Kuaʼan-ní nu̱u̱ iyo

Kuaʼan-ní nu̱u̱ índice

 Parte 5

¿Nde kuu nda ja ni kandija ta ni kiji Savi xée̱n?

¿Nde kuu nda ja ni kandija ta ni kiji Savi xée̱n?

Nda ñayí kɨvɨ Noé ni saʼa nda tiñu ja nduu iyo vaʼa (Génesis 6:5)

Adán ji Eva ni ka iyo seʼe nda-de de ja ñukua ni iyo tuni ñayí nu̱u̱ ñuʼun. Kuaʼa ángel ni nkuu niʼin ini nu̱u̱ Yandios ta ni saʼa Tachi Juʼvi.

Nda ángel ñukua ni kiji nu̱u̱ ñuʼun de ni keʼen yɨkɨ kuñu tágua kuu tandaʼa nda jín ñaʼan. Ni ka iyo seʼe ndakui tuni ji ndevaʼa tuni ini ma sú ka nda ñayí.

Tutu Yandios kachi ja ni iyo tuni ñayí ja ndevaʼa ini nu̱u̱ ñuʼun, de nɨkani jani xini ñayí saʼa ja nduu iyo vaʼa. De ñukua kuu ja ni chitu tundoʼo nu̱u̱ ñuʼun.

 Noé ni kandija-de nu̱u̱ Yandios, de ni saʼa-de ɨn arka (Génesis 6:13, 14, 18, 19, 22)

Noé ni kuu-de ɨn teé vaʼa ini. Jeová ni kachi-Ya ja xnaa-Ya nda ñayí ndevaʼa ini jín ɨn Savi xée̱n.

Ni kachi-Ya nu̱u̱ Noé ja saʼa-de ɨn arka ja kuu koso nu̱u̱ ndute. De tavaʼa-de, axi chunee-de, ñayí veʼe-de ji ndɨʼɨ nu̱u̱ kɨtɨ.

Noé ni kachi-de nu̱u̱ nda ñayí ja kiji ɨn Savi xée̱n tuni, de nduu ni tesoʼo nda ñayí. Sa ni jakundee nda ji sava ni kɨtɨ̱ ini.

Ta ni jinú arka ni saʼa Noé, ñukua de ni nchuvaʼa-de nda kɨtɨ.