Kuaʼan-ní nu̱u̱ iyo

Kuaʼan-ní nu̱u̱ índice

 LECCIÓN 8

¿Nakú jeʼe Yandios tuʼun ja koo tuʼun ndevaʼa ji tundoʼo?

¿Nakú jeʼe Yandios tuʼun ja koo tuʼun ndevaʼa ji tundoʼo?

1. ¿Na̱sa ni kejaʼa ja ndevaʼa?

Ndɨʼɨ tiempo ja ni jeʼe Yandios tuʼun ja tatuni nda ñayí ni kindoo kají ja nduu jini-ji na̱sa xnaa-ji tundoʼo

Ja ndevaʼa ni kejaʼa nu̱u̱ Ñuʼun ta Tachi Juʼvi ni kaʼan xinañuʼun tuʼun túʼu̱n. Ta xinañuʼun ni kuu ɨn ángel vaʼa ini ji ɨn ángel nda̱a̱, de “nduu ni iñi tu̱u̱n-ji nu̱u̱ tuʼun nda̱a̱” (Juan 8:44, TNM). Ni kejaʼa jani xini ja nu̱u̱ maa kuu ja ni̱ʼi̱n ja chiñuʼun, de ja yaʼa kuu ɨn ja kuu kuenda maa Yandios ja ni saʼa ndɨʼɨ ja iyo. Ɨn ni̱ tuʼun túʼu̱n ni jatiñu tágua saʼa ja jinú ini Eva ñaʼan xinañuʼun de kandija-ña nu̱u̱-ji, ma sú nu̱u̱ Yandios. Adán suni nduu ni kandija-de chi ni saʼa-de tanu ni saʼa ñasɨʼɨ-de. Ja ni saʼa-de sukua, ni saʼa ja jakoo tundoʼo ji ja ji̱ʼi̱. Kaʼvi-ní Romanos 5:19 ji 2 Corintios 11:3.

Tachi Juʼvi ni kuu ja xinañuʼun ja ni kuniʼin ini nu̱u̱ Yandios nde kɨvɨ ja ni skaʼan-ji Eva ja ma kandija-ña nu̱u̱ Yandios. De nduu ni kúni ndakuni tiñu kaʼnu ja ndee sɨkɨ Jeová axi ja kuenda matuʼun ni̱-Ya kuu ja tatuni nu̱u̱ ndɨʼɨ ja iyo, Yandios ja Súkún tuni ka. Kuaʼa tuni ñayí ni ka kitaʼan-ji jín Tachi Juʼvi de nduu kúni-ji ndakuni-ji ja maa Jeová kuu ja tatuni, de sukua kuu ja Tachi Juʼvi ni ndu̱u̱-ji “ja̱ tátúni̱ ini̱ ñayi̱ví yáʼá”. Kaʼvi-ní Juan 14:30 ji 1 Juan 5:19.

2. ¿A iyo ɨn ja nduu ni saʼa vaʼa Yandios ta ni saʼa-Ya ndɨʼɨ ja iyo?

Ndɨʼɨ ja ni saʼa Yandios iyo vaʼa. Nda ñayí xinañuʼun ji nda ángel ni saʼa-Ya tágua ku̱ú kandija-ji nu̱u̱ ndɨʼɨ ja tetiñu-Ya (Deuteronomio 32:4, 5). Ni chuʼun-Ya ini-yo ja ku̱ú ka̱ji-yo saʼa-yo ja vaʼa axi ja ndevaʼa ja ñukua kuu ja kandija-yo nu̱u̱-Ya chi ja kundaʼvi ini yo-Ya. Kaʼvi-ní Santiago 1:13-15 ji 1 Juan 5:3.

3. ¿Nakú jeʼe Yandios tuʼun ja iyo tundoʼo?

Jeová jeʼe-Ya tuʼun ja jaku ni̱ tiempo nduniʼin ini nda nu̱u̱ tiñu kaʼnu ja ndee sɨkɨ-Ya. ¿Nakú saʼa-Ya sukua? Tágua steʼen-Ya ja ni̱ ɨn gobierno ja  nduu chindee-Ya ma ku̱ú koto ñuuyɨvɨ́ (Eclesiastés 7:29; 8:9). Ja̱ ni yaʼa iñu mil kuiya de ni kindoo kají ja: nda ñayí ja tatuni-ji nduu kuu xnaa-ji kue̱ʼe̱, ñayí xée̱n ini, ñayí kana̱á ji ñayí ja nduu saʼa tiñu nda̱a̱. Kaʼvi-ní Romanos 9:17.

Nu kuáʼa-yo tuʼun ja tatuni Yandios nu̱u̱-yo, koo vaʼa-yo (Isaías 48:17, 18). Jaku ni̱ ka, de Jeová xnaa-Ya nda ñayí ja tatuni. De ku̱ú kuteku nda ñayí ja chindee-ji gobierno maa-Ya nu̱u̱ Ñuʼun yaʼa (Isaías 11:9). Kaʼvi-ní 1 Corintios 15:24.

4. ¿Sɨkɨ ja ve̱e ini Yandios na tuʼun vaʼa iyo nu̱u̱-yo?

Tachi Juʼvi ni kachi ja nda ñayí iñi-ji nu̱u̱ Yandios chi iyo ja ka kúni-ji. Kutaʼvi-yo ja ve̱e ini Yandios, chi ndaka ndɨʼɨ-yo ku̱ú steʼen-yo jín na̱sa teku-yo ja Tachi Juʼvi kuu ɨn ja kaʼan tuʼun túʼu̱n de suni steʼen-yo ja chindee-yo gobierno Yandios ma sú nde ɨn ñayí. Kaʼvi-ní Apocalipsis (Revelación) 12:10 ji 2 Pedro 3:9.

5. ¿Na̱sa saʼa-yo tágua kuiñi-yo nu̱u̱ Yandios?

Jín ja saʼa-yo, ku̱ú steʼen-yo nu kúni-yo ja tatuni Yandios nu̱u̱-yo axi nduu

Ja kuu saʼa-yo ku̱ú ja nandukú-yo na̱sa taʼa̱n ini Yandios ja chiñuʼun yo-Ya ji saʼa-yo de kejaʼa-yo koo-yo ini religión nda̱a̱, ja steʼen tuʼun nda̱a̱ ja vaji nu̱u̱ Biblia (Juan 4:23). Suni, nu saʼa-yo tanu ni saʼa Jesús de ma kɨ̱vɨ-yo nu̱u̱ política ji nu̱u̱ ja kana̱á, sukua steʼen-yo ja nduu chindee-yo gobierno Tachi Juʼvi. Kaʼvi-ní Juan 17:14.

Tachi Juʼvi skaʼan-ji ini nda ñayí tágua ka saʼa-ji tiñu ja nduu iyo vaʼa ji tiñu ndii̱. De ta nduu saʼa ka-yo nda tuʼun yaʼa, sanaa de koo ñayí veʼe axi ñayí ja kitaʼan jín-yo de kuakundee ji-yo de saʼa-ji ja víjin ku̱ú nu̱u̱-yo (1 Pedro 4:3, 4). Nu sukua ndoʼo-yo, na nandukú-yo ñayí ja kundaʼvi ini-ji Yandios tágua kitaʼan-yo jín, de kundiki̱-yo tuʼun ndíchi ja kaʼan ley ja tetiñu-Ya. De sukua steʼen-yo ja Tachi Juʼvi ni kaʼan tuʼun túʼu̱n ta ni kachi ja ni̱ ɨn ñayí ma kandija-ji nu̱u̱ Yandios ta koo tundoʼo. Kaʼvi-ní 1 Corintios 6:9, 10 ji 15:33.

Ja kundaʼvi ini Yandios nda-yo, yaʼa saʼa ja kuʼun kají ini-yo ja naa tundoʼo ji ja ndevaʼa. Nda ñayí ja steʼen-ji ja iyo fe-ji de iñi-ji nu̱u̱ Yandios ka kuteku nɨkani-ji nu̱u̱ Ñuʼun. Tuʼun Yandios steʼen: “Chi sɨkɨ ja ni kutoo tuni Yandios ñuuyɨvɨ́ ni taji-Ya Seʼe yɨɨ́ matuʼun ni̱-Ya, tágua ndɨʼɨ ja iyo fe nu̱u̱-de ma naa-ji, chi sa kuteku-ji nɨkani” (Juan 3:16, TNM).