Kuaʼan-ní nu̱u̱ iyo

Kuaʼan-ní nu̱u̱ índice

 Parte 4

¿Naguá ni nkuu ja ni kandija Adán ji Eva nu̱u̱ Tachi Juʼvi?

¿Naguá ni nkuu ja ni kandija Adán ji Eva nu̱u̱ Tachi Juʼvi?

Adán ji Eva ni ji̱ʼi̱ ja sɨkɨ ja nduu ni kandija nu̱u̱ Yandios (Génesis 3:6, 23)

Eva ni kandija ja ni kaʼan Tachi Juʼvi de ni yaji-ña ja víxi ja ni kachi-Ya ja ma kaji-ña. Ñukua de jeʼe-ña ja víxi yaʼa nu̱u̱ Adán, de suni ni yaji-de.

Nduu ni iyo vaʼa ja ni saʼa ndɨnduu-de: ɨn kuachi kaʼnu ni kuu. Ñukua kuu ja Yandios ni tava̱-Ya Adán ji Eva nu̱u̱ Ñuʼun Vii yaʼa.

Tundoʼo xée̱n ni iyo nu̱u̱ ndɨnduu-de ji nu̱u̱ nda seʼe-de. Ta ni ya̱ʼa kuiya de ni yɨɨ-de de ni ji̱ʼi̱ nda-de. Nduu kuaʼan nda-de andɨvɨ́, ni naa ndɨʼɨ nda-de.

 Ñuʼun ndu̱u̱ ñayí ji̱ʼi̱ de nduu naguá kuu saʼa nda (Génesis 3:19)

Ndɨʼɨ nda-yo kuu seʼe Adán ji Eva. Ja ñukua kuu ja suni ji̱ʼi̱-yo. Nda ndɨyɨ nduu kuu kundeʼe, nduu tesoʼo nda ni nduu kuu satiñu nda (Eclesiastés 9:5, 10).

Jeová nduu ni kúni-Ya ja kúu̱ ñayí. Nduu ka kuaʼa ka de nasteku-Ya nda ndɨyɨ. De nu kandija nda nu̱u̱-Ya, ma kúu̱ ka nda. Kuteku nɨkani nda.