Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

¿Yëˈë tuˈugë sektë?

¿Yëˈë tuˈugë sektë?

Kyaj, Jyobaa tyestiigëty kyaj yëˈëjëty tuˈugë sektë. Ëëtsëty nduundëbëtsë mëjää parëts nbanëjkxtë Jesus ets njukyˈattëts extëm tyukniˈˈijxë.

¿Ti yˈandijpy tuˈugë sektë?

Wiˈixëmë jäˈäy jyënäˈändë. Min nˈokˈijxëm majtsk pëky ets tiko kyaj mbäät yajtijˈyë Jyobaa tyestiigëty extëm tuˈugë sektë.

  • Näägë jäˈäy yëˈë tyijtëp sektë tuˈugë relijyonk diˈib jemy ets diˈib të nyayaˈˈabëkypyëtsëmëdë. Perë Jyobaa tyestiigëty kyaj yëˈëjëty tuˈugë relijyonk diˈib jemy të nyaxkëdaˈaky. Diˈibëts jeˈeyë nduundëp, yëˈëjëts nbanëjkxtëp ja yˈijxpajtën pënaty tim jawyiin ojts tpanëjkxtë Kristë ets tijaty tukniˈˈijxëdë diˈib yajpatp mä Biiblyë (2 Timotee 3:16, 17). Ijttëbëts seguurë ko Biiblyë yëˈë diˈib mbäät dyajnaxkëdaˈagyë anaˈamën mä wiˈix yaˈˈawdatëdë Dios.

  • Näägë jäˈäy wyinmaytyë ko sektë yëˈë tuˈugë relijyonk diˈib kutsëˈëgë ets tpanëjkxtë tuˈugë wyintsën. Jyobaa tyestiigëty kyajts nbanëjkxtë nituˈugë yetyëjk ets ni tuˈugë toxytyëjk, yëˈëjëts nmëmëdoodëp extëmë Jesus tˈanmääy ja yˈëxpëjkpëty: “Kristë, ëjë dëˈën jeˈeyë mWintsënˈäjtypy” (Matewʉ 23:10).

Yëˈë relijyonk diˈibëts ndukˈijtëdëp, niˈigyëts xypyudëkëdë ets pyudëjkëbë jäˈäy, kyaj kyutsëˈëgëty. Extëm nˈokpëjtakëm, yëˈë oybyë ayuk diˈibëts ngäjpxwäˈkxtëp të pyudëkëdë mayë jäˈäy parë yˈawäˈätspëtsëmdët mä nëë ets mä droogë. Ets tuk pëky diˈibëts nduundëp yëˈëtsë jäˈäyndukniˈˈijxëdëp wiˈix jyaˈayët ets lyetrëkäjpxët abëtsemy nyaxwinyëdë, ets miyonkˈamë jäˈäy të tjattë jyaˈaytyët ets lyetrëkäjpxët. Nan nyäjktëbëtsë naybyudëkë ko tijaty yˈayoˈonbëjtaˈaky oy mä tyun jyatëdët ja ayoˈon. Nan nduundëbëtsë mëjää parëts ndukmëdundë oyˈäjtënë njiiky nmëguˈuk extëmë Jesus tyukniˈˈijxë (Matewʉ 5:13-16).