Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

BIDEO

Yajnimaytyaktsoonyë liibrë diˈib miimp mä Biiblyë

Tyäˈädë konatypyë bideo yëˈë nyimaytyakypy wiˈix yˈixëty tuˈuk tuˈugë liibrë diˈib miimp mä Biiblyë. Ixë tyäˈädë bideo parë mnaytyukpudëkëdët ko xykyäjpxët ets xyˈëxpëkëdë Biiblyë.

 

Yajnimaytyaktsoonyë Esdras

Jyobaa kyuytyuumbyë yˈayuk ko dyaˈˈawäˈätspëtsëëmy ja kyäjpn jam Babilonia, ets ko dyajjëmbijty Jerusalén parë jatëgok yaˈˈawdatët.

Yajnimaytyaktsoonyë Nehemías

Liibrë diˈib xyëˈäjtypy Nehemías tyukniˈˈijxëp tijaty mëjwiin kajaa pënaty tyam Dios mëduundëp.

Yajnimaytyaktsoonyë Ester

Tijaty tuun jäjtë ja tiempë mä Ester jyukyˈajty, yajkëktëkëyaambyë mëbëjkën mä Jyobaa ko yëˈë mbäät dyaˈˈawäˈätspëtsëmyë kyäjpn ko amay jotmay tpäättë.

Yajnimaytyaktsoonyë Job

Niˈamukë pënaty tsyojktëbë Jyobaa yajnaxandëbë amay jotmay. Extëm yajnimaytyaˈagyë Job, yëˈë xytyukˈijxëm ko mbäät nmëmadakëmë jotmay ets ko mbäät nitsiptuˈunëm ja madakën diˈibë Jyobaa myëdäjtypy parë yˈanaˈamët.

Yajnimaytyaktsoonyë Salmos

Salmos nyimaytyakypy wiˈixë Jyobaa dyajnigëxëˈëky ko yëˈë diˈib myëdäjtypyë kutujkën, wiˈix tpudëkë ets tjotkujkmoˈoy pënaty tsojkëp, ets wiˈix dyajjëmbitäˈäny Naxwinyëdë jantsy tsuj ko netyë Jesus yˈaneˈemy.

Yajnimaytyaktsoonyë Proverbios

Axäjë Diosë yˈëwij kyäjpxwijën diˈib mbäät mbudëkëty tuˈuk tuˈugë xëëw, desde mä mjuy mdooky axtë mä wiˈix mˈitët mëdë mfamilyë.

Yajnimaytyaktsoonyë Eclesiastés

Rey Salomón yëˈë nyimaytyakypy tijaty tsobatp mä jukyˈäjtën ets wiˈix tyëgatsyëty mët diˈib kyaj tkupëktë Diosë wyijyˈäjtën.

Yajnimaytyaktsoonyë El Cantar de los Cantares

Ja jaantsypyë tsojkën diˈib jyäˈäwë ja sulamita mët ja pyastoor, duˈun yajnimaytyaˈaky extëmë “jyënˈyaˈangë Jah”. ¿Tiko?

Yajnimaytyaktsoonyë Isaías

Tëyˈäjtëndëjkë tijaty ojts yajnaskäjpxë mä Isaías ets nan yajkëktëjkëbë mëbëjkën ko Jyobaa kyuytyuumpy extëm jyënaˈany, pes yëˈë nDiosˈäjtëm diˈib xyyajnitsokëm.

Yajnimaytyaktsoonyë Jeremías

Jeremías kyuytyuun tijatyë Jyobaa tuknipëjkë oy tpatyë amay jotmay. Ix tiko tyamë yˈijxpajtën xypyudëjkëm.

Yajnimaytyaktsoonyë Lamentaciones

Yëˈë jyaayë kugajpxy Jeremías, Lamentaciones yëˈë tuˈugë liibrë diˈib myaytyakypy ja ayoˈon diˈib jamˈäjt ko Jerusalén käjpn kyutëgooy ets tnimaytyaˈaky wiˈix pënaty jodëmbijttëp paˈˈayoowëdëbë Dios.

Yajnimaytyaktsoonyë Ezequiel

Ezequiel kyaj ojts tsyëˈëgë ets yujy tudaˈaky tkuytyuuny tijatyë Dios tukˈanaˈamë, oy ojts tsyiptakxëty. Mëjwiin kajaa tijaty xytyukniˈˈijxëm.

Yajnimaytyaktsoonyë Daniel

Daniel mët ja myëguˈuktëjk xëmë Jyobaa tmëmëdoowdë. Xypyudëjkëm tyam mä tiempë jyëjpkëxanë extëm jyukyˈäjttë ets extëm tijaty yˈadëëy diˈib ojts yajnaskäjpxë.

Yajnimaytyaktsoonyë Oseas

Tijaty ojts yajnaskäjpxë mä Oseas, mëjwiin kajaa xytyukniˈˈijxëm mä wiˈixë Jyobaa tpaˈˈayoy pënaty jodëmbijttëp ets wiˈix ttsoky yajmëdunët.

Yajnimaytyaktsoonyë Joel

Ja kugajpxy Joel ojts tnaskäjpxë wiˈix yˈixˈatäˈäny ja Jyobaa myëj xëëw ets ojts tnigajpxy ti mbäät nduˈunëm parë ntsokwëˈëmëm. Tyam niˈigyë jyëjpˈamëty njaygyujkëm tijaty ojts yajnaskäjpxë.

Yajnimaytyaktsoonyë Amós

Jyobaa yëˈë yajtuunë tyäˈädë yetyëjk diˈib yujy tudaˈaky ets ttuknipëjky tuˈugë tuunk diˈib jëjpˈam. ¿Ti mbäät xytyukniˈˈijxëmë yˈijxpajtënë Amós?

Yajnimaytyaktsoonyë Abdías

Tyäˈädë liibrë Abdías jeˈeyë tmëminy tuˈugë kapitulo ets jap yajpääty mä Escrituras Hebreas o Antiguo Testamento. Tijaty jap ojts yajnaskäjpxë yˈawäˈänëbë jotkujkˈäjtën ets wiˈix myëjpëtsëmäˈäny ja kutujkënë diˈibë Jyobaa myëdäjtypy parë yˈanaˈamët.

Yajnimaytyaktsoonyë Jonás

Kugajpxy Jonás kyupëjk ko yajjëjwijtsëmbijty, tyuun diˈib yajtuknipëjk ets yajtukniˈˈijxë wiˈix dyaˈixëdët ja Diosë tsyojkën etsë pyaˈˈayoˈowën. Mëjwiin kajaa xypyudëkëyäˈänëmë yˈijxpajtën.

Yajnimaytyaktsoonyë Miqueas

Diˈibë Dios ojts tnaskäjpxë mët yëˈëgyëjxmë Miqueas, yajkëktëjkëbë mëbëjkën ko mä tukëˈëyë tijatyë Jyobaa xytyukˈanaˈamëm, yëˈë diˈib oy ets diˈib mbäät nmëmadakëm.

Yajnimaytyaktsoonyë Nahúm

Tijaty ojts yajnaskäjpxë mä Nahúm, yajkëktëjkëbë mëbëjkën ko Jyobaa xëmë tkuytyunyë yˈayuk ets jyotkujkmoopy pënaty yajtëgoyˈäjttëbë jotkujkˈäjtën ets ko ja yˈAnaˈam Kyutujkën xyyaˈˈawäˈätspëtsëmäˈänëm.

Yajnimaytyaktsoonyë Habacuc

Ijtëm seguurë ko Jyobaa nyijäˈäwëp yajxon näˈä ets wiˈix dyaˈˈawäˈätspëtsëmëdë kyäjpn.

Yajnimaytyaktsoonyë Sofonías

¿Tiko kyaj mbäät nwinmäˈäyëm ko Jyobaa myëj xyëëw kyaj jyäˈtäˈäny?

Yajnimaytyaktsoonyë Ageo

Diˈib ojts yajnaskäjpxë, yëˈë xytyukˈijxëm ko jëjpˈam mbäät nbëjtakëm ja Diosë tyuunk.

Yajnimaytyaktsoonyë Zacarías

Zacarías kanäk pëky tijatyë Dios tyukˈijxë ets ojts tnaskäjpxë diˈib pudëjkëdë ja Dios mëduumbëty diˈib tëëyëp jukyˈäjttë. Diˈib ojts yajnaskäjpxë, nan yëˈë tyam xytyukˈijxëm ko Dios duˈunyëm xypyudëjkëm.

Yajnimaytyaktsoonyë Malaquías

Diˈib ojts yajnaskäjpxë yëˈë xytyukˈijxëm ko tukëˈëyë Jyobaa kyäjpxwijën ninäˈä kyatëgatsy ets ko yëˈë diˈib myëdäjtypyë tsojkën etsë paˈˈayoˈowën. Tyäˈädë xypyudëjkëm parë nwinguwäˈkëmë amay jotmay.

Yajnimaytyaktsoonyë Mateo

Nnijawë tijaty myaytyakypyë tyäˈädë myëduˈukpë Evangelio.

Yajnimaytyaktsoonyë Markʉs

Marcos yëˈë diˈib mas kon miimp mä taxkpë Evangelio ets yëˈë xytyuknijäˈäwëm ti tyunaambyë Jesus ko nety yˈaneˈemy mä Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën.

Yajnimaytyaktsoonyë Lukʉs

¿Ti diˈibë japyë yajmaytyakp mä Lucas?

Yajnimaytyaktsoonyë Fwank

Tyäˈädë Evangelio yëˈë myaytyakypy wiˈixë Jesus ttsojkyë naxwinyëdë jäˈäy, wiˈix yˈijty yujy tudaˈaky, ets ti tuunk nyikëjxmˈäjtypy extëmë Mesías, ja Rey diˈib mä Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën.

Yajnimaytyaktsoonyë Romanʉs

Yëˈë myaytyakypy ko Dios niˈamukë jäˈäy ttsojktäˈäy ets ko jëjpˈam nbëjtakëmë mëbëjkën mä Jesus.

Yajnimaytyaktsoonyë 1 Korintʉ

Pablo yäjkë käjpxwijën parë nˈijtëm tuˈugyë, nyajnëjkxëmë jyukyˈäjtën wäˈäts, nmëdäjtëmë tsojkën ets nmëbëjkëm ko oˈkpë jyukypyëkäˈäny.

Yajnimaytyaktsoonyë 2 Korintʉ

Jyobaa yëˈë “ja nDeetyˈäjtëm diˈibë myëdäjtypy ja paˈˈayoˈon”, diˈib xypyudëjkëm ets xymyëjääwmoˈoyëm.

Yajnimaytyaktsoonyë Galasyʉ

Extëmë Pablo tnijäˈäyë ja Dios mëduumbëty diˈib Galacia, xypyudëjkëm axtë tyambäät parë nmëduˈunëmë Dios extëm ttukjotkëdäˈägët.

Yajnimaytyaktsoonyë Éfesʉ

Tyäˈädë neky diˈibë Dios yajjääyë nyimaytyakypy ko të ttuknibëjtäägë dyajminäˈäny ja jotkujkˈäjtën etsë tuˈugyëˈäjtën mët yëˈëgyëjxmë Jesukristë.

Yajnimaytyaktsoonyë Filipʉs

Ko nmëmadakëmë amay jotmay mbäät pyudëkëtyë wiink parë nanduˈun mëk tyanët.

Yajnimaytyaktsoonyë Kolosʉ

Mbäädë Jyobaa xytyukjotkëdakëm ko nbaduˈunëm diˈib yajtukniˈˈijxëm, ko naybyokymyaˈkxëm nixim niyam ets ko nˈëxkäjpëm ja kutujkën diˈibë Jesus myëdäjtypy.

Yajnimaytyaktsoonyë 1 Tesalónikʉ

Tsojkëp nˈijtëm wijy kejy mä Dios nmëduˈunëm jyaˈa, nˈijxëm tijaty pën tëyˈäjtën, nnuˈkxtakëm xëmë ets nnaymyëjääwmoˈoyëm nixim niyam.

Yajnimaytyaktsoonyë 2 Tesalónikʉ

Pablo ojts tkäjpxˈoyë näˈä jyäˈtäˈäny ja Jyobaa myëj xëëw, nan pyudëjkë ja myëguˈuktëjk ets mëk dyaˈittëdë myëbëjkën.

Yajnimaytyaktsoonyë 1 Timotee

Ko Pablo tnijäˈäyë Timotee, ta tˈanmääy wiˈix tijaty yajtunët mä Diosë kyäjpn, wiˈix nyaygyuentˈatëdët mä ja tukniˈˈijxën diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty ets kyaj tˈatsoktëdë meeny sentääbë.

Yajnimaytyaktsoonyë 2 Timotee

Pablo yˈanmääy ja Timoteo ets yajxon ttunët ja Diosë tyuunk.

Yajnimaytyaktsoonyë Filemón

Tyäˈädë neky naa kon myiny, per mëjwiin kajaa tijaty xytyukniˈˈijxëm mä wiˈix nˈijtëm yujy tudaˈaky, oyjyaˈay ets nbokymyaˈkxëm.

Yajnimaytyaktsoonyë Ebreeʉsʉty

Extëmë Dios mëduumbëty Diosˈawdattë mas niˈigyë yˈoyëty, këdiinëm extëmë nety ja judiyëtëjk Diosˈawdattë mä ja templë ets yox nyoˈktë.

Yajnimaytyaktsoonyë Santya̱ˈa̱gʉ

Santiago yajtuuny kanäägë ijxpajtënë diˈibë jäˈäy yˈixyˈäjttëp ets diˈib ajäjt jotjäjtëdë parë ojts tnimaytyaˈaky wiˈix mbäät jyukyˈaty tuˈugë Dios mëduumbë

Yajnimaytyaktsoonyë 1 Peedrʉ

Pedro nanduˈun tˈanmääy ja Dios mëduumbëty: “Tukëdëkë tëgekyë Dios diˈibë mjotmayˈajtypy, mët ko yëˈë naytyukjotmaytyuunëp mët miitsëty”.

Yajnimaytyaktsoonyë 2 Peedrʉ

Mä ja myëmajtskpë neky diˈibë Pedro jyaay, xymyëjääwmoˈoyëm parë nˈawijxëm ja jembyë tsäjp ets ja jembyë nax.

Yajnimaytyaktsoonyë 1 Fwank

Mä tyäˈädë neky, Juan jyënaˈany ets nnaygyuentˈäjtëm mët pënaty kyaj tmëbëktë Kristë, ets nnijäˈäwëm tijaty mbäät ntsojkëm ets tijaty kyaj.

Yajnimaytyaktsoonyë 2 Fwank

Mä tyäˈädë neky, Juan xytyukjamyajtsëm ets nëˈëyoˈoy nduˈuyoˈoyëm extëm jyënaˈany ja Diosë yˈanaˈamën ets nnaygyuentˈäjtëm mä ja winˈëˈëmbëtëjk.

Aknijawë niˈigyë