Djong mekeul me ngue wou o Zembe!

Mayai djong mekeul me ngue wou o Zembe? Ne tsie dji seu nkoul bougla gouo? Kalad ga ngue ye I yalane ya Bible.

Dayai vale wo nkoul nwa nfi a kalad ga

Kalad ga me kouind wo dijglile kalad Zembe, Bible ne mintague. Deugueg vale wo nkoul balane ne Bible wo kouewle I foussou.

Mayai djong mekeul dji ne nde?

Djiglig djong djisse mekeul me ngue wou o Zembe, ne tsie dji djisse nde yague, ne dji bi me djalane sa yi.

Zembe o ze?

Ye Zembe djisse ne djineu, ye a de nwa nkow ne seu?

Ye djong mekeul ma Bible me ngue banda wou o Zembe?

Ntedele wo nkoul beu ne afidi ne mekeul ma Bible messe bebelai?

Yessous Christ o ze?

Learn why Jesus died, what the ransom is, and what Jesus is doing now.

Wayai teiguia Zembe dji ne nde chou chi?

Bible ngue louo ne tsie dji Zembe gna tai chi, midjougou mi beu chine djayai dja, dji melou me zag me ba ze nde chou boud beu ba tsigue chi de.

Djayai bougue djisse chou mi moung?

Dji I de wouosse dja seu me de foudeu? Ye seu me ba gningue deug boud bessou ba me foudeu?

Idjou I Zembe o dji?

Ze djisse Ndjou a Idjou me Zembe, ne dji Idjou I ba sa?

Ne tsie dji Zembe ngue bid me baw ne mi ndjougou?

Ntedele baw ya taide, ne tsie dji Zembe gna bid ne i ngueg ne ke chouog? Ye mi ndjougou mi ba neme chine?

Ntedele ndjaw boud wouo I nkoul beu ne mintague?

Johova, Zembe a mintague, me tsiel ne ndjaw boud beug mintag de. Kouewoug djong me leub ma Bible chou boudoum, bouda, o biol, ne bouane.

Ntedele seu nkoul yag fouamai yebai

Ye dji ndji ne fouamai yebai ngoud? Deuguega mi ndeum mi toone yagle fouamai yebai.

Dayai vale me tsien ma Bible messe ne nfi chou djissou?

Yessous gna louo ne tsie dji i kouaga ne beu louogue seu jii ne me tsien me ba me boul beu ne nfi.

Ntedele bi nkoul seusse kegou me Zembe?

Mpoug ngue Zembe me de gouag medjagla mez, vale seu me djalane de djagla, ne wayai mbi seu nkoul beu kounekoune ne Zembe.

Mayai djong mekeul chou mi yebai?

Ye i ba boualai beu ne wala boud beiz beu ba beu leida fouamai bougue ngoud chou me Zembe?

Ne tsie dji Zembe djisse ne nkoumba synguia?

Bible ngue djiaw ne tsie dji ne vale dayai fouamai o Christen besse teiguia.

Ne tsie dji I kouaga kele chouog ne djiglile Bible?

Ntedele bolga beu nkoul nwa nfi ne mpouya me Zembe woune? Biayai i lade bi nkoul beu ne nde ne Zembe?