Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Wingoomp ja nitsokën

Wingoomp ja nitsokën

“Jotkujkëdë es koojëˈëktë, jaˈa ko pojën myinët ja mnitsokën.” (LUKɄS 21:28)

ËY 49 ETSË 43

1. ¿Ti tuun jäjtë Jerusalén mä jëmëjt 66? (Ixë dibujë mä tsyondaˈaky.)

MÄ JËMËJT 66, tuˈugë soldäädë wintsën diˈib xyëˈäjt Floro ja ojts tmeetsy 17 talentë meeny mä ja templë diˈib Jerusalén. Ta nimay ja judiyëtëjk jyantsy jyotˈambëjktë ets dyaˈoˈktë nimayë soldäädëtëjk diˈib Roma ets kyaj tnekymyëmëdowandë ja yajkutujkpë. Ko nyajxy tëgëk poˈo, ta ja gobernadoor Cestio Galo mët 30 milë syoldäädë dyajnadujky ja Jerusalén. Ets ja judiyëtëjk diˈib nibëdëˈkëdë jap nyayuˈtsëdë mä ja templë. Ko waanë yˈijty, ta ja soldäädëtëjk tyëjkëdë mä ja käjpnë nyabots, ets ja nax käjpn ta jyantsy tsyëˈkëdë. Koxyëp jam myajpaty, ¿wiˈixxyëp ojts mnayjawëty?

2. 1) ¿Ti nety mbäät ttundë ja Dios mëduumbëty ko tˈixtët të nyadujktäˈäy ja Jerusalén? 2) ¿Wiˈix nety mbäät ttukpëtsëmdë ja käjpn?

2 Jesus të nety tˈanëëmë ja yˈëxpëjkpëty ti tunan jatanëp. Duˈun tˈanmääy: “Ko xyˈixtët ja Jerusalén käjpn nyadujktäˈäyët mët ja soldäädëty, të naty tpääty mä kyutëgoyaˈany. Es miitsëty diˈibë ijttëp Judeeë, nëjxtë jagam yugoty; es pënëty ijttëp Jerusalén, pëtsëmdë nandëˈën netyë,  es pënëty ijttëp kamoty, kyaj jyëmbittët käjpnoty” (Lukʉs 21:20, 21). Per ¿wiˈixë nety mbäät pyëtsëmdë pën të ja käjpn nyadujktäˈäy? Jesus të nety tnaskäjpxë ko waanë tyäˈädë tiempë yˈitäˈäny, o ko wyëˈëmëyaˈany (Matewʉ 24:22). Ets duˈunën tyuun jyäjtë. Ajotkumonë ja soldäädëtëjk diˈib Roma tsyoˈondääytyë jam Jerusalén. Ta ja Dios mëduumbëty tmëdäjttë tiempë ets tmëmëdowdët ko Jesus yˈanmääyëdë kyaˈaktët tunoty kopkoty. * Mä jëmëjt 70, ta ja romanë jäˈäy jyëmbijttë Jerusalén, ets dyajkutëgooytyë ja käjpn. Per niˈamukë pënaty myëmëdoowdë Jesus ojts tsyoˈoktë.

3. 1) ¿Ti diˈib tim tsojk tunan jatanëp? 2) ¿Ti yajnimaytyäˈägäämp mä tyäˈädë artikulo?

3 Tim tsojk nbäädäˈänëmë duˈumbë jotmay. Pes ajotkumonë tsyondäˈägäˈäny “ja mëk ayoˈon”. Ko Jesus ttukˈawäˈänë ja yˈëxpëjkpëty tijatyë nety tunan jatanëp Jerusalén ets ti mbäät ttundë, nan yëˈë myaytyäˈägan tijaty tunan jatanëp mä tyäˈädë tiempë (Matewʉ 24:3, 21, 29). Mä primer siiglë, ojts tsyokwëˈëmdë ja Dios mëduumbëty ko ojts kyutëgoyë Jerusalén. Ets mä tyäˈädë tiempë, nan tsokwëˈëmäämbë “tëgoy myay ja jäˈäy” ko nety kyutëgoy ja Satanásë jyaˈay (käjpxë Diˈibʉ Jatanʉp 7:9, 13, 14). Pën tsokwëˈëmäˈänëm, jëjpˈam ets njaygyujkëm wiˈixë Biiblyë tnimaytyaky tijaty tunan jatanëp. Mä tyäˈädë artikulo yëˈë yajnimaytyäˈägäämp tijaty tim tsojk tunan jatanëp ets tijaty yajtunäämp ko jyäˈtëdë tyäˈädë tiempë.

¿WIˈIX TSYONDÄˈÄGÄˈÄNY JA MËK AYOˈON?

4. ¿Wiˈix tsyondäˈägäˈäny ja mëk ayoˈon?

4 Ja mëk ayoˈon ja tsyondäˈägäˈäny ko nety kyutëgoy tukëˈëyë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty, diˈibë Biiblyë tyijpy “Babilonyë mëj käjpn, naxwinyëdë kujenytyoˈoxyëtyë tyääk” (Diˈibʉ Jatanʉp 17:5-7). ¿Tiko duˈun ttijy? Yëˈko pënaty nyiwintsënˈäjttëbë relijyonk kyaj ttundë tijatyë Dios tsyejpy, en lugäär tpuwäˈägëdë Jesus ets ja yˈAnaˈam Kyutujkën, yëˈë pyuwäˈkëdëbë gobiernëtëjk. Nan jyëjpkudijëdëp mayë tukniˈˈijxën diˈib yajpatp mä Biiblyë parë niˈigyë tmëdatäˈändë kutujkën. Kyaj tmëdundë Dios wäˈäts extëmë nmëguˈukˈäjtëm diˈib nëjkxandëp tsäjpotm (2 Korintʉ 11:2; Santya̱ˈa̱gʉ 1:27; Diˈibʉ Jatanʉp 14:4). Per ¿pëndaa yajkutëgoyanëp tukëˈëyë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty? Mä Biiblyë jyënaˈany ko Jyobaa yëˈë yajtunaampy “ja mäjkpë wäj es ja axëk jëyujk” diˈib tsapts. Tyäˈädë axëkjëyujk, yëˈë Naciones Unidas, ets ja mäjkpë wyäj, yëˈë tukëˈëyë gobiernë diˈib pyudëjkëbë tyäˈädë organisasion. Mä Biiblyë jyënaˈany ko Jyobaa yëˈë yajtunaampy parë dyajkutëgoyët tukëˈëyë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty (käjpxë Diˈibʉ Jatanʉp 17:3, 16-18).

5, 6. Ko nety kyutëgoy tukëˈëyë ja relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty, ¿oogäämp niˈamukë jyaˈay?

5 Ko nety kyutëgoy tukëˈëyë ja relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty, ¿oogäämp niˈamukë jyaˈay? Kyaj. ¿Tiko duˈun njënäˈänëm? Yëˈko ja kugajpxy Zacarías ojts tnaskäjpxë ko niduˈuk diˈib të ttukˈitë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty jyënäˈänäˈäny: “Kyajts ngugajpxyëty. Naxtuumbëts  ëjts, mët ko yëˈëjëts tuˈugë jäˈäy xyjaˈabëjk kojëts nˈënäˈkˈäjty. Ets ko pën yajtëwëdët: ¿Tiixë të mˈokˈyajtsayujtënë mä mjëxk? Ta yˈatsowäˈäny: Jamëts të ntsayuty mäjëtsë nmëtnaymyaayëbëtyë tyëjk” (Zacarías 13:4-6).

6 ¿Ets wiˈix jyatäˈänyë Diosë kyäjpn ko nety yajnibëdëˈëky tukëˈëyë relijyonk? Jesus jyënany: “Es pënë Dios kyaj dyajwaanë tadë tiempë, ni pën kyatsoˈoktët, per yajwaanëbëˈë mët ko ttseky pënëty yëˈë të twinˈixy” (Matewʉ 24:22). Ko ja Jerusalén käjpn nyadujktääy, ojtsë Jyobaa dyajkony ja tiempë o dyajwëˈëmë parë ojts kyaˈaktë ja Dios mëduumbëty diˈibë nety “të twinˈixy”, o pënaty nëjkxandëp tsäjpotm. Mä tyäˈädë tiempë naduˈundëkë jyatäˈäny. Jyobaa kyaj tnasˈixëyaˈany etsë gobiernëtëjk dyajkutëgoyët pënaty “të twinˈixy”, yajwëˈëmëyaampy tuk tiempë ja mëk ayoˈon parë tkuwäˈänäˈäny ja kyäjpn. Ko nety të kyutëgoy tukëˈëyë ja relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty, ta tuk tiempë duˈunyë yˈokˈitäˈäny.

TUK TIEMPË NYAˈIJXMATSÄˈÄNËM ETS NYAJPAYOˈOYÄˈÄNËM

7, 8. 1) Ko nety të kyutëgooytyaˈay ja relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty, ¿ti tsokanëp nyajnigëxëˈkëm? 2) Mä tadë tiempë, ¿tiko tëgatsy ngëxëˈëgäˈänëm mä niˈamukë jäˈäy?

7 Ko nety të kyutëgoy tukëˈëyë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty, ja mä nyajnigëxëˈëgäˈänëm ko njantsy tsyojkëmë Jyobaa. Mayë jäˈäy yëˈë yˈaˈoogëyandëp “ja tun kopk esë kaats”, o ja tuk pëky njënäˈänëm, kanäägë organisasion diˈibë nety jaˈäjtp (Diˈibʉ Jatanʉp 6:15-17). Per ëtsäjtëm yëˈë nˈaˈoogëyäˈänëmë Jyobaa. ¿Nëjkxëbëdaa mä tadë tiempë mayë jäˈäy tmëduuntsondäˈäktë Jyobaa? Kyaj. Pes ko tuk tiempë ja soldäädëtëjk diˈib Roma tsyoˈondääytyë Jerusalén, kyaj nimay ja judiyë tyëjkëdë Dios mëduumbë. Pënatyë nety duˈunyëm pyanëjkxtëbë Jesus yëˈë diˈib mëdoowdë ets tukpëtsëëmduttë ja käjpn. Nanduˈun jyatäˈäny ko nety të kyutëgooytyaˈay ja relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty, kyaj mayë jäˈäy ttuktëkëyäˈändë ja relijyonk diˈib tëyˈäjtën. Të nety tpääty ja tiempë parë nyajnigëxëˈkëm ko njantsy tsyojkëmë Jyobaa ets ko nbudëjkëm pënaty nëjkxandëp tsäjpotm (Matewʉ 25:34-40).

Të nety tpääty ja tiempë parë nyajnigëxëˈkëm ko njantsy tsyojkëmë Jyobaa ets ko nbudëjkëm pënaty nëjkxandëp tsäjpotm

8 Kyaj yajxon yajnijawë tijaty meerë tunan jatanëp. Per waˈan niˈigyë tsyiptäˈägäˈäny ja jukyˈäjtën o nmastudäˈänëm tijaty tyam nmëdäjtëm. Extëm ja Dios mëduumbëty diˈib Jerusalén myastuttë ja jyëën tyëjk ets tsip nimëjää dyajnäjxtë ja jyukyˈäjtën parë ojts tsyokwëˈëmdë (Markʉs 13:15-18). Pääty, oy ko nnayajtëˈëwëm: “¿Ijtpëts listë parëts nmastutäˈäyët tijatyëts nmëdäjtypy? ¿Ndunaambyëts oytyim tiijëty nëgokëts ngamastuˈutyë Jyobaa?”. ¡Okwinmay! Mä tadë tiempë ëtsäjtëmë nety jeˈeyë  diˈib nˈawdäjtëmë nDiosˈäjtëm oy ti tyun jyatëdët, extëm ttuuny ja kugajpxy Daniel (Daniel 6:10, 11).

Të nety jyaˈty ja tiempë parë myinët “ja kutëgoˈoyën”

9, 10. 1) ¿Ti ngäjpxwäˈkxäˈänëm mä ja mëk ayoˈon? 2) ¿Ti tyunandëp ja nmëtsipˈäjtëm ko tmëdowdët?

9 Mä ja mëk ayoˈon, kyaj nekykyäjpxwäˈkxäˈänëm ja “oybyë ayuk diˈib nyimaytyakypy ja Anaˈam Kutujkën”. Të nety nyaxyë tyäˈädë tiempë, yëˈë nety miinëp “ja kutëgoˈoyën” (Mateo 24:14, TNM). Diosë kyäjpn yëˈë nëjkx tkäjpxwäˈkxäˈäny amëk jotmëk tuˈugë ayuk diˈib niˈamukë jäˈäy abatnaxanëp. Waˈan yëˈë ngäjpxwäˈkxäˈänëm ko të tpääty ja tiempë parë kyutëgoyëdë Satanásë jyaˈay. Mä Diˈibʉ Jatanʉp 16:21 jyënaˈany ko duˈunë jäˈäy nëjkx tjawëyäˈändë tyäˈädë ayuk extëm ko kyaˈayë “tëtsn jantsy mëjjatyëty” ets tmëgäjpxtëgoyäˈändë Dios.

10 Ko ja nmëtsipˈäjtëm nëjkx tmëdowdë tyäˈädë ayuk, mëk tjawëyäˈändë. ¿Ti net tyunandëp? Ezequiel ojts tnaskäjpxë wiˈix wyinmayäˈändë kanäk grupë nasiongëty diˈib yajtijtëp Gog diˈib tsoˈomp Magog, jyënany: “Nduktëkëyaˈanyëtsë naxwinyëdë mä diˈib kyaj pën kyuwäˈänyëty. Ndukjäˈtäˈänyëts pënaty ijttëp seguurë ets diˈib jotkujk yajpattëp, niˈamukë yëˈëjëty jyukyˈattë mä kyaj nyagemyëty, nyabotsyëty o kyaj ti tyëjkˈagäj”. Extëmë Ezequiel ojts tnigajpxy, Gog nyibëdëˈëgaampy ja Dios mëduumbëty, mët ko tˈixäˈäny extëm “tuˈugë käjpn diˈib të yajjuuty mäjaty ja nasionk, tuˈuk diˈib të dyajnipetyë mëkjäˈäyˈäjtën etsë jukyˈäjt madakën, diˈib tsënääytyëp naxwinyëdë itkujky” (Ezequiel 38:10-12). Ko jyënaˈany yajpäädäˈändë Dios mëduumbë “naxwinyëdë itkujky”, yëˈë yˈandijpy ko niˈamukë naxwinyëdë jäˈäy tpëkäˈändë kuentë ko kyaj tyuknaxˈattë mëdë wiink jäˈäyëty. Pääty kanäk grupë nasiongëty tnibëdëˈëgäˈäny pënaty nëjkxandëp tsäjpotm ets pënaty pudëjkëdëp.

11. 1) ¿Wiˈix tijaty tyunäˈäny jyatäˈänyëty mä ja mëk ayoˈon? 2) ¿Wiˈix nyayjawëyäˈänëdë ja Diosë myëtsip ko tˈixtët “ja ijxwëˈëmën” diˈib tsäjpotm?

11 ¿Ti net tunan jatanëp? Biiblyë kanäk pëky tnigajpxy, jeˈeyë ko kyaj tnigajpxy ti jawyiin tunan jatanëp ets ti diˈib ok. Mbäät nääk tyuny jyatyëty tuˈugyë. Ko Jesus tmaytyaky ja kutëgoˈoyën, ta jyënany: “Es yaˈixäˈäny ja ijxwëˈëmën diˈibë Dios tyunaampy mä xëë es mä poˈo es mä mëtsäˈä. Es ja naxwinyëdë jäˈäy kyaj tnijawëdë ti tunanëp es nayˈatsëˈëgëdëp mëk ko tmëdowët pyëmimy yëˈë jikymyejyny es jyantsy pyëdëˈëgët. Es ja jäˈäyëty axtë oˈktsoˈogëp mët ja tsëˈëgë ko tˈixët diˈibë jatanëp yä naxwiiny, jaˈa ko axtë yëˈë mëtsäˈä yuˈxäˈäny. Net tˈixtët ko ëj, ja Naxwinyëdë Jäˈäyëtyë Kyudënaabyë, nminëdëts yä naxwiiny yootsoty mët ja mëkˈäjtën es niˈigyë mëjˈäjtën” (Lukʉs 21:25-27; käjpxë Markʉs 13:24-26). ¿Ti yˈandijpy “ja ijxwëˈëmën”? ¿Jantsy yaˈixäämp jam tsäjpotm? Waˈan, tsojkëp nˈawijxëm parë nnijäˈäwëm. Per  oy tii tˈandijëdë tyäˈädë ijxwëˈëmën, nnijäˈäwëm ko Diosë myëtsip mëk tsyëˈëgëyäˈändë ko nety tˈixtë.

Kyaj mbäät ntsëˈkëm, pes nnijäˈäwëm ko Jyobaa xyajnitsoˈogäˈänëm (Ixë parrafo 12 etsë 13)

12, 13. 1) ¿Ti Jesus tyunaampy ko myinët “mët ja mëkˈäjtën es niˈigyë mëjˈäjtën”? 2) ¿Ti tyunandëp ja Dios mëduumbëty ko jyäˈtëdë tyäˈädë tiempë?

12 ¿Ti Jesus tyunaampy ko myinët “mët ja mëkˈäjtën es niˈigyë mëjˈäjtën”? Kyumayaampy pënaty të tmëmëdowdë Dios ets tyukumëdowaampy pënaty kyaj (Matewʉ 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28-30). ¿Wiˈix ttunäˈäny? Yëˈë jyënany: “Kots ëj, ja Naxwinyëdë Jäˈäyëtyë Kyudënaabyë, nminët mët niˈigyë mëjˈäjtën es juwëdity mëdëtsë nˈanklësëty, netëts nˈuˈunyët mä unyaaybyajn mäts ëj nyajkutukäˈäny. Nidëgekyë naxwinyëdë jäˈäyëty nyaymyujktäˈäyëdët mä ëjën, esëts nyajnaywyäˈxëdëts niduˈuk extëm ja borreegë kuentˈäjtpë dyajnaywyaˈxyëty ja byorreegë esë tsyiip awiingaty. Nbëjtäˈägëdëts ja borreegë nˈagäˈänytsyoo es ja tsyiibë nˈanäjnytsyoots” (Matewʉ 25:31-33). Tyäˈädë yëˈë yˈandijpy ko Jesus niˈamukë jäˈäy tpayoˈoyaˈany. Pën tuˈugë jäˈäy kyaj të tmëmëdoyë Dios, ta dyajnaxäˈäny extëmë “tsyiibë” ets dyajkutëgoyaˈany winë xëë. Per diˈib të tmëmëdoyë Dios, ta dyajnaxäˈäny extëmë “borreegë” ets tmoˈoyaˈanyë jukyˈäjtënë winë xëëbë (Matewʉ 25:46).

13 Biiblyë jyënaˈany ko pënaty näjxtëp extëmë “tsyiibë” jëˈëyan yäˈäxandëp ko tpëktëdë kuentë ko kutëgoyandëp (Matewʉ 24:30). ¿Ti tyunandëp pënaty nëjkxandëp tsäjpotm ets ja wiinkpë Dios mëduumbëty? Yëˈë tyunandëp  extëmë Jesus jyënany: “Ko ogäˈän tsyondäˈägët tyäˈädë ayoˈon, jotkujkëdë es koojëˈëktë, jaˈa ko pojën myinët ja mnitsokën” (Lukʉs 21:28).

TYËˈKXÄˈÄN JYÄJJÄˈÄNDË MÄ JA KUTUJKËN

14, 15. 1) ¿Ti tunan jatanëp ko netyë Gog diˈib tsoˈomp Magog tnibëdëˈëgyë Diosë kyäjpn? 2) ¿Ti Jesus myaytyäˈägan ko jyënany dyajnaymyukäˈänyëty pënaty të twinˈixy?

14 ¿Ti tunan jatanëp ko netyë Gog diˈib tsoˈomp Magog tnibëdëˈëgyë Diosë kyäjpn? Jesus jyënany: “Es ndukˈanaˈamëdëts ja nˈanklësëts, es dyajnaymyukëdët diˈibaty të nwinˈixtëts, mä yëˈë jëmboj esë yukpoj myiny es mä yëˈë xëë pyëtsemy es mä tsyiˈity, oytyim määty” (Markʉs 13:27; Matewʉ 24:31). ¿Ti tyäˈädë yˈandijpy? Kyaj yëˈë tˈandijy ko jaa yajwinˈixäˈändë pënaty nëjkxandëp tsäjpotm. Nan kyaj yëˈëjëty ko yajtsäˈäyäˈändë. Pes mä kyatsondaˈakynyëm ja mëk ayoˈon, ja niˈamukë yajtsäˈäyäˈändë (Matewʉ 13:37, 38; Diˈibʉ Jatanʉp 7:1-4). Per ¿ti Jesus myaytyäˈägan ko jyënany dyajnaymyukäˈänyëty pënaty të twinˈixy? Yëˈë myaytyäˈägan ko dyajnëjkxäˈäny tsäjpotm pënaty jam yˈawijx jyëjpˈijxtëp ja jukyˈäjtën (1 Tesalónikʉ 4:15-17; Diˈibʉ Jatanʉp 14:1). Ja duˈun tyunäˈäny jyatäˈänyëty ko nety ja Gog diˈib tsoˈomp Magog të tnibëdëˈëgyë Diosë kyäjpn (Ezequiel 38:11). Ets pënaty nëjkxandëp tsäjpotm duˈun “nëjx jyäj tyëˈxtë extëm ja xëë mä yëˈë Dios Teetyë kyutujkën” (Matewʉ 13:43). *

15 Mayë jäˈäy tmëbëktë ko yajmënëjkxäˈändë tsäjpotm mëdë nyiniˈkx kyëbäjk. Nanduˈun wyinmaytyë ko yˈixandëbë Jesus ko jatëgok jyëmbitët yä Naxwiiny parë yˈanaˈamäˈäny. Perë Biiblyë yajxon tnigajpxy ko kyaj yaˈixäˈäny. Pesë Jesus jyënany: “Net yaˈixët tsäjwinm ja ijxwëˈëmën kots ëj, ja Naxwinyëdë Jäˈäyëtyë Kyudënaabyë, nminyëts [...] yootsoty” (Matewʉ 24:30). Biiblyë nanduˈun jyënaˈany: “Kyaj mbäät ndëjkëm tsäjpotm mët ja ntsuˈutsyˈäjt nbäjkˈäjtëm”. Pääty, pënaty nëjkxandëp tsäjpotm tsojkëp jawyiin tyëgatsët “tuk pojën, dëˈën extëm ko nwimbiˈtsëm es nˈijxwäˈxëm jatëgok, ko yajmëdowët yajtukxuˈuxy ja trompetë oknëmbë” (käjpxë 1 Korintʉ 15:50-53). * Pënaty nëjkxandëp tsäjpotm, tsojkˈam tyuˈukmukäˈändë jam.

16, 17. ¿Ti jawyiin tunan jatanëp mä kyapëkynyëm ja Borreeguˈunk?

16 ¿Jadaa pyëkäˈäny ja Borreeguˈunk ko nety jam tsäjpotm të tyuˈukmujktäˈäy ja 144,000? Kyaj. Tam ja tuk pëky diˈib tunan jatanëp (Diˈibʉ Jatanʉp 19:9). Nˈokjamyajtsëm ko Gog ja tnibëdëˈëgäˈänyë Diosë kyäjpn mientrës yä Naxwiiny yˈakˈyajpäättë pënaty nëjkxandëp tsäjpotm (Ezequiel 38:16). ¿Ti tyunaambyë Diosë kyäjpn diˈib yä Naxwiiny ko nety yajnibëdëˈëky? Biiblyë jyënaˈany: “Kyaj mtsiptunäˈändë. Naybyëjtäˈägëdë mä mlugäär, tukˈityë mdanëdët ets ixtë wiˈixë Jyobaa myajnitsoˈogëdë”. Ets nanduˈun jyënaˈany: “Kyaj mtsëˈëgëdët” (2 Crónicas 20:17). Per jam  tsäjpotm kyaj duˈunyë wyëˈëmëyäˈändë pes yëˈëjëty diˈib xynyitsiptunäˈänëm. Ko nety jam tsäjpotm yajpäättë niˈamukë ja 144,000, ta tyunäˈäny jyatäˈänyëty diˈib yajmaytyakp mä Diˈibʉ Jatanʉp 17:14, ko pënaty myëtsipˈäjttëp ja Diosë kyäjpn tsyiptunäˈändë “mët ja Borreeguˈunk. Per ja Borreeguˈunk mëmadäˈägëdëp”, mët pënatyë Dios të wyowëdë, të wyinˈixëdë ets të tmëdundë. Tyäˈädë yëˈë yˈandijpy ko Jesus mët ja 144,000, yëˈë yajnitsoˈogaambyë Diosë kyäjpn yä Naxwiiny.

17 Tyäˈädë tsip Armajedon yëˈë yajmëjpëtsëmaambyë Jyobaa xyëë (Diˈibʉ Jatanʉp 16:16). Kyutëgoyaˈany pënaty näjxtëp extëmë tsyiibë, jyëjptëgoyaˈany ja axëkˈäjtën yä Naxwiiny ets tsyokwëˈëmäˈäny ja tëgoy myayjyaˈay. Ko nyaxët ja Armajedon, taanëm pyëkäˈäny ja Borreeguˈunk extëm tnimaytyaˈaky mä Diˈibʉ Jatanʉp (Diˈibʉ Jatanʉp 21:1-4). * Niˈamukë Dios kyupëkäˈänëdë pënatyë nety të tsyokwëˈëmdë ets tˈixäˈändë ko mëjwiin kajaa Jyobaa yˈoyjyaˈayëty ets tsyokëdë. ¡Njantsy awijx njantsy jëjpˈijxëm ets jyäˈtëdë tyäˈädë tiempë! (Käjpxë 2 Peedrʉ 3:13.)

18. Ko tyam të nnijäˈäwëm tijaty tim tsojk tunan jatanëp, ¿ti net mbäät nduˈunëm?

18 Ko tyam të nnijäˈäwëm diˈib tim tsojk tunan jatanëp, ¿ti net mbäät nduˈunëm? Apostëlë Pedro tkujäˈäyë: “Miitsëty byeen yajxon xyˈixtët wiˈix mjikyˈattët wäˈäts es extëmë Dios ttseky määnëm xyˈawixtë myinäˈäny tadë xëë [...]. Pääty mëguˈugitëty, määnëm miits xyˈawix xyjëjpˈixtë ko myinäˈäny jyatäˈäny tëgekyë taadë, jikyˈattë extëm ja Dios ttseky, wäˈätstiˈknë, kyaj mtsiptundët, es ni mgapekytyundët” (2 Peedrʉ 3:11, 12, 14). Pääty, nˈokmëduˈunëmë Jyobaa wäˈäts ets ninuˈun ngatuktëjkëmë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty, ets nˈokpuwäˈkëm xëmë Jesukristë, ja Rey diˈib yajkypyë jotkujkˈäjtën.

^ parr. 2 Ixë rebistë Diˈib Xytyukˈawäˈänëm, 1 äämbë abril 2012, pajina 26 ets 27.

^ parr. 14 Ix mä Diˈib Xytyukˈawäˈänëm 1 äämbë julië 2013, pajina 19 etsë 20.

^ parr. 15 Pënaty nëjkxandëp tsäjpotm kyaj yajmënëjkxäˈändë mëdë nyiniˈkx kyëbäjk (1 Korintʉ 15:48, 49). Waˈan nanduˈun ja nyiniˈkx kyëbäjk tyëgoyäˈändë extëm tyëgooy ja Jesusë nyiniˈkx ko jyukypyejky.

^ parr. 17Salmo 45 jyënaˈany ko ja rey jawyiin tsyiptuny ets taanëmë net pyeky. Tyäˈädë xypyudëjkëm parë njaygyujkëm ti jawyiin tunan jatanëp.