Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

“Ja oyjyaˈay tyukxondäˈägaambyë Jyobaa”

“Ja oyjyaˈay tyukxondäˈägaambyë Jyobaa”

DIANA të jyëmëjt nyäjxnë 80. Ja myëmëjjäˈäy yëˈë myëdäjtë päˈämë Alzheimer ets jap yˈakjukyˈajty mä yˈittë mëjjäˈäytyëjk axtë ko yˈoˈky. Nan oˈk nimajtskë myäänk ets patë kanser mä tsyiˈtsk. Per ko nmëguˈukˈäjtëm yˈixëdë mä tuˈukmujkën ets mä yˈëwaˈkxy kyäjpxwaˈkxy, xëmë tˈixtë agujk jotkujk.

John ja tyuuny sirkuitë, naxy 43 jëmëjt. Mëkë tyäˈädë tuunk tjantsy tsyojky, per ojts tmastuˈuty mët ko tsojkëbë nety tkuentˈatët tuˈugë myëguˈuk diˈib pëjkëp. Per ko mä asamblee pyäädëdë nmëguˈukˈäjtëm diˈib tëëyëp mëët nyayˈixyˈäjtëndë, jyënäˈändë ko duˈunyëm agujk jotkujk ets ko ninuˈun të kyatëgatsy.

¿Tiko Diana etsë John duˈunyëm nyayjyawëdë agujk jotkujk? ¿Wiˈix mbäät tuˈugë jäˈäy nyayjyawëty jotkujk oy yˈayowët o tmastuˈudët tuˈugë tuunk diˈib jyantsy tsyojkënyëˈajtypy? Biiblyë tˈatsoowëmbity: “Ja oyjyaˈay tyukxondäˈägaambyë Jyobaa” (Sal. 64:10). Parë njaygyujkëm yajxon, min nˈokˈijxëm ti mbäät xyjyantsymyoˈoyëm ja jotkujkˈäjtën ets ti kyaj.

JOTKUJKˈÄJTËN DIˈIB KYAJ NËGOO JYEKY

Mä jukyˈäjtën, ta diˈib xyyaˈˈagujkˈäjt xyyajjotkujkˈäjtëm, extëm ko jäˈäy pyeky, tpääty tuˈugë yˈuˈunk o yajmooy tuˈugë tuunk mä Diosë kyäjpn. Ets oy ko nnayjyäˈäwëm agujk jotkujk, pes yëˈë Jyobaa xymyoˈoyëm. Yëˈë diˈib tyuknibëjtakë parë jäˈäy pyëkët, tpäädëdë yˈuˈunk yˈënäˈk ets yëˈë diˈib xytyuunkmoˈoyëm mët yëˈëgyëjxmë kyäjpn (Gén. 2:18, 22; Sal. 127:3; 1 Tim. 3:1).

Perë tyäˈädë jotkujkˈäjtën kyaj näˈäty jyeky. Pes jotmaymyëët njënäˈänëm ko ja diˈib të pyeky, mbäät niduˈuk yˈooky o tmëdëgoy ja jyamyëët (Ezeq. 24:18; Os. 3:1). Ets ja diˈib të tpäätyë yˈuˈunk, mbäät ja yˈuˈunk kyaj nyekymyëmëdoyëty ets ni tkanekymyëmëdoyë Dios, axtë yaˈëxkexy mä Diosë kyäjpn. Extëm nˈokpëjtakëm, ja kugajpxy Samuelë yˈuˈunk yˈënäˈk, kyaj tmëduundë Jyobaa extëm ttsoky. Nanduˈun ja rey David, ko pyokytyuuny, ta tpaty mëjwiin kajaa amay jotmay mä fyamilyë (1 Sam. 8:1-3; 2 Sam. 12:11). Ko duˈun jyaty, ta ja xondakënë jyëmbity jäj jëmuˈumën ets ayoˈon jotmay.

 Nanduˈun jyaty mët ja tuunk diˈib të nyajmoˈoyëm mä Diosë kyäjpn, mbäät nmastutëm mët ko nˈyubajt nbäˈämbajtëm, ko yajkuentˈatäˈäny tuˈugë jiiky mëguˈuk o ko Diosë kyäjpn ti twijtstëgatsy. Mayë nmëguˈukˈäjtëm diˈib të tmastuˈuttë tyuunk, jyënäˈändë ko jyamyajtstëp wiˈix ijty jantsy agujk jotkujk yajpäättë ko duˈun tyundë.

Extëm nˈijxëm, tyäˈädë jotkujkˈäjtën kyaj nëgoo jyeky. Perë yˈijxpajtënë Samuel, David ets wiinkpë Dios mëduumbëty, xytyukˈijxëm ko ta ja tuk pëkyë xondakën o jotkujkˈäjtën diˈib xëmë ijtëëp oy ti amay jotmay nbatëm ets oy ja tuunk tyëgatsët.

JOTKUJKˈÄJTËN DIˈIB XËMË IJTËËP

Jesus nyijäˈäwë tidën yˈandijpy nyajpatëm jantsy jotkujk. Pes ko jyukyˈajty tsäjpotm, jantsy jotkujk jam yˈijty. Pääty jyënany: “Jotkujkëts nnayjyäˈäwë [Jyobaa] wyindum” nuˈunëts ja xëëw tiempë jam nyajnäjxy (Prov. 8:30). Per ko kyëdaky yä Naxwiiny, wyinguwäˈkë näˈätyë amay jotmayë mëjwiin kajaabë. Per duˈunyëm ttukxondaky ko ojts ttuunë ja Tyeetyë tyuunk (Fwank 4:34). ¿Ti pudëjkë parë tmëmadaky ja jäj jëmuˈumën mä nety kyugëxëyanë jyukyˈäjtën? Biiblyë jyënaˈany: “Mët ja xondakën diˈib yajpëjtak wyinduuy, tmëmadaky ja kepy mä yajtëytyuuny” (Heb. 12:2TNM). Min nˈokˈijxëm majtsk pëky tidën yˈandijpy nˈijtëm jotkujk extëm Jesus jyënany.

Tëgok, jantsy jotkujk jyëmbijttë ja 70 Jesusë yˈëxpëjkpëty mä nety ojts të kyäjpxwäˈkxtë ets të ttundë kanäk pëkyë miläägrë. Tuk pëky yëˈë ko dyajpëtsëëmdë kaˈoybyëty, perë Jesus ta yˈanmääyëdë: “Katë mxondäˈäktë jeˈeyë ko yëˈë kaˈoybyë të mmëmëdowëdë, niˈigyë xondäˈäktë mët ko [yajkujayëdë] ja mxëëjëty jam tsäjpotm” (Luk. 10:1-9, 17, 20). Extëm nˈijxëm, mas niˈigyë jyëjpˈamëty ko Jyobaa xykyupëjkëm, yëˈë diˈib xyjantsy xymyoˈoyëm ja jotkujkˈäjtën, ets kyaj dyuˈunëty ko nikëjxmˈäjtëm tuˈugë tuunk.

Jatëgok, yëˈë netyë Jesus yaˈëxpëjkypyë mayjyaˈay ko tuˈugë toxytyëjk yaxkeky ets jyënany ko ja Jesusë tyääk jantsy jotkujkëdaa nyayjyawëty ko duˈunë yˈuˈunk yaˈëxpëky. Perë Jesus, ta tˈatsooy: “Niˈigyë jyotkujkëty diˈibë myëdoodëp extëm ja Dios jyënaˈany es myëmëdoodëp” (Luk. 11:27, 28). Ko ja uˈunk ënäˈk pyëtsëmy oyjyaˈay, seguurë ko ja tääk teety jantsy agujk jotkujk nyayjyawëdë ets  myëjkuˈëˈëw myëjkugäjpxëdëp. Per diˈib mas jotkujk mbäät yajnayjyawëdë, yëˈë ko tmëmëdowdëdë Jyobaa ets ko oy mëët yˈittët.

Extëm nˈijxëm diˈib mbäät xyjantsy xyyajxondakëm, yëˈë ko xytyukjotkëdakëmë Jyobaa. Ko nbatëmë amay jotmay kyaj xymyoˈoyëmë jotkujkˈäjtën, per kyaj mbäät xypyëjkëm ja xondakën diˈib nmëdäjtëm. Niˈigyën myëjwindëkë ja xondakën ko nmëmadakëm ja amay jotmay ets ko kyaj nmastutëmë Jyobaa (Rom. 5:3-5). Nˈokjamyajtsëm nanduˈun ko Jyobaa tyuknigejxypyë myëjääw pënaty tukˈijxpajtëp, ets tuk pëky ja tëëm diˈib yajkypyë Diosë myëjääw, yëˈë xondakën (Gál. 5:22TNM). Päätyë Salmo 64:10, jyënaˈany: “Ja oyjyaˈay tyukxondäˈägaambyë Jyobaa”.

¿Ti të pyudëkëtyë John parë duˈunyëm yajpääty agujk jotkujk?

Tyäˈädë yëˈë xytyukˈijxëm tiko Diana mëdë John, kyaj dyajtëgooytyë xondakën oy tpattë amay jotmay. Diana, jyënaˈany: “Duˈunëts të nˈaˈoogë Jyobaa extëm tuˈugë mixyuˈunk tˈaˈoogë tyääk tyeety”. Ta yˈakjënäˈäny: “Diosëts xypyudëjkëp parëts duˈunyëm nˈëwäˈkx ngäjpxwäˈkxët agujk jotkujk”. ¿Ets ti pudëjkë John parë duˈunyëm nyayjyäˈäwë agujk jotkujk ets ttuunˈadëtsyë Diosë tyuunk ko tmastuttë sirkuitëˈäjtk? Yëˈë jyënaˈany: “Mä jëmëjt 1998, nyaˈˈanmääyëts parëts nyaˈëxpëktët Mä tˈëxpëktë Biiblyë Yetyëjk diˈib Naytyuˈukˈäjttëp, tats nˈëxpëjky extëmtsë nety ninäˈänëm duˈun kyaˈëxpëky”. John jyënaˈany ko mëk tjäˈäwë mëdë kyudëjk tmastuˈuttëdë tyäˈädë tuunk, pes xëmë ttunandë ti Jyobaa tim tukˈanaˈamëdë. Per ninäˈä kyajënandë ko kyajxyëp duˈun tyuundë.

Mayë Dios mëduumbë, nan të dyajtëyˈäjtëndëkëdë extëm jyënaˈanyë Salmo 64:10. Extëm nˈokpëjtakëm, tuˈugë kasäädë jäˈäy diˈib ttuundë Betel jap Estados Unidos, naxy 30 jëmëjt, yajkajxtë prekursoor espesial. Yëˈëjëty jyënäˈändë: “Mon tuk mnayjyawëty ko xyyajtëgoy diˈib mëjwiin kajaa myajtsobatypy. Per kyaj mbäät duˈunë mxëëw mjukyˈäjtën xyyajnaxy”. Yëˈëjëty netyë tyëjkëdë tuumbë mët ja nmëguˈukˈäjtëm mä nety të yajkaxtë. Ta yˈakjënäˈändë: “Kots ijty nuˈkxtäˈäktë, ndimnigäjpxtëbëts tits ntsojktëp. Kots nˈixtë wiˈixë Jyobaa tˈatsoowëmbity, yëˈëts diˈib xymyëjääwmooytyë etsëts xyyajnayjyäˈäwëdë agujk jotkujk. Ets näämnëmtsë nety njäˈttë, ko wiinkpë nmëguˈukˈäjtëm tyuundëjkëdë prekursoor. Nan agujk jotkujkëts nayjyäˈäwëdë kots nyaˈëxpëjktë nimajtskë jäˈäy diˈib wimbajttë”.

“AGUJK JOTKUJK XËMËKYËJXM”

Tëyˈäjtën ko kyaj mbäät xëmë ndimˈyajpatëm agujk jotkujk. Näˈäty, mbäät xytyuktëjkëmë moˈon tujkën. Perë Jyobaa xyjyotkujkmoˈoyëm mëdë tyäˈädë ääw ayuk diˈib yajpatp mä Salmo 64:10. Oy nyajpatëm mon tuk, mbäät nˈijtëm seguurë ko “ja oyjyaˈay tyukxondäˈägaambyë Jyobaa”, o ja tuk pëky njënäˈänëm, oy wiˈix njäjt ngëbajtëm, xëmë nyajpäädäˈänëm agujk jotkujk pën kyaj nmastutëmë Jyobaa. Nˈawijx njëjpˈijxëm parë Jyobaa dyaˈˈadëwët ja wyandakën ko të jyënaˈany, dyakäˈäny ja “jembyë tsäjp etsë jembyë naxwinyëdë”. Ets jamnëm ja Dios mëduumbëty jyëmbitäˈändë wäˈätsjäˈäy ets yajpäädäˈändë “agujk jotkujk xëmëkyëjxm” (Is. 65:17, 18).

Nˈokwinmäˈäyëm wiˈix yˈixˈatäˈänyë tyäˈädë jukyˈäjtën: nyajpäädäˈänënë oy mëk ets njotwijäˈänëm tuˈuk tuˈugë xëëw mët kaˈpxyë jot mëjääw. Kyaj nekyjyamyatsäˈänëm wiˈix tyam njäjt ngëbajtëm o wiˈix ja jäj jëmuˈumën nyajnäjxëm. Jyobaa xytyukwandakëm “tukëˈëyë diˈib të yˈity kyaj nyekyyajjamyatsäˈäny, kyaj nyekymyinäˈäny mä jot korasoon”. Nˈixäˈänëm jatëgok ja jiiky mëguˈuk diˈib të yˈooktë. Miyonkˈamë jäˈäy tpäädäˈändë agujkˈäjt jotkujkˈäjtën diˈib tyam tsip njaygyujkëm, duˈun extëm nyayjyäˈäwëdë ja tyääk tyeetyë kixyuˈunk diˈibë Jesus yajjukypyëjk (Mar. 5:42). Jäˈtäämp ja tiempë mä niˈamukë njantsy jyëmbitäˈänëm wäˈätsjäˈäy ets ndukxondäˈägäˈänëmë Jyobaa xëmëkyëjxm.