Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Nˈoktukxondakëm xëmë Diosë tyuunk

Nˈoktukxondakëm xëmë Diosë tyuunk

JËJPˈAM tyam mbäät nbëjtakëm mä ngäjpxwäˈkxëmë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën. Ko ngäjpxwäˈkxëm, yëˈë ngudënäˈäyëmë Jyobaa ets mëjwiin kajaa nmëjjäˈäwëm. Per näˈäty, mbäät xytsyiptakxëm parë duˈunyëm ndukxondakëmë tyäˈädë tuunk. ¿Tiko?

¿Ti mbäät xytyuny parë xëmë xytyukxondäˈägët mä mgäjpxwaˈkxy?

Näägë nmëguˈukˈäjtëm ëxtëkëwäˈktëp ko tkapäättë jäˈäy diˈib myëtmaytyäˈäktëp. Ets ko net tjapäättë, kyaj tmëdowäˈändë o axtë jotˈambëjktëp. Nan ta näägë nmëguˈukˈäjtëm diˈib jantsy kajaa myëdäjttëbë tyerritooryë ets pyattëp nimayë jäˈäy diˈib yˈoymyëdoodëbë Diosë yˈayuk, per jaa yˈëxtëkëwäˈäktë ko wyinmaytyë ko kyaj mbäät dyaˈˈabëtsëmdë ja territooryë. Ets ta net diˈib ëxtëkëwäˈktëp mët ko jeky kujk kyäjpxwäˈkxnëdë ets kyaj myiny ja kutëgoˈoyën.

Ko duˈun njäjtëm, mbäädë net kyaj nekytyukxondakëm ko ngäjpxwäˈkxëm. Nnijäˈäwëm ko tsiptäˈägäämp mët ko Satanás yëˈë tyam anaˈamp yä Naxwiiny (1 Juan 5:19, Traducción del Nuevo Mundo).

Waˈan mijts nanduˈun xypyaatyë wiinkpë jotmay mä mgäjpxwaˈkxy. Per mbäät mˈity seguurë ko Jyobaa yëˈë diˈib mbudëkëyanëp. ¿Tijaty mbäät mbudëkëty parë niˈigyë xytyukxondäˈägët mä mgäjpxwaˈkxy? Min nˈokˈijxëm.

PUDËKË PËNATY NÄÄMNËM NËBAJTP

Jëmëjt jëmëjt, milˈamë jäˈäy nyëbattë ets jyäˈttë Jyobaa tyestiigëty. Pën mijts näämnëm mnëbety, mbäät tijaty mdukniˈˈixëty pënaty tëëyëp nëbajttë. Ets pën mijts tëëyëp mnëbajnë, mbäät tijaty xytyukniˈˈixë pënaty näämnëm të nyëbattë. Ko duˈun xytyunët, ta mnayjawëyaˈanyëty agujk jotkujk.

Jesus nyijäˈäwëbë nety ko ja yˈëxpëjkpëty yajpudëkëyandëp parë oyë jäˈäy dyaˈëxpëktët. Pääty ojts ttukniˈˈixë wiˈix kyäjpxwäˈkxtët (Lukʉs 8:1). Tyam, nan tsojkëp yajtukniˈˈixëdët parë oyë jäˈäy dyaˈëxpëktët pënaty näämnëm nëbajttëp.

 ¿Wiˈix mbäät nbudëjkëm pënaty näämnëm të nyëbattë? Kyaj mbäät tjaty tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm oyë jäˈäy dyaˈëxpëkët, pën jeˈeyë pyëtsëmy käjpxwäˈkxpë. Pääty jëjpˈam ets tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib jeky kujk kyäjpxwäˈkxnë, tyukniˈˈixëdët tsuj yajxon ets maˈkxtujkën myëët. Pääty pën jamë tiempë nyëjkxnë mä mnëbety mbäät duˈun xytyuny: 1) Xytyukniˈˈixët wiˈix kontiempë nyayjëjpˈixëdët ets ttuundäˈägët wiˈix ja jäˈäy tˈanëëmëyaˈany. 2) Tukniˈˈixë wiˈixë jäˈäy tmëtmaytyäˈägët. 3) Tukniˈˈixë wiˈix tˈawanëdë ëxpëjkpajn. 4) Tukniˈˈixë wiˈix tˈanëëmëdë jäˈäy ko jatëgok tnijëmbitët diˈib yˈoymyëdoo. Ets 5) Tukniˈˈixë wiˈixë jäˈäy dyaˈëxpëjktsondäˈägët. Nan jëjpˈam ets xyˈanëëmët ko oy extëm të ttuny ets tijaty mbäät tˈaktuny (Eclesiastés 4:9, 10). Pën ja diˈib näämnëm nëbajtp yˈijxypy wiˈix tijaty ttuny ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib jeky kujk Dios mëduunë ets pyanëjkxëp ja yˈijxpajtën, ta nëjkx jantsy oyë jäˈäy dyaˈëxpëky (Lukʉs 6:40). Nan kyaj nëjkx tii tjëjptsëˈëgë mët ko tam pën diˈib mbäät pyudëkëty ko dyajtëgoyˈatët.

MËTKÄJPX MMËTMAYTYÄˈÄK JA DIˈIB MËËT MNËJKXY KÄJPXWÄˈKXPË

Ko nbëtsëˈëmëm käjpxwäˈkxpë, näˈäty nituˈugë jäˈäy ngamëtmaytyakëm, oy njatuˈunëmë mëjää. Diˈib jeˈeyë mëët ngäjpx nmaytyakëm, yëˈë ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib xyjamyëdäjtëm. ¿Të duˈun näˈä mˈokjäjtpë? Jamyats ko Jesus ojts tkexy ja yˈëxpëjkpëty “nimajtskatyëty” (Lukʉs 10:1). Parë nyaybyudëkëdët ets nyaymyëjämoˈoyëdët nixim niyam (Romanʉs 1:12).

¿Tijaty mbäät xymyaytyaˈaky mët ja mjamyëët? Mbäät xytyukmëtmaytyaˈaky wiˈix tëgok mjäjty mä nety mgäjpxwaˈkxy, diˈib të xyjaty ko të mˈëxpëky naytyuˈuk o mëdë mfamilyë, o diˈib mˈoymyëdoo mä tuˈugë reunyonk. Ets ¿ti mbäät xytyuny pën yëˈë mëët mgäjpxwaˈkxy tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib kyaj oy xyˈixyˈaty? Mbäät xyajtëy wiˈix tnijäˈäwë tëyˈäjtën, tiko yˈity seguurë ko yëˈë ndukˈijtëmë relijyonk diˈib tëyˈäjtën o mäjaty të Dios mëduny. Nan mbäät xynyimaytyäˈäktë wixaty të mjattë mä mgäjpxwäˈkxtë. Duˈun nimajtsk mnaymyëjämoˈoyëdët oy ja jäˈäy wiˈix yˈatsowët (1 Tesalónikʉ 5:11).

XËMË KËˈËM MˈËXPËKËT

Parë xëmë xytyukxondäˈägët ko mgäjpxwaˈkxy, jëjpˈam ets sëmään sëmään këˈëm mˈëxpëkët. Yëˈë tuumbë “diˈibë kuwijy es tyiimpy ti wyintsën tsyejpy”, të kanäk pëky dyajpëtsëmyë ëxpëjkpajn diˈib mbäät xyˈëxpëky (Matewʉ 24:45). Extëm nˈokpëjtakëm, mbäät xypyayoˈoy tiko jyëjpˈamëty  ngäjpxwäˈkxëm. Extëm yajnigajpxy mä rekuäädrë “ ¿Tiko jyëjpˈamëty ngäjpxwäˈkxëm?”.

Käjpx diˈib miimp mä rekuäädrë ets pawinmay. Yëˈë mbudëkëyanëp parë niˈigyë xytsyojkënyëˈatët mgäjpxwäˈkxët. Ëxtäˈäy nanduˈun mä Biiblyë tiko jyëjpˈamëty ngäjpxwäˈkxëm. Pën mjuˈtypyë tiempë parë xywyinmayët, ta niˈigyë xytyukxondäˈägët ko mnëjkxët käjpxwäˈkxpë.

IJXMATS WIXATY MBÄÄT MGÄJPXWAˈKXY

Jyobaa kyäjpn xëmë xyˈanmäˈäyëm wixaty mbäät ngäjpxwäˈkxëm. Extëm ko jäˈäy nnijäˈäyëm, mä telefënë, nëˈääy tuˈääy, mä mayjyaˈay yajpääty ets mä jäˈäy tyundë. Nan xyˈanmäˈäyëm ets ndukniwijtsëm parë nëjkxëm käjpxwäˈkxpë mä kyaj nëgoo Testiigë o mä kyaj jyamëty nituˈuk.

¿Mˈijxmatsaampy wiˈix wyimbëtsëmy ko duˈun mgäjpxwäˈkxët? Mayë nmëguˈukˈäjtëm të duˈun ttundë ets jantsy oy të wyimbëtsëˈëmxëdë. Min nˈokˈijxëm tëgëëgë ijxpajtën.

Tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm duˈun ttuuny extëm jyënany mä Wiˈix nduˈunëmë Diosë Tyuunk, mä tnigajpxy wiˈix nˈawäˈänëmë jäˈäy pën yˈëxpëkaambyë Biiblyë. Ta nidëgëëgë myëguˈuk diˈib mëët tyundë tˈawäˈänë pën yˈëxpëkandëbë Biiblyë. Kyaj tmëbëkany ko nidëgëëk ojts tkupëktë ets ta yoˈoytsyondaktë mä naymyujkën.

Jyobaa kyäjpn nan të xyˈanmäˈäyëm parë nwinmäˈäyëm pënaty mbäät tˈoymyëdoy diˈib miimp mä rebistë. Tuˈugë sirkuitë diˈib Estados Unidos, ojts tkajpxy mä ¡Despertad! tuˈugë artikulo diˈib myaytyakypyë karrë yantë. Ta ojts twinmay ko tˈawanëyaˈany pënaty tyoˈktëbë karrë yantë. Yëˈë mëdë nyëdoˈoxy nan ojts tˈayoˈoytyë naxy 100 konsultooryë parë tˈawäˈänëdë tuˈugë ¡Despertad! diˈib xyëˈäjtypy “Los retos del médico de hoy”. Tyäˈädë  nmëguˈukˈäjtëm jyënaˈany ko duˈun niˈigyë jäˈäy tnijawëdë ti nduunkˈäjtëm ets wiˈix yˈixëty ja ëxpëjkpajn diˈib nyajtuˈunëm. Ko duˈun ttuny mëdë nyëdoˈoxy, ta niˈigyë tˈixyˈattë jäˈäy mä ja lugäär ets tnijëmbittë jatëgok pënaty tsyojkënyëˈäjttëp.

Jatuˈugë nmëguˈukˈäjtëm ojts tkexyë neky mä Betel diˈib Estados Unidos parë ojts tkukäjpxë ko jantsy oy ko nyaˈˈanmäˈäyëm ngäjpxwäˈkxëm mä telefënë. Tkujäˈäyë ko tyääk ja netyë jyëmëjt 86 ets ko kanäk pëky tmëdatyë päˈäm, pääty kyäjpxwaˈkxy mä telefënë. Ets duˈun ttuknijäˈäwë tëyˈäjtënë tuˈugë toxytyëjk diˈibë jyëmëjt 92.

Jantsy oy wyimbëtsëmy ko nduˈunëm extëm xyˈanmäˈäyëmë Diosë kyäjpn. ¿Tiko xykyaˈijxmatsy? Ko duˈun xytyunët, ta xëmë mnayjawëdët jotkujk ets niˈigyë xytyukxondäˈägët ko mnëjkxët käjpxwäˈkxpë.

TUKNIBËJTÄÄGË DIˈIB MBÄÄT XYTYUNY

¿Ti tsojkëp nduˈunëm parë yˈoybyëtsëmët mä ngäjpxwäˈkxëm? Näägë nmëguˈukˈäjtëm wyinmaytyë ko ndukˈoybyëtsëˈëmëmë nety ko ngëyäjkëm mayë ëxpëjkpajn, o ko jantsy nimayë jäˈäy nyaˈëxpëjkëm o ko nimay nbudëjkëm parë nyëbatët. Per kyaj tyëyˈäjtënëty, pes okwinmayë Noé. ¿Oybyëtsëëm ko ojts kyäjpxwaˈkxy? Oybyëtsëëm. Per ¿ninäägë jäˈäy ojts tpudëkë parë tmëdundëdë Jyobaa? ¡Yëˈëyë ja fyamilyë! ¿Ti tyäˈädë xytyukniˈˈijxëm? Ko diˈib niˈigyë tsobatp yëˈë ko xëmë nmëmëdoˈojëmë Jyobaa (1 Korintʉ 4:2).

Näägë nmëguˈukˈäjtëm jyënäˈändë ko tsojkëp ndukniwinmäˈäyëm ti mbäät nduˈunëm parë xëmë ndukxondakëmë Diosë tyuunk. ¿Extëm tijaty mbäät ndukniwinmäˈäyëm? Ta myiny tuˈuk majtsk mä rekuäädrë “ Tuknibëjtäägë diˈib mbäät xytyuny”.

Anëëmë Jyobaa waˈan mbudëkëty ets xytyukxondäˈägët mä mgäjpxwaˈkxy. Ko nety xytyuny diˈib të xytyuknibëjtäägë, jantsy jotkujk mnayjawëyaˈanyëty mët ko duˈunë nety mduny nuˈun mmadaˈaky.

Tsiptäˈägäämp ngäjpxwäˈkxëm. Per taaˈäjtp kanäk pëky diˈib mbäät xypyudëjkëm parë xëmë ndukxondakëm. Extëm ko mëët ngäjpx nmaytyakëm ja diˈib mëët nëjkxëm käjpxwäˈkxpë, ko sëmään sëmään këˈëm nˈëxpëjkëm ets nyajtuˈunëm ja ëxpëjkpajn diˈib yajpëtsëëmbyë tuumbë “diˈibë kuwijy”, ko nduknibëjtakëm diˈib mbäät nduˈunëm. Ets diˈib niˈigyë jëjpˈam, yëˈë njamyajtsëm ko Jyobaa yëˈë të xymyoˈoyëmë tyäˈädë tuunk oy xykyanitëjkëm ets ko yëˈë xyTyestiigëˈäjtëm (Isaías 43:10). It seguurë ko pën mdukxondakypy xëmë Diosë tyuunk, nëjkxëp mˈity agujk jotkujk.