Kuaʼan-ní nu̱u̱ iyo

Kuaʼan-ní nu̱u̱ índice

 Parte 9

¿Na kɨvɨ kuu ja ndu̱u̱ ñuʼun yaʼa ɨn ñuʼun vii?

¿Na kɨvɨ kuu ja ndu̱u̱ ñuʼun yaʼa ɨn ñuʼun vii?

Nda tundoʼo ja iyo steʼen ja ni nkuñati Reino Yandios (Lucas 21:10, 11; 2 Timoteo 3:1-5)

Tutu Yandios ni kachi ja koo tundoʼo ja ndeʼe-yo mita. Ni kachi ja koo seʼe ja ma kandija-ji nu̱u̱ tatá-ji, de koo ñayí ndevaʼa ini, kutoo xu̱ʼún ji ndukú-ji tiñu sii ini ja nduu taʼan ini Yandios.

Suni ni kachi ja koo ñuʼun ta̱an, ja kana̱á ñayí, ja koo ta̱ma̱, ji ja koo kuaʼa tuni kue̱ʼe̱. Tanu kuu mita.

Jesús ni kachi-de ja koo tuʼun vaʼa Reino Yandios ja kuite nu̱u̱ ndɨʼɨ ñuuyɨvɨ́ (Mateo 24:14).

 Reino Yandios xnaa ndɨʼɨ nda ñayí ndevaʼa ini (2 Pedro 3:13)

Nduu kuaʼa ka de Jeová xnaa-Ya nda ñayí ndevaʼa ini.

Kenda ɨn kɨvɨ ja kúu̱ Tachi Juʼvi ji nda tachi xée̱n.

Nda ñayí ja kandija nu̱u̱ Yandios kundee nu̱u̱ ɨn ñuʼun vii, nu̱u̱ kutoo taʼan ñayí, nu̱u̱ koo tiñu nda̱a̱, de ma koo ka tuʼun yu̱ʼú, chi ndɨʼɨ nda ñayí koto taʼan-ji.