Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Ko nmëdoˈowëm wiˈix nyaˈˈanmäˈäyëm mbäät xyajnitsokëm

Ko nmëdoˈowëm wiˈix nyaˈˈanmäˈäyëm mbäät xyajnitsokëm

MÄ JËMËJT 2004, 26 äämbë disiembrë, nyajxy tuˈugë mëk ujx diˈibë myëkˈäjtënë 9,1 ets yëˈë yajwindëgooy tuˈugë käjpn mejny itkujky diˈib xyëˈäjtypy Simeulue, diˈib yajpatp jatsoo mä Sumatra (Indonesia). Pënatyë nety yajpattëp mejnybyëˈääy yˈijxtë ko kajaa nyitëtstuty ja nax. Ta netyë ja mayjyaˈay ojts nyëjkxtë pëyeˈegyë tungëjxy kopkëjxy ets jyantsy jyënäˈändë: “Smong! Smong!”, diˈib mä yˈayuk yˈandijpy “tsunami”. Kyajnëmë nety nyaxy 30 minutë ko ja mejny jyëmbijty ets kyuyaˈpë mä ja it lugäär ets dyajkutëgooy mayë jëën tëjk.

Simeulue, yëˈë ja käjpn diˈib tim jawyiin windëgooy mët ko jap kyuyaˈpë ja mejny. Ja nety japë jäˈäy tsyëënëdë 78,000, per jeˈeyë yˈoˈktë nijëxtujk. ¿Tiko niwaanë? * Mä tyäˈädë nax käjpn duˈun yˈityë nyigajpxy: “Pën näjxpë ujx ets mˈijxypy ko ja mejny jyënaky, nëjkx pëyeˈegyë tungëjxy kopkëjxy, pes tim tsojk jyëmbitäˈäny ja mejny”. Tyäˈädë jäˈäyëty diˈib Simeulue nyijäˈäwëdëbë nety ko yëˈë kuyaˈabëyäämbë mejny käjpnoty ko duˈun tˈixtë. Pääty ko duˈun tˈijxtë ets ko myëdoowdë, ta kyaj yˈoˈktë.

Biiblyë nan xytyukˈawäˈänëm ko “yˈitäˈäny ja mëk ayoˈon, extëm ninäˈänëm kyajaty axtë mä naxwinyëdë tsyondaky, es ni dëˈën kyanakyjyatäˈänyëty jatëgok” (Matewʉ 24:21). Per kyaj yëˈë tˈandijy mä kyutëgoyaˈanyë Naxwinyëdë mët ko jäˈäy dyajwindëgoytyë o mët ko ja ti yˈayoˈonbëjtäˈägäˈäny, pes diˈibë Dios të ttuknibëjtäägë parë tyäˈädë Naxwinyëdë, yëˈë ets yˈitët winë xëëw (Eclesiastés 1:4). Dios yajkutëgoyaampy pënaty “yajmäˈttëp ja naxwinyëdë”, ets ja mä jyëjpkëxäˈänyë axëkˈäjtën etsë ayoˈon (Diˈibʉ Jatanʉp [Apocalipsis] 11:18; Proverbios 2:22). ¡Mëjwiin kajaa yajtukˈoyˈatäˈäny!

Perë tyäˈädë ayoˈon kyaj duˈun tyunäˈäny jyatäˈänyëty extëm ko mejny kyuyaˈabë käjpnoty, nyaxyë mëk ujx o yˈawäˈätsyë bolkan, pes kyaj yˈoogäˈändë jäˈäy diˈib kyaj ti ttuundëgoytyë. Biiblyë jyënaˈany ko “Dios yëˈë dëˈën ja tsojkën”, etsë tyäˈädë Dios diˈib xyëˈäjtypy Jyobaa, wyandakypy ko “pënaty jukyˈäjttëp tëyˈäjtën myëët tjaˈˈatäˈändë naxwinyëdë, ets ttuktsëënëyäˈändë xëmëkyëjxm” (1 Fwank 4:8; Salmo 37:29). ¿Ti mbäät xytyuny parë mnitsoˈogët mä ja mëk ayoˈon myiny ets parë xytyukxondäˈägët tijatyë Jyobaa të twandaˈaky? Ko xymyëmëdowët extëm myaˈˈanëëmë.

PËKË KUENTË WIˈIXË TIEMPË TYËGATSY

Kyaj yajnijawë näˈä meerë jyëjpkëxäˈänyë axëkˈäjtën etsë ayoˈon jotmay, pesë Jesus jyënany: “Ja xëë es ja oorë ni pën tkanijawë, ni yëˈë Diosë yˈanklësëty es ni ëj, ja Diosë yˈUˈunk, yëˈëyë dëˈën jeˈeyë nyijäˈäp ja Dios Teety”. Per jënan ets nnayaˈijtëm jot juuky (Matewʉ 24:36; 25:13). ¿Mä tii? Biiblyë myaytyakypy wiˈix yˈixˈatäˈänyë jukyˈäjtën mä Dios tkayajminyëmë kutëgoˈoyën. Ets duˈun extëm ja jäˈäyëty diˈib Simeulue yˈijxtë ko ajotkumonë tyëgäjtsy ja mejny ets yëˈë diˈib tuknijäˈäwëdë ko kyuyaˈabëyaˈany mä ja nax käjpn, nanduˈun  ajotkumonë tyëgatsäˈänyë tijaty tyam tuun jäjtëp abëtsemy nyaxwinyëdë ets yëˈë xytyukˈixäˈänëm ko tim wingoonëp ja kutëgoˈoyën. Mä tyäˈädë artikulo myëmiimbyë rekuäädrë mä tnimaytyaˈaky wiˈix tyëgatsyë jukyˈäjtën diˈibë Biiblyë myaytyakypy.

Jantsy tuun jäjtë tëëyëp tuk pëky majtsk pëky, oy kyaj tuˈugyë tyuun jyäjtë ets kyaj kyajabäädëty. Perë Jesus jyënany ko xyˈixtët “tëgekyë tyäˈädë” tyuny jyatyëty, ta yajnijawëyaˈany ko wingon yˈijnë ja kutëgoˈoyën (Matewʉ 24:33). Pääty, oknayajtëwëdë: ¿Näˈä të tyuny jyatyëty extëmë Jesus jyënany nuˈun kujkë tiempë pyety kyuˈty? 1) ¿Të tyuny jyatyëty abëtsemy nyaxwinyëdë? 2) ¿Të tuˈugyë tyuny jyatyëty? Ets 3) ¿të niˈigyë myäˈtˈadëtsnë tyäˈädë tiempë? Të, tyam yëˈë ndukjukyˈäjtëmë tiempë diˈib jëjpkëxanëp.

DIOS XYTYUKˈIJXËM KO XYTSYOJKËM

Tuˈugë jäˈäy diˈib tuun presidentë Estados Unidos, jyënany: “Ko kontiempë jyënaˈanyë alarmë [...], mbäädë jäˈäy kyaj dyajtëgoytyë jyukyˈäjtën”. Ko 2004 kyuyaˈpë ja mejny nääxoty käjpnoty, ta yajpëjtakyë alarmë nuˈun ja it lugäär parë kyaj mayjyaˈay nyekyˈooktët. Dios nan të tpëjtaˈagyë alarmë diˈib xytyukˈawäˈänëm mä kyajäˈtynyëmë kutëgoˈoyën. Mä Biiblyë ojts yajnaskäjpxë: “Tyäˈädë oybyë ayuk diˈib nyimaytyakypy ja Anaˈam Kutujkën yajkäjpxwäˈkxäˈäny abëtsemy nyaxwinyëdë parë yajtuknijawët tukëˈëyë nasionk; ets taanëm myinäˈäny ja kutëgoˈoyën” (Mateo 24:14, TNM).

Mä tadë jëmëjt të nyaxy, ja Jyobaa tyestiigëty të tkäjpxwäˈkxtë oybyë ayuk, naxy 1,900 miyonk oorë, mä 240 pyaˈis ets naxy 700 ayuk. Ko duˈun të tyundë, yëˈë xytyukˈijxëm ko wingon yˈijnë ja kutëgoˈoyën. Mët ko ttsoktë myëguˈuktëjk, ta ttundë mëjää parë ttukˈawanëdë ko niˈigyë wyingoonë mä Dios tpayoˈoyaˈanyë jäˈäy (Matewʉ 22:39). Ets ko tyam xymyëdatyë tyäˈädë rebistë, yëˈë mdukˈijxëp  ko mtsojkëbë Jyobaa. Jamyats ko yëˈë “yajkypy ja tiempë es ja pojpë jäˈäy jyodëmbittët, [...] këdiibë kyutëgoytyët” (2 Peedrʉ 3:9). Per ¿mmëmëdowaampy extëmë Dios mˈanëˈëmxëty mët ko mtsekyëty?

¡NËJKX PËYEˈEGYË MÄ KYAJ MˈOOGËT!

Jamyats ko ja jäˈäyëty diˈib Simeulue diˈibë nety tsënääytyëp mejnybyëˈääy ko tˈijxtë kajaa nyitëtstutnë ja nax, ta netyë ojts nyëjkxtë pëyeˈegyë tungëjxy kopkëjxy ets kyaj tˈawijxtë parë ja mejny jatëgok jyëmbitët. Yëˈë myëmääy myëdäjtë parë nyitsoˈoktët. Mbäät njënäˈänëm ko mijts, nan tsojkëp mnëjkxët pëyeˈegyë tungëjxy kopkëjxy määnëm tˈaktiempëty parë mnitsoˈogët. Ja kugajpxy Isaías winmäˈänymyooyë Dios parë tkujayët diˈib axtë tyambäät xyˈanmäˈäyëm mä “tiempë jyëjpkëxanë”. Jyënaˈany: “Mindë nˈokpatëjkëm mä Jyobaa kyopk, ets [...] yëˈë xytyukniˈˈixëyäˈänëm ja nyëˈë tyuˈu ets nnëˈëyoˈoy nduˈuyoˈoyëm mä nyëˈë tyuˈu” (Isaías 2:2, 3).

Ko nbajtëm mä tuˈugë kopk, mbäät nˈijxëm tijaty tuun jäjtëp ets seguurë nnayjäˈäwëm. Nanduˈun jyaty ko yajnijawë Diosë nyëˈë tyuˈu diˈib yajpatp mä Biiblyë, yëˈë diˈib pudëjkëp miyonkˈamë jäˈäy abëtsemy nyaxwinyëdë parë dyajtëgatstëdë jyukyˈäjtën (2 Timotee 3:16, 17). Ta net tyuˈuyoˈoytyë mä Diosë nyëˈë tyuˈu, jyotkujkˈattë mët ko kyupëkëdë ets kyuentˈatëdë.

¿Mgupëkaampy ko myaˈˈanëëmë parë Dios mguwäˈänëdët mä tyäˈädë tiempë diˈib tsip nimëjää? Tunë mayˈäjtën ixë rekuäädrë diˈib mä tyäˈädë artikulo mä wiˈix yˈadëy tijatyë Biiblyë ojts tnaskäjpxë ko të “ttimpatnë” ja tiempë (2 Timotee 3:1). Jyobaa tyestiigëty diˈib käjpxwäˈkxtëp mä mtsëënë, mbudëkëyanëdëp parë xyjaygyukët ets xykyuytyunët extëmë Biiblyë tyukniˈˈixë. Nan mbäät yaˈˈatsoowëmbity tijaty mnayajtëëwëp ko mdëkët mä Internet

^ parr. 3 Ko nyajxyë tyäˈädë tsunami mä jëmëjt 2004, ja jäˈäy yˈoˈktë 220,000. Nituˈuknëm duˈunë wiinkpë tsunami tkayaˈookynyëmë jäˈäy.