Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Jyobaa tyestiigëty

Winˈixë ayuk ayuk

Diˈib xëmë nayajtëëwëdëp mä Jyobaa tyestiigëty

DIˈIB XËMË NAYAJTËËWËDËP

¿Tiko Jyobaa tyestiigëty kyaj dyajtundë kruus?

Jyobaa tyestiigëty kyajts nyajtundë kruus ets ni ngaˈˈawdattëts oyëts njamëbëktë Jesus. Nnijawë tiko kyaj.

DIˈIB XËMË NAYAJTËËWËDËP

¿Tiko Jyobaa tyestiigëty kyaj dyajtundë kruus?

Jyobaa tyestiigëty kyajts nyajtundë kruus ets ni ngaˈˈawdattëts oyëts njamëbëktë Jesus. Nnijawë tiko kyaj.

¿Tyukˈaguanëˈäjttëbë Jyobaa tyestiigëtyë jäˈäy parë dyajtëgatsëdë ryelijyonk?

¿Ëwäˈkx käjpxwäˈkxtëbë Jyobaa tyestiigëty parë jäˈäy dyajtëgatstëdë ryelijyonk? ¿Mëktaˈagyë Jyobaa tyestiigëty dyajtëkëyäˈändë jäˈäy mä ryelijyonk?

Tijatyëts nmëbëjktëp

Jyobaa tyestiigëty, ¿myëbëjktëbë Jesus?

¿Tiko jyëjpˈamëty etsë Dios mëduumbëty tmëbëktëdë Jesus?

¿Myëbëjktëbë Jyobaa tyestiigëty ko yëˈëyë ryelijyonk diˈib tëyˈäjtën?

¿Tukniˈˈijxë Jesus ko ta mayë nëˈë diˈib mënëjkxp mä nitsokën?

¿Myëbëjktëbë Jyobaa tyestiigëty ko yëˈëyë diˈib nitsoˈogandëp?

Mä Biiblyë nyigajpxypy pënaty nitsoˈogandëp.

Jyobaa tyestiigëty, ¿wyintsëˈkëdëbë wiinkpë relijyonk?

Pënaty jyantsy pyanëjkxtëbë Kristë, yëˈë yajtukˈëxkäjptëp ko twintsëˈëgëdë jäˈäy oy diˈibë relijyonk tmëdatët.

¿Tiko Jyobaa tyestiigëty kyaj tkupëktë etsë neˈpyny tyëkët nyiniˈkxoty?

Wiˈixëmë jäˈäy tnimaytyäˈäktë Jyobaa tyestiigëty ets ko neˈpyny kyaj tkupëktë. Yä xynyijawëyaˈany wiˈix tyëyˈäjtënëty.

¿Myëbëjktëbë Jyobaa tyestiigëty ko Dios jeˈeyë ojts dyajkojˈyë Naxwinyëdë tëdujk xëë?

¿Mnijäˈäwëp ko pënaty myëbëjktëp ko tëdujk xëë ojts kyojˈyë Naxwinyëdë kyaj tyuˈugyë mët extëmë Biiblyë tyukniˈˈixë?

¿Myëbëjktëbë Jyobaa tyestiigëtyë Antiguo Testamento?

Antiguo Testamento, ¿të nyidiempë nyäjxnë? Nnijawë wiˈixë Dios mëduumbë mbäät pyudëkëdë tijaty tuun jäjtë ets ja käjpxwijën diˈib miimp mä Antiguo Testamento.

¿Tiko Jyobaa tyestiigëty kyaj dyajtundë kruus?

Jyobaa tyestiigëty kyajts nyajtundë kruus ets ni ngaˈˈawdattëts oyëts njamëbëktë Jesus. Nnijawë tiko kyaj.

Wiˈix yˈixëtyëtsë nrelijyonk

¿Tiko txëˈattë Jyobaa tyestiigëty?

Nnijawë mä tsyoonyë tyäˈädë xëë.

¿Pën yajtsondakë Jyobaa tyestiigëty?

¿Yëˈë yajtsondakë Charles Taze Russell tuˈugë jembyë relijyonk? Ix tiko kyaj yëˈëjëty.

¿Mä tsyoonyë meeny sentääbë diˈib yajtuundëbë Jyobaa tyestiigëty?

Niˈigyë myëjwindëkë tijaty tyuundëp abëtsemy nyaxwinyëdë ets kyaj tˈamdowdë meeny sentääbë ets ni diesmë. ¿Wiˈix ttundë?

¿Yäjktëbë diesmë Jyobaa tyestiigëty?

¿Yaˈˈanmääytyëbë Jyobaa tyestiigëty nuˈun dyaktëdë meeny sentääbë mä yˈëxpëktë?

¿Yajmëjuuytyëbë Jyobaa tyestiigëty?

¿Myëdäjttëp tuk grupë jäˈäy diˈib jeˈeyë yaˈëxpëjktëp? ¿Pënaty tuundëp?

¿Tuundëbë toxytyëjk mä Jyobaa tyestiigëty?

¿Tijaty nyikëjxmˈäjttëbë Jyobaa tyestiigëty diˈib toxytyëjk mä tkäjpxwäˈkxtë oybyë ayuk abëtsemy nyaxwinyëdë?

¿Wiˈix yˈity tukniwits tukniwääbë mäjaty nyaymyukëdë Jyobaa tyestiigëty?

Nnijawë wiˈix yajnëˈëmoˈoy yajtuˈumoˈoytyë Jyobaa tyestiigëty.

¿Pën yajtijp Diˈib wyooyoˈoytyëbë Jyobaa tyestiigëty?

¿Yëˈë nyiwintsënˈäjttëbë Diosë kyäjpn?

Wiˈixën tuˈugë jäˈäy tyestiigëˈaty

¿Tëyˈäjtën ko Jyobaa tyestiigëty kyaj oy mëët nyekyˈittë pënaty kyaj tnekytyukˈitë ja ryelijyonk?

Nnijawë tiko näˈäty jyëjpˈamëty ets yajjëjwijtsëmbitët tuˈugë jäˈäy parë jyëmbitët mä naymyujkën.

Yˈëwäˈkx kyäjpxwäˈkxtë

¿Tiko nyëjkxtë tëjkmdëjkmë Jyobaa tyestiigëty?

¿Yëˈëdaa diˈibë Jesus tyukˈanaˈam ja yˈëxpëjkpëty?

¿Tiko Jyobaa tyestiigëty tninëjkxtë jäˈäy diˈib myëdäjttëbë ryelijyonk?

¿Tijëts xypyudëjkëdëp parëtsë jäˈäy ninëjkxtë diˈib myëdäjttëbë ryelijyonk?

¿Tyukˈaguanëˈäjttëbë Jyobaa tyestiigëtyë jäˈäy parë dyajtëgatsëdë ryelijyonk?

¿Ëwäˈkx käjpxwäˈkxtëbë Jyobaa tyestiigëty parë jäˈäy dyajtëgatstëdë ryelijyonk? ¿Mëktaˈagyë Jyobaa tyestiigëty dyajtëkëyäˈändë jäˈäy mä ryelijyonk?

¿Wiˈixënë Jyobaa tyestiigëty dyaˈëxpëktë jäˈäy mëdë Biiblyë?

Yaˈˈatsoojëmbity diˈib xëmë jäˈäy nayajtëëwëdëp mä wiˈixëts nyaˈëxpëktë mëdë Biiblyë namayˈäjtën.

¿Tuundëp extëmë misioneerë?

¿Pënaty tuundëp misioneerë? ¿Tiko duˈun tyundë? ¿Nyiˈëxpëjkëdëp?

¿Tuundëbë toxytyëjk mä Jyobaa tyestiigëty?

¿Tijaty nyikëjxmˈäjttëbë Jyobaa tyestiigëty diˈib toxytyëjk mä tkäjpxwäˈkxtë oybyë ayuk abëtsemy nyaxwinyëdë?

Yˈëxpëktë ets Diosˈawdattë

¿Tiko Jyobaa tyestiigëty ttijtë Tëjk mä yˈëxpëktë?

Nnijawë mä tsyoonyë tyäˈädë ayuk “Tëjk mä yˈëxpëktë Jyobaa tyestiigëty” ets tiko duˈun ttijtë.

¿Tiko Jyobaa tyestiigëty kyaj dyajtundë kruus?

Jyobaa tyestiigëty kyajts nyajtundë kruus ets ni ngaˈˈawdattëts oyëts njamëbëktë Jesus. Nnijawë tiko kyaj.

Wiˈix wyinmaytyë mä Biiblyë

¿Myëdäjttëbë kyëˈëm Biiblyë Jyobaa tyestiigëty?

Ko xyajtunët kanäägë Biiblyë diˈib të yajkäjpxnaxy, mbäät niˈigyë xyjaygyukë Biiblyë. Tëgëk pëky tiko tyëgatsyëtyë Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ets pääty yˈoyëty parë yëˈë xyajtunët ko mˈëxpëkët.

¿Myëbëjktëbë Jyobaa tyestiigëtyë Antiguo Testamento?

Antiguo Testamento, ¿të nyidiempë nyäjxnë? Nnijawë wiˈixë Dios mëduumbë mbäät pyudëkëdë tijaty tuun jäjtë ets ja käjpxwijën diˈib miimp mä Antiguo Testamento.

¿Tyuktëjkëdëbë politikë o tyuundëp tijaty mä nyax kyäjpn?

¿Tiko kyaj nyëjkxtë tsiptuumbë Jyobaa tyestiigëty?

Mayë jäˈäy nyijäˈäwëdëp ko Jyobaa tyestiigëty kyaj nyëjkxtë tsiptuumbë. Nnijawë tiko kyaj.

Jyobaa tyestiigëty, ¿pyudëjkëdëbë myëguˈuktëjkë ko tijaty yˈayoˈonbëjtaˈaky?

Nnijawë wiˈixëts nbudëkëdë nmëguˈuktëjk etsë wiink jäˈäy.

Wiˈix tijaty ttundë etsë fyamilyë

¿Kyupëjktëbë Jyobaa tyestiigëty tsyoybyattët?

Ta jäˈäy diˈib jënandëp ko Jyobaa tyestiigëty kyaj tkupëktë tsyoybyattët. ¿Tëyˈäjtënë?

¿Tiko Jyobaa tyestiigëty kyaj tkupëktë etsë neˈpyny tyëkët nyiniˈkxoty?

Wiˈixëmë jäˈäy tnimaytyäˈäktë Jyobaa tyestiigëty ets ko neˈpyny kyaj tkupëktë. Yä xynyijawëyaˈany wiˈix tyëyˈäjtënëty.

¿Myëdäjttëbë Jyobaa tyestiigëty tuˈugë listë mä tnigajpxy diˈibë pelikula, ëy, o liibrë diˈib kubojkp?

¿Ti käjpxwijënë mbäät tpanëjkxtë Dios mëduumbëty mä twinˈixäˈändë ixy jawë?

Kostumbrë etsë xëëw

¿Tiko Jyobaa tyestiigëty kyaj tmëjtundë Diosˈuˈunk xëë?

Mayë jäˈäy nyijäˈäwëdëp ko Diosˈuˈunk xëë jam tsyondaky mä jäˈäy diˈib kyaj tpanëjkxtë Kristë ets tyuunˈadëtstëp oy tjanijawëdë. Nnijawë tiko tyëgatsyëtyë Jyobaa tyestiigëty.

¿Tiko Jyobaa tyestiigëty kyaj tmëjtundë kumpleˈanyë?

Nijawë taxk pëky wiˈix yajmaytyaˈagyë kumpleˈanyë ets tiko Dios kyaj ttukjotkëdaˈaky.

¿Pënatyën yajtijtëp Jyobaa tyestiigëty?

¿Yëˈë pyanëjkxtëbë Kristë Jyobaa tyestiigëty?

Ix tikots ndëgatsyˈattë mët pënaty naynyigäjpxëdëp ko tpanëjkxtë Kristë.

Jyobaa tyestiigëty, ¿yëˈë tuˈugë relijyonk diˈib yajtijp protestantë?

Tëgatsy majtsk pëkyë Jyobaa tyestiigëty mëdë relijyonk diˈib naytyijëdëp kristianë diˈib kyaj kyatolikëty.

Jyobaa tyestiigëty, ¿yëˈë tuˈugë sektë diˈib tsoˈomp Estados Unidos?

Taxk pëky diˈib yajtukˈëxkäjpë Jyobaa tyestiigëty abëtsemy nyaxwinyëdë.

¿Yëˈë tuˈugë sektë Jyobaa tyestiigëty?

¿Yëˈë tuˈugë sektë? Ix wiˈix mayë jäˈäy wyinmaytyë ets nnijawë tiko Jyobaa tyestiigëty kyaj yëˈëjëty tuˈugë sektë.