Kuaʼan-ní nu̱u̱ iyo

Kuaʼan-ní nu̱u̱ índice

 Parte 11

¿A tesoʼo Jeová ja kaʼan-yo nu̱u̱-Ya?

¿A tesoʼo Jeová ja kaʼan-yo nu̱u̱-Ya?

Yandios tesoʼo-Ya sáʼan ja saʼa-yo (1 Pedro 3:12)

Jeová tesoʼo-Ya sáʼan ja kaʼan-yo nu̱u̱-Ya (Salmo 65:2). Kúni-Ya ja kachi-yo ndɨʼɨ ja ñúʼun anu-yo.

Kánuu ja saʼa-ní sáʼan nu̱u̱ matuʼun Yandios Jeová.

 Kuu kaʼan-yo jín Yandios naani tuʼun ndakani ini-yo (1 Juan 5:14)

Kakan-ní nu̱u̱ Yandios ja na kenda ku̱ú ja jani ini-Ya nu̱u̱ ñuʼun yaʼa, tanu kuu andɨvɨ́.

Kakan-ní ja chindee Ya-ní tágua saʼa-ní ja iyo vaʼa, tágua ni̱ʼi̱n-ní tiñu saʼa-ní, ɨn veʼe kundee-ní, saʼma kunijin-ní ji tágua ma kumani ja kaji-ní. Suni kuu kakan-ní ja chindee-Ya nda ñayí kúʼu̱.

Kakan-ní nu̱u̱ sɨvɨ Jesús ta saʼa-ní sáʼan nu̱u̱ Yandios. Sukua de steʼen-ní ja nakuetaʼvi-ní ndɨʼɨ ja ni saʼa Jesús nu̱u̱-ní.