Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Kyaj nety tˈawix tjëjpˈixtë

Kyaj nety tˈawix tjëjpˈixtë

MÄ JËMËJT 2013 28 ÄÄMBË ABRIL, yajtuuny tuˈugë reunyonk jap Nagoya, mä tuˈugë siudad diˈib Japón. Ja jäˈäy tmëdooˈijttë ja programë naxy 210 mil, nimay yajpattë mä tyäˈädë lugäär ets nimay tmëdooˈijttë mä Internet. Mä tyäˈädë reunyonk ojts niduˈuk yˈotsy diˈib Wyooyoˈoytyëbë Jyobaa tyestiigëty, yëˈë nmëguˈukˈäjtëm Anthony Morris. Yëˈë ojts tnigajpxy ko të jyembyëtsëmy tuˈugë liibrë mä ayuk japonés diˈib xyëˈäjtypy La Biblia: el Evangelio según Mateo. ¡Jantsy agujk jotkujk nyayjäˈäwëdë niˈamukë ja nmëguˈukˈäjtëm ets jeky ja yˈää kyëˈë tˈaboˈkxmujktë o tpojtstë!

Tyäˈädë liibrë ja tmëminy 128 pajina ets yëˈë myëmiimbyë Mateo diˈib të yajjuuty mä Traducción del Nuevo Mundo. Ja nmëguˈukˈäjtëm Morris ojts tnimaytyaˈaky ko tëgatsy të kyojy, pes yëˈë të yajtuknigojë parë yajpudëkëdët pënaty kyäjpxtëbë japonés. ¿Tiko tëgatsy të kyojˈyë tyäˈädë liibrë? ¿Tiko nety jyëjpˈamëty ets duˈun kyojët? ¿Ets wiˈix ojts tˈaxäjëdë pënaty kyäjpxtëbë japonés?

¿TIKO TËGATSY TË KYOJˈYË TYÄˈÄDË LIIBRË?

Mayë jäˈäy tmëjˈixy tjäˈäwëdë ko tˈijxtë wiˈix jyaˈayëtyë tyäˈädë liibrë. Mä ayuk japonés mbäädë letrë yajjäˈäy tanëˈaampy o wäätsˈaampy. Tyam mayë ëxpëjkpajn yajjäˈäy wäätsˈaampy extëmë ayuk letrë. Etsë ëxpëjkpajn diˈib yajpëtsëëmdëbë Jyobaa tyestiigëty mä ayuk japonés nanduˈun yajjäˈäy. Perë tyäˈädë liibrë diˈib të pyëtsëmy, tanëˈaampy jyaˈayëty extëm myinyë perioodikë mä ayuk japonés ets wiinkpë ëxpëjkpajn. ¿Tiko? Parë mayë japonés jäˈäy kyaj tsyiptakxëdët. Nan të yajpëjtaˈaky extëmë subtitulo diˈib miimp tim këbajky mä Biiblyë. Net ko tkäjpxtët, tˈixtët tii diˈib jëjpˈam nyimaytyäˈägaampy.

Jantsy jeˈeyë ja nmëguˈukˈäjtëm ojts tˈaxäjëdë tyäˈädë liibrë, ta netyë tkäjpxtsondaktë. Tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈibë jyëmëjt naxy 80, jyënany: “Tëjëts kanäkˈok njakajpxyë Mateo, per dyoskujuyëm ko tyam tmëminyë subtitulo ets ko letrë tmëminy tanëˈaampy, wäˈätsëtsë net njaygyukë ja Sermón del Monte”. Ets tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib ënäˈknëm, jyënaˈany: “Tuknaxwaatsëts ngäjpxtääy. Ets oyëts të ngaˈijxwëˈëmy nletrëkäjpxëdëts tanëˈaampy, nnijäˈäwëbëts ko mayë jäˈäy niˈigyë duˈun tkäjpxäˈändë”.

TUˈUGË LIIBRË DIˈIB TË YAJTUKNIGOJË PËNATY KYÄJPXTËBË JAPONÉS

Tyäˈädë liibrë mëjwiin kajaa pyudëkëyäˈänëdë pënaty kyäjpxtëbë japonés. ¿Tiko? Yëˈko oy nimay kyaj nëgoo tnijawëdë wiˈixë Biiblyë jyënaˈany, kyäjpxandëp. Ets pënatyë nety kyaj tmëdattë tuˈugë Biiblyë, mbäädë net tyam tkäjpxtë oy jeˈeyë tuk pëky.

Per ¿tiko yëˈë të yajjäˈäyë Evangelio de Mateo? Yëˈko jap Japón, ko jäˈäy tmëdoy yajmaytyaˈagyë Biiblyë, yëˈë miimp mä wyinmäˈänyë Jesukristë. Etsë Mateo myaytyakypy ko Jesus myaxuˈunkˈäjty, pënaty yˈapˈäjt, ja diskursë diˈib xyëˈäjtypy Sermón del  Monte ets tijaty ojts yajnaskäjpxë mä tiempë diˈib jëjpkëxanëp. Mayë jäˈäy diˈib Japón myëdooˈitandëp ko tyäˈädë yajtukmëtmaytyäˈäktë.

Nmëguˈukˈäjtëm diˈib Japón jyantsy tyukxondaktëp ko jäˈäy tˈawanëdë tyäˈädë liibrë mä kyäjpxwäˈkxtë ets ko jatëgok tnijëmbittë. Tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm jyënaˈany: “Tyam kyaj nëgoo nyekytsyiptaˈaky ndukˈawäˈänëmë jäˈäyë Diosë yˈAyuk. Pes ja xëë mä pyëtsëëmyë tyäˈädë liibrë, nmooyëts tuˈugë jäˈäy”.

¿WIˈIX OJTS TˈAXÄJËDË TYÄˈÄDË LIIBRË PËNATY KYÄJPXTËBË JAPONÉS?

Yëˈë jäˈäy diˈib tsënääytyëp Japón yajtuundëbë tyäˈädë ayuk: “Tëkëdë mä ja tëjk ää xuˈutspë”, “Katë xywyëjy ja perlë mä yëˈë ëtsëm” o “Kyaj xymyëmay xymyëdäjtët pën ti bom ëxtëjm miimp këdakp” (Matewʉ 6:34; 7:6, 13). Per nimay kyaj tnijawëdë ko yëˈë Jesus diˈib duˈun jënan. Pääty ko net tˈixtë ko tyäˈädë ää ayuk yajpääty mä tyäˈädë jembyë liibrë, ta net jyënäˈändë: “Xëmëts njakäjpxäˈänyë Biiblyë oy tëgokën”.

Ko nmëguˈukˈäjtëm tnijëmbittë jäˈäy diˈib ojts tmoˈoytyë tyäˈädë liibrë, nimay yˈanëˈëmxëdë ko netyë ojts tkäjpxtsondäˈäktë. ¡Nääk axtë kaˈpxy tkäjpxtääytyë! Tuˈugë yetyëjk diˈibë jyëmëjt 60 naxy tˈanmääy tuˈugë Testiigë: “Tëjëts kanäkˈok ngäjpxtäˈäy ets tëjëts xypyudëkë mëjwiin kajaa. ¿Mbäädëts niˈigyë xyˈaktukniˈˈixë Biiblyë?”.

Yëˈë nmëguˈukˈäjtëm nan yˈawäˈänëdëbë tyäˈädë liibrë ko kyäjpxwäˈkxtë mä mayjyaˈay yajpäättë. Tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm myooyë kyorreo electrónico tuˈugë kiixy diˈib yˈaxäjë tyäˈädë liibrë. Ko tuk oorë nyajxy, ta tyäˈädë kiixy nyijäˈäyë ets yˈanmääyë ko të nety ogäˈän tkajpxy ja liibrë ets ko yˈaknijawëyaampy niˈigyë. Ko nyajxy tuk sëmään, ta yˈëxpëjktsondaky ets yoˈoytsyondaky mä naymyujkën.

Tyäˈädë liibrë ja kujk yajkexy naxy 1,600,000 mäjatyë naymyujkën diˈib Japón. Etsë Jyobaa Tyestiigëty milˈam kujk dyajwäˈkxtë poˈoboˈo. Mä tsyondaˈagyë tyäˈädë liibrë, duˈun jap yaˈˈanëëmë jäˈäy: “Nˈawijxtëbëts ets ko xykyäjpxëdë tyäˈädë liibrë, mbudëkëdët ets niˈigyë xynyijawëyäˈänëdë Biiblyë”.