Kuaʼan-ní nu̱u̱ iyo

¿Naguá kuu Reino Yandios?

¿Naguá kuu Reino Yandios?

¿A kachi-ní ja kuu...

 • ... ɨn ja ñúʼun anu-yo?

 • ... nu̱u̱ iyo ñayí ja ni ji̱ʼi̱?

 • ... ɨn nu̱u̱ tatuni nde andɨvɨ́?

 JA KACHI TUTU YANDIOS

“Yandios ja iyo andɨvɨ́ kani̱-Ya ɨn Reino ja ma naa.” (Daniel 2:44, Traducción del Nuevo Mundo.)

“Ɨn seʼe yɨɨ ni taji nu̱u̱-yo, de ja tatuni koso nu̱u̱ chiiyo̱-ji.” (Isaías 9:6.)

NA̱SA CHINDEE NU̱U̱-YO NU KUNI-YO NDA TUʼUN YAʼA

 •  Ku̱ú ɨn gobierno nda̱a̱ ja chindee nda-yo (Isaías 48:17, 18).

 • Nduu kuaʼa ka de saʼa ja kundee sii-yo de ma koo ka kue̱ʼe̱ nu̱u̱ ɨn ñuuyɨvɨ́ jáá (Apocalipsis 21:3, 4).

 ¿A KUU KANDIJA-YO JA KAʼAN TUTU YANDIOS?

Kuu, chi iyo uu tuʼun:

 • Jesús ni steʼen-de naguá saʼa Reino Yandios. Jesús ni steʼen-de nu̱u̱ nda discípulo ja kakan taʼvi nda-de na kiji Reino Yandios tágua ku̱ú ja kúni-Ya nu̱u̱ ñuʼun (Mateo 6:9, 10). Suni ni steʼen-de na̱sa kenda ku̱ú tuʼun yaʼa.

  Ta ni iyo Jesús nu̱u̱ ñuʼun, ni jeʼe-de ja ni yaji nda ñayí ji̱ʼi̱ so̱ko, ni ndasaʼa vaʼa-de ñayí kúʼu̱, de suni ni nasteku-de ñayí ni ji̱ʼi̱ (Mateo 15:29-38; Juan 11:38-44). Sɨkɨ ja ku̱ú-de ɨn teé ja tatuni nu̱u̱ Reino Yandios ni steʼen-de nda ja vaʼa ja kuaʼa Reino yaʼa nu̱u̱ nda ñayí ichi nu̱u̱ (Apocalipsis 11:15).

 • Tundoʼo ja iyo ñuuyɨvɨ́ yaʼa steʼen ja vakuñati Reino Yandios. Jesús ni kachi-de ja nu vakuñati Reino Yandios ja nasaʼa vaʼa nu̱u̱ ñuʼun yaʼa xinañuʼun koo ta̱ma̱, ñuʼun ta̱an ji ja kana̱á ñayí (Mateo 24:3, 7).

  Mita ndeʼe-yo ndɨʼɨ nda tundoʼo yaʼa. Ñukua kuu ja ku̱ú kandija-yo ja vakuñati kɨvɨ ja Reino Yandios xnaa tundoʼo.

 KANI XINI-NÍ

¿Na̱sa kundee-yo kɨvɨ ja tatuni Reino Yandios?

Ndaniʼi-ní tuʼun yaʼa nu̱u̱ SALMO 37:29 ji ISAÍAS 65:21-23.