Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Maˈkxtujkën: nmadakëm ets nˈawijxëm ko oyëyäämp tijaty

Maˈkxtujkën: nmadakëm ets nˈawijxëm ko oyëyäämp tijaty

NINÄˈÄNËM duˈun kyatsokyëty etsë Dios mëduumbë myaˈkxtuktët extëm tyam, mä tsip nimëjääw nyaxy ja jukyˈäjtën ets mä “ttimpatnë” ja tiempë (2 Tim. 3:1-5). Naxwinyëdë jäˈäy jeˈeyë këˈëm nyaymyëmay nyaymyëdäjëdë, yajtsiptaktëp tijaty, kyaj nyayjyëjpkuwitsëdë ets pääty tsyiptaˈaky tmëdattëdë maˈkxtujkën. Pääty, oy ko niˈamukë Dios mëduumbë nyayajtëwëdët: “¿Tëts xynyinaxyë duˈumbë jäˈäyˈäjtën? ¿Tidën yˈandijpy nmaˈkxtujkëm? ¿Ets tits mbäät nduny parëts tyäˈädë oybyë jäˈäyˈäjtën nyajnigëxëˈëgët?”.

¿TIDËN YˈANDIJPY NMAˈKXTUJKËM?

Ko Biiblyë xyˈanmäˈäyëm ets nmaˈkxtujkëm, kyaj yëˈëyë tmaytyaˈaky ets nmëmadakëm tuˈugë jotmay. Yëˈë duˈun yˈandijpy nmadakëm ets nˈawijxëm ko oyëyäämp. Ko nmaˈkxtujkëm, ta kyaj jeˈeyë këˈëm nnaymyëmäˈäy nnaymyëdäjëm, nmëmäˈäy nmëdäjëm nanduˈun ja wiink jäˈäy axtë pënaty axëëk xytyuˈunëm. Ets nan kyaj nwinmäˈäyëm ko tëdën oy mëët ngaˈijtëmë tadë jäˈäy, niˈigyë nˈawijxëm parë yˈoyët. Pääty tëyˈäjtën extëmë Biiblyë jyënaˈany ko pën “myëdäjtypy ja tsojkën, myëdäjtypy ja maˈxtujkën” (1 Kor. 13:4). * Tyäˈädë maˈkxtujkën nan yajkuwijtsëp mä ja “tëëm diˈib yajkypyë Diosë myëjääw” (Gál. 5:22, 23TNM). Pääty ¿ti tsojkëp nduˈunëm parë nyajmëjwindëjkëmë maˈkxtujkën?

¿WIˈIX MBÄÄT NYAJMËJWINDËJKËMË MAˈKXTUJKËN?

Parë nyajmëjwindëjkëmë maˈkxtujkën, jëjpˈam etsë Jyobaa nˈamdoˈowëm parë xytyukpudëjkëmë yˈespiritë santë, diˈib myoopy pënaty mëbëjkëp (Luk. 11:13). Tyäˈädë espiritë santë myëdäjtypy mëkˈäjtën, per tsojkëbë net nduˈunëmë mëjääw parë nguytyuˈunëm diˈib të nˈamdoˈowëm (Sal. 86:10, 11). Jaˈa njënäˈänëm, ko tsojkëp nduˈunëmë mëjääw parë tuˈuk tuˈugë xëëw nyajnigëxëˈkëmë maˈkxtujkën, netë tyäˈädë oybyë jäˈäyˈäjtën tpëjtäˈägëdë tyikts yˈääts mä jot korasoon. Per taa ja tuk pëky diˈib mbäät nduˈunëm parë xëmë nyajnigëxëˈkëmë maˈkxtujkën. Min nˈokˈijxëm.

Parë nyajmëjwindëjkëmë maˈkxtujkën, tsojkëp nˈëxpëjkëm ets nbanëjkxëm ja Jesusë yˈijxpajtën. Ko Pablo tnimaytyaky ja jembyë jäˈäyˈäjtën, mä tyëkë “maˈkxtujkën”, ta net jyënany: “Waˈan ja agujkˈäjt jotkujkˈäjtën diˈibë Kristë yajkypy, tnëˈëmoˈoy ttuˈumoˈoy ja mjot mwinmäˈänyëty” (Kol. 3:10, 12, 15). Parë tyäˈädë jotkujkˈäjtën “tnëˈëmoˈoy ttuˈumoˈoyët” ja jot winmäˈäny, tsojkëp nmëdäjtëmë mëbëjkën extëmë Jesus: ko Dios yaˈoyëyaampy tijaty xyjyotmaytyuˈunëm ko tiempë tpäädët. Pääty pën nbanëjkxëmë Jesusë yˈijxpajtën, ta kyaj nyajtëgoˈoyëm ja maˈkxtujkën oy tii tyuny jyatëdët (Fwank 14:27; 16:33).

Njatsojkëm ets myiinët ja jembyë jukyˈäjtën diˈibë Dios të twandaˈaky, per ko nˈijxëm wiˈix yëˈë xymyëmaˈkxtujkëm, yëˈë xypyudëjkëm  parë nanduˈun nmaˈkxtujkëm. Biiblyë xyˈanmäˈäyëm: “Kyaj tyëyˈäjtënëty extëm näägëty jyënäˈändë, ko Dios jajkp tkuytyuny yëˈë diˈibë wyandakypy. Jaˈa dëˈën ko xymyëmaˈxtujkëm, es jaˈa dëˈën yajkypy ja tiempë es ja pojpë jäˈäy jyodëmbittët, es tˈaxäjëdët ja Jesús, këdiibë kyutëgoytyët” (2 Peed. 3:9). Ko nbawinmäˈäyëm wiˈixë Jyobaa myaˈkxtuky, ¿këdii xypyudëjkëm parë nanduˈun nmëmaˈkxtujkëmë wiinkpë? (Rom. 2:4). Nˈokˈyaˈijtëmë tyäˈädë winmäˈänyoty myentrës nˈijxëm tuˈuk majtskë jotmay mä tsyokyëty nyaˈijxëmë maˈkxtujkën.

MÄ TSYOKYËTY NYAˈIJXËMË MAˈKXTUJKËN

Taaˈäjtp kanäk pëkyë jotmay mä nyaˈijxmäjtsëm pën maˈkxtujkëm. Extëm nˈokpëjtakëm, pën jam tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm myaytyaˈaky ets ëtsäjtëm tam njanigäjpxäˈänëm diˈib jëjpˈam, tsojkëp nmaˈkxtujkëm parë kyaj ngajpxypyojtëm (Sant. 1:19). Nan tsojkëp nmaˈkxtujkëm ko nyajpatëm mëdë nmëguˈukˈäjtëm diˈib tëgatsy xyyajnayjyäˈäwëm extëm ja kostumbrë tmëdattë. Ets en lugäär ja maˈkxtujkënë kyëxët, nˈokjamyajtsëm wiˈixë Jyobaa mëdë Jesus xymyëmaˈkxtujkëm mäjaty nanduˈun ndëgoˈoyëm. Pes yëˈëjëty kyaj tmëjpëjtäˈäktë ko yiˈin waanë ndëgoˈoyëm mä wiˈix njäˈäyˈäjtëm. Jamë wyiin tpëjtäˈäktë mä tijaty oy nduˈunëm ets mä njatuˈunëmë mëjääw parë nnayaˈoˈoyëm (1 Tim. 1:16; 1 Peed. 3:12).

Nan mbäät nyaˈijxmäjtsëm pën maˈkxtujkëm ko pën jyënäˈänët ko të ti nduundëgoˈoyëm o ko të wiˈix njënäˈänëm. Ko duˈun njäjtëm, mbäädë net pojënë njotˈambëjkëm ets naynyikäjpxtutëm. Perë Diosë yˈAyuk xytyukˈanaˈamëm: “Mas oy ja diˈib maˈkxtujkp ets kyaj dyuˈunëty ja diˈib amëj agëjxm. Këdii ti pojënë xytyimˈyajpojkojy, jaˈko diˈib tijaty yajpojkypy duˈun yëˈë extëm diˈib kyaj jyapëtyë jyot wyinmäˈäny” (Ecl. 7:8, 9). Pääty pën ja pën xynyiwäämbajtëm, oy ko maˈkxtujkën myëët nwinmäˈäyëm ti ndunäˈänëm. Yëˈë diˈibë Jesus tyuun ko yajniwäämbejty (Mat. 11:19).

Yëˈë tääk teety nan tsojkëp tmëdattëdë maˈkxtujkën ko tpudëkëdët ja yˈuˈunk yˈënäˈk parë dyaˈoyëdët ja jyaˈayˈäjtën ets ja jyot wyinmäˈäny. Duˈun yajpudëjkë Mattias, diˈib tyam tuump Betel jap Escandinavia. Ko yaˈkpëtsëëmy, xëmë yajnëxiky yajtukxiky mä yˈeskuelë mët ko Tyestiigëty. Ja tyääk tyeety kyaj tnijäˈäwëdë pën duˈun ja yˈuˈunk jyaty. Per yˈijxtë ko kyaj tˈokmëbëkanë ja tëyˈäjtën. Gillis, ja tyeetyë Mattias, jyënaˈany ko mëk tjantsy myëmaˈkxtujktë. Mattias jyantsy yajtëëw tijaty, extëm: “¿Pënën Dios? ¿Ets mäxyëbë Biiblyë kyayëˈëjëtyë Diosë yˈAyuk? ¿Wiˈix nnijäˈäwëm ko yëˈë Dios diˈib xyˈanmäˈäyëm tijaty mbäät nduˈunëm?”. Nanduˈun ijty ja tyeety tˈanëëmë: “¿Tikots xyˈëxˈyoˈoy xypyayoˈoytyë pën kyajts nmëbëky tijaty miitsëty mmëbëjktëp?”.

Gillis tnimaytyaˈaky: “Näˈäty mëk ijty jyantsy jyotˈambëky, per kyajts ëëtsëty xytyukjotˈambëktë, yëˈë tyukjotˈambëjkypy ja tëyˈäjtën ko axëëk tkujat tkugëbatë”. ¿Ti net tyuunë Gillis? Yëˈë jyënaˈany: “Jantsy kanäkˈokëts naxweˈtsy mëdë Mattias parëts mëët nmaytyaky oorëˈam. Diˈibëts jeˈeyë nduun, yëˈë nmëdoowˈijtyëts wiˈix jyënaˈany ets näˈäganäˈätyëts tijaty nyajtëy parëts njaygyukë wiˈix nyayjyawëty ets ti wyinmaapy. Ojtsëts nanduˈun ti ndukmëtmaytyaˈaky etsëts nˈanmääy parë tmëmay tmëdäjët mä tadë xëëw, ets ok, tats mëët nˈaknimaytyäˈägët. Näˈäty, nan ojts nˈanëëmë  ko tsojkëbëts tuk xëëw majtsk xëëw nmëmay nmëdäjët titsë nety të xytyukmëtmaytyaˈaky. Kotsë Mattias janäämëty nmëtmaytyaky, ta ogäˈän tjaygyujkë ets tkupëjky tijaty yajmëbëjkp, extëm ko ojts nyajjuuybyëtsëˈëmëm, ja madakën diˈibë Dios myëdäjtypy parë yˈanaˈamët ets wiˈixë Dios xytsyojkëm. Näjx jekyë tiempë, ets näˈäty, mëkëts ojts xytsyiptakxëty, per ja tsojkënë diˈibë nety myëdäjtypy mä Jyobaa ojts yeeky pyety wanaty wanaty. Jantsy jotkujkëts nnayjyawëdë mëdëtsë ngudëjk kots nmëmaˈkxtujktë Mattias mä yaˈkpëtsëëmy, pes oy wyimbëtsëëmy ets ajäjt jotjäjtë”.

Gills mëdë kyudëjk myëbëjktë ko Jyobaa pudëkëyanëdëp mientrësë nety tpudëkëdë ja yˈuˈunk. Yëˈë jyënaˈany: “Kanäkˈokëts nˈanmääytyë Mattias ko mëkëts ntsoktë ets ko nˈamdoowdëbëtsë Jyobaa amumduˈukjot parë pyudëkëdët ets tjaygyukët tijaty”. Gills mëdë kyudëjk jantsy jotkujk nyayjyawëdë ko tmëmaˈkxtujktë ja yˈuˈunk.

Pënaty jantsy Dios mëduundëp, nan tsojkëp tmëdattëdë maˈkxtujkën ko tkuentˈattëdë jyiiky myëguˈuk o myëtnaymyaayëbë diˈib päˈämˈijnëdëp. Min nˈokˈijxëmë yˈijxpajtënë Ellen, * diˈib tsënaapy Escandinavia.

Tam nyëjkxnë tuktujk jëmëjt ko myëmëjjäˈäy pyojty majtskˈokë yˈeemy jap kyëbäjkoty ets mäˈät ojts wyëˈëmnë, pes kyaj tjawë paˈˈayoˈowën, ni jotkujkˈäjtën ets nitii axëëk kyayajnayjyawëty. Ellen tsip twinguwäˈägë tyäˈädë jotmay, duˈun tnimaytyaˈaky: “Mëjwiin kajaats nyajtëgoyˈatyë maˈkxtujkën ets jantsy kanäkˈokëts nnuˈkxtaˈaky”. Ta yˈakjënäˈäny: “Yëˈë tekstë diˈib mas nˈoymyëdoopy ets diˈibëts xyjotkujkmoopy, yëˈë Filipenses 4:13, mä jyënaˈany: Mbäädëts oytyim tiijëty nwinguwäˈägë mët ko tam pënëts xymyëjääwmoopy”. * Mët ko Jyobaa dyakyë tyäˈädë mëjääw, ta Ellen maˈkxtujkën myëët myadaˈaky ets amumduˈukjot ttukˈijxpetyë Jyobaa ko pudëkëyanëp (Sal. 62:5, 6).

NˈOKMAˈKXTUJKËM EXTËMË JYOBAA

Jyobaa yëˈë diˈib pyëjtakypyë mas oybyë ijxpajtën ko myaˈkxtuky (2 Peed. 3:15). Mä Biiblyë kanäkˈok jap yajmaytyaˈaky mä Jyobaa dyajnigëxëˈky ko mëk tmëdatyë maˈkxtujkën (Neh. 9:30; Is. 30:18). Extëm nˈokpëjtakëm, tëgok yajnigëxëˈkë maˈkxtujkën ko Abrahán yajtëw yajtudakë pën jyantsy yajkutëgoyaambyë Sodoma. Tim jayëjp diˈibë Jyobaa tyuun, yëˈë myëdoowˈijt ti nety ja Abrahán myëmaapy myëdajpy ets kyaj tkajpxypyojty. Ets ok, ta ttukˈijxy ko të nety tmëdoowˈijty wiˈix të yˈanëˈëmxëty ko tnikäjpxëmbijty, ta net tˈanmääy ko kyaj dyajkutëgoyaˈanyë Sodoma pën pyatypy nimäjkë oyjyaˈay (Gén. 18:22-33). ¡Jantsy oyë ijxpajtën diˈibë Jyobaa xymyoˈoyëm ko myaˈkxtuky ets ko nyayˈaguwitsëty!

Ko nmaˈkxtujkëm, yëˈë tuˈugë oybyë jäˈäyˈäjtën diˈib niˈamukë Dios mëduumbë mbäät tmëdattë. Pën nduˈunëmë mëjääw parë nyajmëjwindëjkëmë tyäˈädë jäˈäyˈäjtën, ta nëjkx nyajmëjpëtsëˈëmëmë nDeetyˈäjtëmë Jyobaa, diˈib tsojkp ets maˈkxtujkp, ets nëjkxëp nyajpatëm nanduˈun mët ja jäˈäyëty “diˈibë myëduundëp ja Dios mëdë maˈxtujkën, es dëˈën tˈaxäjëdë ja kyumäˈäny diˈibë Dios oj twandaˈaky” (Eb. 6:10-12).

^ parr. 4 Të pyëtsëmy kanäägë artikulo mä yajnimaytyaˈaky ja “tëëm diˈib yajkypyë Diosë myëjääw”, etsë tsojkën yëˈë diˈib tim jawyiin yajnimaytyak.

^ parr. 15 Të xyëëw tyëgatsy.

^ parr. 16 Tyäˈädë tekstë jap të yajjuuty mä Traducción del Nuevo Mundo.