaʼan vaʼa-ní jín Yandios?

Nu skuaʼa-ní Biblia saʼa ja kiʼin ka-ní ichi nu̱u̱ jín tuʼun Yandios, de sukua kitaʼan vaʼa ka-ní jín Jeová. Ku̱ú kenda-ní ku̱ú-ní tanu ɨn ñayí veʼe Yandios. Kaʼvi-ní 2 Corintios 6:18.

 4. ¿Naguá chindee nu̱u̱ maa-ní tágua kiʼin ka-ní ichi nu̱u̱ jín tuʼun Yandios?

Ma sndoo̱-ní ja skuaʼa-ní Tutu Yandios (Hebreos 5:13, 14). Kakan-ní nu̱u̱ ɨn testigo Jeová na taji-de ɨn curso sɨkɨ tuʼun Yandios nu̱u̱-ní jín tutu ¿Qué enseña realmente la Biblia? Ta ni̱ kutuʼva ka-ní, sii ka koo ini-ní. Biblia kachi: “Chi, sa ja saʼa sii ini-ji kuu ley Jeová, de nduú ji ñuú kaʼvi kuéé-ji ley-Ya. De ja nda̱a̱ kuu ja kenda-ji kuu-ji tanu ɨn yutnu ja iñi xiín nu̱u̱ jinu ndute, ja kuun ja víxi ta ɨn tiempo kuun maa ji ja nduu xíi ndaʼá yuku̱ yutnu, de ndɨʼɨ ja saʼa-ji ku̱ú ja vaʼa” (Salmo 1:2, 3).

Kunaʼán-ní ja nda tuʼun vaʼa ja iyo nu̱u̱ Biblia vaji nu̱u̱ Jeová, Yandios sii ini, ji ja ku̱ú kuñati-ní nu̱u̱-Ya nu ndutútú-ní jín ñayí iñi tuún nu̱u̱ Yandios (Hebreos 10:24, 25). De nu ndɨʼvɨ ini-ní saʼa-ní tiñu ja kúni Jeová, kuu kuteku-ní nɨkani. Ja vaʼa ka ja saʼa-ní ku̱ú ja tandee-ní nu̱u̱ Yandios. Kaʼvi-ní 1 Timoteo 1:11 ji 6:19.