Aama kombi si ápɛgɔ bhu óbhuobhú pɨ́tɛ́ ányɛ, madhɨa éingili ɔmá sizesizé, moúmanda nɔ́dhiɔ sɨ kana. Mɔɔ́mʉá, ɨsɛɛlɛ bhó amɛ́idrwa Yehova, Angéle i néBiblia ándrɛ, Nóúkpúóúkpúómbie ɔ́dhɨɔ́ pɨ́tɛ́ ányɛ. Mɛsɨsɨa kpárá bha moudruɛ́ hɔ́híamɛ si Yesu Kristo bhanɛ, bhe ɨna mála nábɨabɨ bhó kóngaama bhó émokristo. Kaɨaamá ɔ́tɔ nómbí kana i éegigya bhó ndrɛtu nádhɨnga i ɛwatɔ́ mabhínɛ́ hɛ bhó kɛ́ɨtɨ ɔ́dhɨɔ́ otu si kanyá néBiblia bhu Nɛ́ɨnyɨ i Angéle bhanɛ. Gúóngaá sɨ madje mapiá nétɛmó, mahɛ́ madhɨa bhu Yehova ándrɔdhɨɔ, bhu Nɛ́ɨnyɨ i bhandrɛnɛ nɛ, kónga aama bhó Yehova anɛ Tɛmwɛ.

Kʉnda te site bháɛ́nɛ́. Kakí néBiblia te Internet. Kakí ɨdje bhó aama madhíɛ bhu apíápíɔ́dhɨɔ bháɛ́nɛ́.