Aller au contenu

Aller au sommaire

Sa seu me bagle kalad ega de yi Dji Bible nkoul djigli seu ye?

A list of Bible verses that answer fundamental questions.

1. Zembe o ze?

Bible ngue louo seu ze dji Zembe yi ne mi tadga miey chou djissou.

2. Bible— Kalad me Zembe

Dji i louo ne toutoul kalad ni tougai nda bolga o kalad ye?

3. Teiga me Zembe chou Boud o dji?

Bible ngue louo ne tsie dji tsig I boul be ne mekouawoula, ne vale a ze chinal mio.

4. Yessous Christ o ze?

Yessous me tsion mama milou mi boud ya melou ma mpeusse.

5. Me tsounega Me Yessous​—Mama Yana Me Zembe

Mama tsieli me Zembe i yeu seu i bouadane ya melou mez.

6. Ngow seu me de ke dja seu me foude ye?

Mi ndjigla mia Bible chou choui mi yile seu mi kouame mia mbia mi ndjigla mia ngai goumale Zembe yi.

7. Boud beu ba goumechi!

Ye choui dji mechinai ma sa djiez?

8. Idjou i Zembe o dji?

Mi nteud mi o tochine mi boud beu de djagla ne Idjou i Zembe i zeugue. Veda Idjou i Zembe o dji?

9. Ye amane chi mou kounekoune?

Mi nkoulane mia Bible mi ngue louendli mousse!

10. Bebelai chou o ingless

Bolga o ingless beu tsiele de kouinde seu ; bolga beu dji seu mebaw.

11. Ne tsie dji i boul beu ne mi ndjougou?

Ne tsie dji Zembe a Nkoul gniez ngue bide mi ndjougou yi?

12. Ntedele wo nkoul beu chouo me Zembe?

Zembe ngue djiaw bi ne mintague.

13. Tsig djisse Yana mpoug Bagle gouo

Ndeiguia woussou chou tsig ne metsii dji ne nfi chou me Zembe.

14. Ndjaw Boud wouo i nkoul deug Megnoua

Ndjaw boud de moud yiez dji ne nkoumba chieye.

15. Fouamai jii goumalele Zembe

Ye mi yebai miez mi keu ne boud o fouamai Zembe?

16. Fezegue goumalele Zembe vale a tsiel yi

Vale seu goumale Zembe yai gnine chouo djissou ne gne.

17. Medjagla: mama goumeu zembe a yeu seu yi

Bible ngue djigli nfi a me djagla ne ntedele seu nkoul djagla ne Zembe yi.

18. Ye me djalane yeu Zembe tsig djame ne Ndouane?

Biayai i tai wo djalane tsong chouchouogou ne wo douanegue?

19. Beug Chouo Me Johova

Zembe me kouinde seu ne seu beug teteli.