Kuaʼan-ní nu̱u̱ iyo

Kuaʼan-ní nu̱u̱ índice

 Parte 13

¿Naguá saʼa-yo tágua saʼa sii-yo ini Yandios?

¿Naguá saʼa-yo tágua saʼa sii-yo ini Yandios?

Ma saʼa-ní nda tiñu ja nduu taʼan ini Yandios (1 Corintios 6:9, 10)

Nu kundaʼvi ini-yo Yandios ma saʼa-yo tiñu ja nduu taʼan ini-Ya.

Nduu taʼa̱n ini-Ya ja sakuíʼná-yo, ni ja ji̱ni-yo axi kuatiñu-yo ndɨʼɨ yuku̱ xée̱n.

Nduu taʼa̱n ini Yandios ja ɨn ñaʼan xnuu-ña seʼe-ña, nduu ndeʼe vaʼa-Ya nda ñayí xíʼnde, ni nda ñayí ja jaʼni taʼan-ji. Suni nduu taʼa̱n ini-Ya ja kutoo-yo xu̱ʼún, axi koo ndevaʼa ini-yo.

Ma kuu chiñuʼun-yo santu ni ma kuu saʼa-yo tiñu tásí.

Nda ñayí ja saʼa nda tiñu yaʼa ma kuteku-ji nu̱u̱ ñuʼun yaʼa ta na ndu̱u̱ ɨn ñuʼun vii.

 Saʼa-ní ja iyo vaʼa jín nda ñayí (Mateo 7:12)

Taʼan ini Jeová nu chuʼun ndeé ini-yo saʼa-yo tanu saʼa maa-Ya.

Steʼen-ní ja kuu-ní ɨn ñayí kundaʼvi ini, nu vaʼa ini-ní ji mani̱ ini-ní jín nda ñayí.

Kaʼan nda̱a̱-ní ji saʼa nda̱a̱-ní tiñu.

Kunee kaʼnu ini-ní nu̱u̱ nda ñayí.

Kaʼan-ní jín inka ñayí sɨkɨ tuʼun Yandios (Isaías 43:10).