Kuaʼan-ní nu̱u̱ iyo

Kuaʼan-ní nu̱u̱ índice

 Parte 2

¿Nde kuu Yandios?

¿Nde kuu Yandios?

Iyo ɨn ni Yandios nda̱a̱, nani-Ya Jeová (Salmo 83:18). Maa-Ya kuu ɨn espíritu, ñukua kuu ja ma ku̱ú kundeʼe-yo Ya. Kutoo tuni-Ya nda-yo ji kúni-Ya ja na kutoo-yo maa-Ya. Suni kúni-Ya ja kutoo-yo ndɨʼɨ ñayí (Mateo 22:35-40). Nduu na kuñaʼnu ka nu̱u̱-Ya, chi maa-Ya ni saʼa ndɨʼɨ ja iyo.

Xinañuʼun ni saʼa-Ya ɨn ángel ndakui tuni. Mita jini-yo ja nani Jesucristo. Yandios suni ni saʼa-Ya ndaka ka ángel.

Jeová ni saʼa-Ya ndɨʼɨ ja iyo andɨvɨ́...ji ndɨʼɨ ja iyo nu̱u̱ ñuʼun (Apocalipsis 4:11)

 Jeová ni saʼa-Ya andɨvɨ́, suni ni saʼa-Ya ñuʼun ji ndɨʼɨ ja iyo nu̱u̱ ñuʼun yaʼa (Génesis 1:1).

Ni jatiñu-Ya ñuʼun de ni saʼa-Ya teé xinañuʼun, ja ni kuu Adán (Génesis 2:7).