Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

¿Mbäädë Dios nyajjotkujkˈäjtëm?

¿Mbäädë Dios nyajjotkujkˈäjtëm?

¿Mˈixyˈajtypy pënaty këxëˈktëp mä tyäˈädë dibujë? Mä Biiblyë jantsy oy yajnimaytyäˈäktë. Per mbäät mwinmay ko ninäˈä duˈun mgayajnimaytyäˈägët. Mbäät mjënäˈäny: “Pokyjyaˈayëts, kyajts nwäˈäts jäˈäyëty ets xëmëts nduny diˈib kyaj yˈoyëty”.

Job “jyukyˈajty tëyˈäjtën mëët ets wäˈäts”. (Job 1:1)

Biiblyë tnimaytyaˈaky ko Job “jyukyˈajty tëyˈäjtën mëët ets wäˈäts” (Job 1:1). Etsë Lot yajnimaytyaˈaky ko “jikyˈäjt tëyˈäjtën mëët” (2 Peedrʉ 2:8). David nanduˈun yajnimaytyaˈaky ko tyuun “diˈib mëdëy” Dios windum (1 Reyes 14:8). Min nˈokˈijxëm wiˈix jyukyˈäjttë tyäˈädë yetyëjkëty. Nnijawëyäˈänëm ko tuundëgooytyë, ko mbäädë yˈijxpajtën xypyudëjkëm ets ko mbäät nyajjotkujkˈäjtëmë Dios oy nbokyjyaˈayˈäjtëm.

TUUNDËGOOYTYË

Dios “yajtsok ja Lot, tuˈugë jäˈäy diˈibë jikyˈäjt tëyˈäjtën mëët, diˈibë määy täj ko tˈijxy tadë axëk jikyˈäjtën mä tadë axëk jäˈäyëty”. (2 Peedrʉ 2:7)

Job kanäk pëkyë ayoˈon jotmay tpaty, wyinmääy ko kyaj nety nyitëkëty extëm jyaty ets ko Dios kyaj tkuentëty oy tmëmëdow tkamëmëdowët, per kyaj nety tyëyˈäjtënëty (Job 9:20-22). Job nan seguurë yˈijty ko yëˈë oyjyaˈay. Päätyë wiink jäˈäy wyinmääytyë ko Job niˈigyë nyayajnaxyëty wäˈätsjäˈäy ets kyaj dyuˈunëtyë Dios (Job 32:1, 2; 35:1, 2).

 Lot kyaj tjamëmëdowany extëmë netyë Dios të jyënaˈany. Yëˈë mëkë nety tmëmay tmëdäjy ko jäˈäy axëëk yˈit tsyëënëdë Sodoma ets Gomorra ets “yˈayooy bom bom mä ja yˈää jyot” mët ko axëëgë nety ja jäˈäy yˈadëˈëtstë (2 Peedrʉ 2:8). Dios ta tˈanmääyë Lot ko niˈamukë dyajkutëgoyaˈany pënaty jam tsënääytyëp, ets ko pën tsyejpy etsë fyamilyë nyitsoˈogët, tsojkëp pyëtsëmët. Lot netyëxyëp ojts myëdoy, per yëˈë kyaj tnikaˈagany ja jyëën tyëjk. Ok, ta ja anklësëty diˈibë Dios kyajx tkëˈëmëmäjtsëdë ja Lot mëdë fyamilyë parë twijtspëtsëëmdë mä ja käjpn (Génesis 19:15, 16).

David yˈëxtääyë “Dios amumduˈukjot ko ttuuny diˈib mëdëy”. (1 Reyes 14:8)

David naytyukmëmadakë ja tsojkën, tuundëgooy mët tuˈugë toxytyëjk kasäädë. Per kyaj yëˈëyëty, nan ojts tniˈanaˈamë ets yˈoogët ja toxytyëjkë myëmëjäˈäy parë kyaj tnijawët (2 Samuel, kapitulo 11). Biiblyë jyënaˈany ko “axëëgë Jyobaa tˈijxy ti David tyuun” (2 Samuel 11:27).

Job, Lot etsë David tëgooytyë, tam diˈib mëjwiin kajaa pokytyuundë. Per extëm nˈixäˈänëm, jyantsy myëmëdowandë Dios. Yajnigëxëˈktë ko jantsy jodëmbijttë ets yajtëgäjtsë jyukyˈäjtën. Päätyë Dios tyukjotkëdakëdë ets mä Biiblyë yajmaytyäˈäktë ko myëdäjttë mëbëjkën.

¿WIˈIX XYPYUDËJKËMË YˈIJXPAJTËN?

Niˈamukë ndëgoˈoyëm mët ko nbokyjyaˈayˈäjtëm (Romanʉs 3:23). Per diˈib mbäät nduˈunëm, yëˈë njodëmbijtëm ets nduˈunëmë mëjää parë nnayaˈoˈoyëm mëdë Dios.

¿Wiˈixë Job, Lot etsë David nyayaˈoˈoyëdë mëdë Dios? Job, oyë kyorasoon tmëdäjty, myëkjäˈäwë  ti nety të tˈëy të tkajpxy ets yajtëgäjtsë jyaˈayˈäjtën ko Dios tyukjaygyujkë (Job 42:6). Etsë Lot, duˈun extëmë Dios, yˈaxëkˈijxypyë nety wiˈix ja jäˈäy yˈit tsyëënëdë Sodoma ets Gomorra. Jeˈeyë ko kyaj tmastuˈudanyë jyëën tyëjk, per ok, ta myëdooy. Tyukpëtsëëmdut ja kyäjpn ets kyaj yˈijxëmbijty. Etsë David, oy tkamëmëdooyë Diosë yˈanaˈamën, yaˈijxë ko oyë jyot kyorasoon, pes jodëmbijt ets myënuˈkxtakë Dios parë pyokymyaˈkxëdët (Salmo 51).

Dios nyijäˈäwëp ko pokyjyaˈay nyajpatëm. Pääty, oy tyëgooytyë tyäˈädë yetyëjkëty, duˈunyëmë Dios tˈijxy ja oybyë jyaˈayˈäjtën. Yëˈë “yajxon tnijawë wiˈix të ngojëm, ets jyamyejtsypy ko naxway ëtsäjtëm” (Salmo 103:14). ¿Ti net yëˈë yˈawijxypy ets nduˈunëm?

Dios “këˈëm yajxon tnijawë wiˈix të ngojëm, ets jyamyejtsypy ko naxway ëtsäjtëm”. (Salmo 103:14)

¿WIˈIX MBÄÄT NYAJJOTKUJKˈÄJTËMË DIOS?

Mbäädë Dios nyajjotkujkˈäjtëm ko nduˈunëm extëmë David tˈanmääyë yˈuˈunk: “Ets mijts, Salomón, uˈunk jaˈa, ixyˈat ja diˈibë mdeety Diosˈäjtypy ets mmëdun mët amuumë mgorasoon” (1 Crónicas 28:9). ¿Ti yˈandijpy nmëduˈunëmë Dios mët amuumë korasoon? Ko ntsojkëm, nguytyuˈunëmë yˈanaˈamën ets ko niˈigyë nˈakˈixyˈatäˈänëm. Kyaj yëˈë tˈandijy nˈijtëm wäˈäts jäˈäy. Ko tuˈugë jäˈäy tmëdunyë Dios amumduˈukjot, jyantsy pyanëjkxaampy extëm tyuˈumoˈoyëty ets nyasˈijxëp parë jyëjwijtsëmbitëdët. Ets kom duˈun jyaˈayˈajtyë Job, päätyë Dios ojts tyijˈyëty ko “jyukyˈajty tëyˈäjtën mëët ets wäˈäts”, Lot nanduˈun ojts yajtijy ko “jikyˈäjt tëyˈäjtën mëët”, etsë David ko tyuun “diˈib mëdëy”. Oy tyëgooytyë, yajjotkujkˈäjttë Dios.

Nmëduˈunëmë Dios amumduˈukjot, yëˈë yˈandijpy ntsojkëm, nguytyuˈunëmë yˈanaˈamën ets ko niˈigyë nˈakˈixyˈatäˈänëm

Mbäät xymyëjämoˈoyëmë tyäˈädë ijxpajtën diˈib të nˈijxëm, ko myinëdë axëkˈäjtën mä jot winmäˈäny, ko nˈëˈëw ngäjpxëm diˈib ok nmëkjäˈäwëm o ko nduˈunëm diˈib ok nˈijxëm ko kyaj yˈoyëty. Dios nyijäˈäwëp ko niˈamukë ndëgoˈoyëm, per yˈawijxypy ets nmëduˈunëm amumduˈukjot, o ja tuk pëky njënäˈänëm, ntsojkëm ets nduˈunëmë mëjää parë nmëmëdoˈowëm. Ko duˈun nduˈunëm, nëjkxëp nyajjotkujkˈäjtëmë Dios