Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

¿Wiˈix mbäät xyˈijxwëˈëmy ja jembyë tuˈukmujkën?

¿Wiˈix mbäät xyˈijxwëˈëmy ja jembyë tuˈukmujkën?

ALLEN * jyënaˈany: “Jantsy tsëˈkëts kots ndëgäjtsy mä wiinkpë tuˈukmujkën. Kyajtsë nety nnijawë pën naymyaaybyëkëdëbëts mëdë nmëguˈukˈäjtëm o pën xykyupëktëbëts”. Allen jap yoˈoy mä tuˈugë tuˈukmujkën diˈib myëjagamˈäjtypyë tyëjk, naxy 1,400 kilometrë.

Pën mijts të mdëgatsy mä tuˈukmujkën, waˈan nanduˈun wanaty mtsëˈëgë. ¿Ti mbäät mbudëkëty parë xyˈijxwëˈëmët? ¿Ti mbäät xytyuny pën kyaj nety mdimwinmay mtsiptakxëdët? Ets pënaty jamyëm tuˈukmujktëp, ¿wiˈix mbäät tpudëkëdë pënaty jäjttëp?

¿WIˈIX MBÄÄT XYˈIJXWËˈËMY?

Ko tuˈugë ujts yajkojtëgatsy, niˈkxp, pes yajtäjtujkpë yˈääts tyikts. Ets mä yajkojy, ta jatëgok tpëjtaˈagyë yˈääts tyikts. Nanduˈun jyaty ko tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm tyëgatsy mä tuˈukmujkën, pes të netyë yˈääts tyikts tpëjtaˈaky mä ja tuˈukpë, të nety nyaymyaaybyëkëdë mëdë myëguˈuktëjk ets të nety tˈijxwëˈëmy wiˈix tmëdunyë Jyobaa. Per ko tyëgatsy, tsojkëp jatëgok tpëjtäˈägëdë yˈääts tyikts parë tˈijxwëˈëmët. ¿Ti mbäät pyudëkëty? Ko tkuytyunëdë Biiblyë kyäjpxwijën. Min nˈokˈijxëm tuˈuk majtsk.

Ja jäˈäy diˈib bom bom kyajpxypyë Diosë yˈAyuk duˈun “nëjkx jyaˈty extëm tuˈugë mëj kepy diˈib ijtp mä kom nëë jyënaky, diˈib yajkypyë tyëëm koogoo tiempë tpääty etsë yˈaay xyeˈentsy kyaj tyëˈëtsy, tukëˈëyë diˈib tyuumpy oy wyimbëtsëmäˈäny” (Sal. 1:1-3).

Duˈun extëm tuˈugë ujts tsojkëp xëmë nyajxoˈkëm parë kyaj wiˈix jyatët, nanduˈun tuˈugë Dios mëduumbë, tsojkëp xëmë tˈëxpëkëdë Biiblyë parë mbäät oy yˈity mëdë Dios. Pääty, käjpx bom bom, nëjkx xëmë mä reunyonk, Diosˈawdattë tuk familyë ets ëxpëktë niduˈugaty. Pes jamyats ko duˈunyëm mbäät xytyuunˈadëˈëtsy diˈib ijty mduumpy parë niˈigyë kyëktëkëdë mnaymyayë mëdë Jyobaa.

“Mëtiˈipë winë yäjkpyën, näjyëtuˈun winë tˈëxajë” (Prov. 11:25, Tios yˈaaw yˈayuk [TY]).

Pën mnëjkxp xëmë käjpxwäˈkxpë, ta mas oy mnayjawëyaˈanyëty ets pojënë xyˈijxwëˈëmäˈäny. Kevin diˈib tuump mëjjäˈäy, jyënaˈany: “Diˈibëts niˈigyë xypyudëjkëdë mëdëtsë ngudëjk, yëˈë kots nduundë prekursoor ausilyaar kotsë nety näämnëm të ndëgatstë mä ja tuˈukmujkën”. Ets ta yˈakjënäˈäny: “Netyëts nˈixyˈäjttë ja nmëguˈukˈäjtëm, ja prekursoorëty ets ja lugäär mä kyäjpxwäˈkxtë”. Roger, diˈib tëgäjts mä tuˈugë tuˈukmujkën diˈib myëjagamˈäjtypyë tyëjk naxy 1,600 kilometrë, jyënaˈany: “Wiˈix mbäät mas pojënë mˈyujy mä ja jembyë tuˈukmujkën, yëˈë ko xëmë mnëjkxët käjpxwäˈkxpë. Nan mbäät mnayˈawanëty mä mëjjäˈäytyëjk parë xyyakëdë naybyudëkë mä tyëgoyˈaty, extëm xyyajwäˈätsët ja tëjk mä nˈëxpëjkëm, xyyajnaxët diˈib patëp ja nmëguˈukˈäjtëm ko kyajäˈtët mä reunyonk o mnayˈawanëdët parë pën xymyënëjkxët mä reunyonk. Ko ja nmëguˈukˈäjtëm tˈixtët wiˈix ja naybyudëkë xyyaky, ta pojënë nyaymyaaybyëkäˈänëdë mët mijts”.

“Yaˈˈawäˈätstë mjot mgorasoon mëjwiin kajaa” (2 Cor. 6:13, TNM).

Jëjpˈam nyajnigëxëˈkëm ko ntsojkëmë nmëguˈukˈäjtëm. Ko Melissa mëdë fyamilyë ojts nyëjkxtë mä wiinkpë tuˈukmujkën, ta tpëjtaktë wyinmäˈäny parë nyaymyaaybyëkäˈänëdë mëdë  myëguˈuktëjk. Melissa jyënaˈany: “Mä kyatsondaˈakynyëmë reunyonk ets ko kyëjxnë, tats mëdë nmëguˈukˈäjtëm jeky ngäjpx nmaytyäˈäktë, duˈunëts kyaj jeˈeyë ngäjpxpoˈkxtë”. Tyäˈädë yëˈë pudëjkëdë parë tnijäˈäwëdë xyëëw. Nan wyoowdë mä tyëjk, ets duˈun niˈigyë nyaymyaaybyëjkëdë. Melissa yˈakjënaˈany: “Nnaymyooyëdëtsë numero de telefënë parëts mbäät xymyëgäjpxtë etsëts mëët nduˈukmuktët ko ti tniwinmayëdët ets nanduˈun mä Diosë jyaˈa”.

Pën mtsiptakxëp xyˈixyˈatëdë jäˈäy, mbäät wanaty wanaty xyyajtsondaˈaky. Extëm xymyëtxiˈigët oy mgaxiˈigäˈäny. Pes ko nxikëm mbäädë jäˈäy xymyëwingoˈonëm. Biiblyë jyënaˈany “ko pën oy wyintëˈkxy yäjkypy jotkujkˈajtën” (Prov. 15:30, TY). Rachel diˈib jagam ojts nyijkxy tsënaabyë, jyënaˈany: “Wintsoytyuˈunëts. [...] Näˈäty, mëkëts ndunyë mëjääw parëts nmaytyaˈaky mëdë nmëguˈukˈäjtëm mä ja tuˈukmujkën mäts tyam nˈyoˈoy. Yëˈëts ninëjkxypy ja diˈibëts nˈijxypy ko tam yˈuˈunyë ets kyaj pën tmëtmaytyaˈaky, pes waˈan nanduˈun wyintsoytyuˈunëty”. ¿Tiko mwinmäˈäny xykyapëjtaˈaky ets xyˈixyˈatët tuˈuk tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm mä kyatsondaˈakynyëmë reunyonk ets mä jyëjpkëxy?

Mbäät ko ogäˈän mˈyoˈoy mä ja jembyë tuˈukmujkën xyjantsy yˈixyˈatäˈäny nimayë nmëguˈukˈäjtëm. Per ko tiempë nyäjxnë, mbäät kyaj duˈun ja tsojkënë xynyekymyëdaty. Pën duˈun mjaty, oy ko xytyunëdë mëjääw parë niˈigyë xyyajnimayëdë mëtnaymyaayëbë.

Ko tuˈugë ujts yajkojtëgatsy, niˈkxp, per ok, ta jatëgok tpëjtaˈagyë yˈääts tyikts.

MYËNËJKXYPYË TIEMPË PARË NˈIJXWËˈËMËM

Ko näägë ujts yajkojtëgatsy, myënëjkxypyë tiempë parë jatëgok tpëjtaˈagyë yˈääts tyikts. Nanduˈun jyaty mët näägë nmëguˈukˈäjtëm, kyaj pojënë tˈijxwëˈëmdë ja jembyë tuˈukmujkën. Pääty tyää myiny kanäägë tekstë diˈib mbäät pyudëkëdë pën jam nyëjkxkojnë tiempë mä tyëgäjtsy ets kyajnëm yujy:

“Kyaj nmëˈanuˈxëm es nduˈunëm ja oybyë; mët ko pyäädëp ja tiempë mä Dios xymyayˈäjtëm” (Gal. 6:9).

Pën kyaj pojënë të mˈyujy extëmë nety mwinmay, ak yajnax niˈigyë tiempë. Extëm nˈokpëjtakëm, mayë misioneerë diˈib të yˈëxpëktë mä Eskuelë diˈib Galaad, të yajkaxtë jantsy jagam ets jap kanäk jëmëjt yˈittë, taanëm jyëmbittë mä ja pyaˈis. Ko duˈun ttundë, yëˈë pudëjkëdëp parë nyaymyaaybyëkëdë mëdë nmëguˈukˈäjtëm ets tˈijxwëˈëmdë ja jembyë kostumbrë.

Alejandro diˈib kanäkˈok të tsyënääytyëgatsy nyijäˈäwëp ko myënëjkxypyë tiempë parë nˈijxwëˈëmëm. Yëˈë jyënaˈany: “Kots näämnëm të nˈaktsënääytyëgatstë, tatsë ngudëjk jyënany: ¡Niˈamukëtsë nmëtnaymyaayëbë të wyëˈëmdäˈäytyë mä jatuˈukpë tuˈukmujkën!”. Per ta ttukjamyejtsy ko nanduˈun ojts yˈokjënäämbë myajtsk jëmëjtëp. Per nuˈun nyajxy majtsk jëmëjt, ja kyudëjk naytyukjotmaytyuunë myëguˈuktëjk diˈibë nety kyaj tˈixyˈattë, ta jantsy oy mëët nyaymyaaybyëjkëdë.

“Kajënaˈa mkanäyajtëwëtëty tii ko tëëyëp aakˈoy ijty winë, jäˈä ko tääpë jëtuˈunpë yajtëˈëwën tsuuwinmaˈany yëˈë” (Ecl. 7:10, TY).

Këdii xyˈijxkijpxyë ja nmëguˈukˈäjtëm mä të mtsoony. Mbäät kyaj nëgoo yˈagäjpxˈattë mä të mjaty, o nidëyë ti mdukmëgäjpxëdët. Ijxëdë oybyë jyaˈayˈäjtën duˈun extëm mijts xytsyoky yëˈëjëty ttundët. Nääk diˈib të tyëgatstë mä tuˈukmujkën të tpëktë kuentë ko tsojkëp nyayajtëwëdët:  “¿Njantsy tsyojkypyëts niˈamukë nmëguˈukˈäjtëm?” (1 Peed. 2:17).

“Amdowdë Dios, es mmoˈoyëdët” (Luk. 11:9).

Amdoowˈadëˈëtsë Jyobaa nyaybyudëkë. David diˈib tuump mëjjäˈäy, jyënaˈany: “Këdii naytyuˈuk xymyëmadaˈaky. [...] Mbäät kanäk pëky tijaty nduˈunëm, per net pën xypyudëjkëmë Jyobaa. Pääty ninuˈkxtäägë tyäˈädë jotmay”. Rachel, diˈib të nˈokmaytyakëmbë nanduˈun jyënaˈany: “Pën mëdëtsë nmëmëjjäˈäy jagam ëxkëˈëmëts nnayjawëdë mä ja tuˈukmujkën, tats ninuˈkxtäägëdë tyäˈädë jotmay ets nˈamdowdëtsë Jyobaa parë ttunëdë mayˈäjtën etsëts xytyukˈixtëdëts pën jamëts ti ndundë diˈibë nmëguˈukˈäjtëm yajjagamgakëdëp. Tatsë net ndundë mëjääw parëts niˈigyë mëdë tiempë nyajnaxtë”.

Tääk teety, pën ja mˈuˈunk mˈënäˈk tsiptakxëdëp tmëyujtët ja nmëguˈukˈäjtëm, nuˈkxtäˈäktë mëët. Pudëkëdë parë tpäättëdë myëtnaymyaayëbë ko xytyukniwitsëdët tijaty parë yajpäättët mëdë nmëguˈukˈäjtëm.

PUDËKËDË PARË TˈIJXWËˈËMDËT JA DIˈIB JÄJTTËP

¿Wiˈix mbäät xypyudëkë pënaty jemy jäjttëp mä ja tuˈukmujkën? Tunë mëjääw parë mëët mnaymyaaybyëkëdët desde ko jyäˈttët. Okwinmay koxyëp mijts jemy të mjäˈty, ¿tijatyxyëp mëjjäˈäwëp diˈib mdukmëduunëdëp ja nmëguˈukˈäjtëm? Pes yëˈë diˈibë net mbäät xytyuny (Mat. 7:12). ¿Mbäät xywyowdë ja diˈib jemy jäjttëp mä mDiosˈawdattë mëdë mfamilyë o ko xyˈixtë JW Broadcasting diˈib poˈoboˈo pëtsëëmp? ¿Tiko xykyatukniwitsë parë mëët mgäjpxwäˈkxët? Seguurë ko jyamyatsandëp ko xywyowdët kaabyë mä mdëjk. ¿Tijaty mbäät xyˈaktukpudëkëdë?

Carlos jyënaˈany: “Kots njäjttë mä ja jembyë tuˈukmujkën, tats tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm xytyukˈawäˈänëdë mä yajtooky tijaty kujënaky. Tyäˈädë kajaajëts xypyudëjkëdë”. Pënaty wiinktsoo tsoˈondëp, myëjjawëyandëp ko ndukniˈˈijxëm wiˈixë wyit xyox tpëjtäˈäktët mä jyantsy yˈany, mä jyantsy xyuxy o tyëtykyëty o mä tyuˈuy pyojy, pes waˈan kyaj dyuˈunëty ja it lugäär mä tsyoondë. Pën ndukmëtmaytyakëm wanaty wiˈix ja it lugäär yajnimaytyaˈaky mä të jyäˈttë o tijatyë jäˈäy myëbëjktëp, mbäät pyudëkëdë parë mas oy yˈëwäˈkx kyäjpxwäˈkxtët.

OY WYIMBËTSËMÄˈÄNY KO NDUˈUNËMË MËJÄÄW

Allen, diˈib të yˈokˈyajmaytyakpë, ja kujk yˈity tuk jëmëjt naxy mä ja jembyë tuˈukmujkën. Yëˈë jyënaˈany: “Kots ndimjäjty, kuanë kots nduunyë mëjääw parëts nˈixyˈajtyë nmëguˈukˈäjtëm. Per tyam, duˈunëts njawë extëmtsë nfamilyë, ets jantsy jotkujkëts nnayjawëty”. Ko Allen të tyëgatsy, kyaj wyinmay ko të dyajtëgoyë myëtnaymyaayëbëty, niˈigyë të dyajnimayë ets mbäät mëët nyaymyayëdë axtë mäbäät jyukyˈaty.

^ parr. 2 Të tyëgatstë xyëëw.