Mpougue vale i nteigli i de wouosse yi ne vale seu nkoul mpou kouanze bio yi.