Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ARTIKULO DIˈIB YAˈËXPËJKP 18

Nyigëxëˈëgyë Jyobaa tsyojkën etsë tyëyˈäjtën mä nyax kyäjpn

Nyigëxëˈëgyë Jyobaa tsyojkën etsë tyëyˈäjtën mä nyax kyäjpn

“Naybyudëkëdë nixim niyam pën ti mtsiptakxëdëp, es dëˈën xykyuytyundët ja Kristë yˈanaˈamën” (GAL. 6:2).

ËY 12 Jyobaa diˈib nDiosˈäjtëm

DIˈIB YAJNIMAYTYÄˈÄGÄÄMP *

1. Oknigäjpx majtsk pëky mä ti mbäät nˈijtëm seguurë.

JYOBAA Dios tsyojkypy pënaty mëduunëdëp. Duˈun xëmë të ttuny ets xëmë duˈun ttunäˈäny, ets nan tsyojkypyë tëyˈäjtën (Sal. 33:5). Pääty, ijtëm seguurë ko Jyobaa mëk tjawë ko axëëk yajtuny pënaty mëduunëdëp, ets ko yëˈë tyunaampy ja tëyˈäjtën. Mä tim jawyiimbë artikulo * ojts nˈijxëm ko mä ja Ley diˈibë Jyobaa myooy ja israelitëty, yëˈë tyukwäˈkpajt ja tsojkën ets nyiˈanaˈamë parë kyaj pën axëëk yajtunët axtë pënaty kyaj mbäät nyaynyitsiptunëdë (Deut. 10:18). Tyäˈädë Ley, yëˈë yajnigëxëˈkypy nuˈunënë Jyobaa nyaytyukjotmaytyunyëty pënaty mëduunëdëp.

2. ¿Tijaty yajtëˈëwën yaˈˈatsoowëmbitäämp?

2 Ja Ley diˈibë Moisés yajmooy ja yˈadëgooy mä jëmëjt 33 ko nyaxkëdaky ja tim jawyiimbë tuˈukmujkën. ¿Yëˈë tyäˈädë yˈandijpy ko pënaty pyanëjkxtëbë Kristë kyaj tmëdatäˈändë tuˈugë ley diˈib tyukwäˈkpejtypyë tsojkën ets diˈib nyiˈanaˈamëp parë kyaj pën axëëk yajtunët? Kyaj. Pes të nety yajmoˈoytyë tuˈugë jembyë ley. Mä tyäˈädë artikulo yëˈë tim jawyiin nˈixäˈänëm tidën yˈandijpyë tyäˈädë jembyë ley, ets ok, ta nˈatsoowëmbitäˈänëmë tyäˈädë yajtëˈëwën: ¿Tiko njënäˈänëm ko tyäˈädë jembyë ley yëˈë yˈëjxˈäjtypyë tsojkën, ets ko nyiˈanaˈamëp parë kyaj pën axëëk yajtunët? Ets pënaty të yajmoˈoytyë kutujkën, ¿wiˈix mbäät dyajtundë ko tpanëjkxtë tyäˈädë ley?

 ¿TI YˈANDIJPY JA “KRISTË YˈANAˈAMËN”?

3. ¿Tijaty yˈandijpy ja “Kristë yˈanaˈamën” diˈib yajmaytyakp mä Galasyʉ 6:2?

3 (Käjpxë Galasyʉ 6:2). Pënaty Dios mëduundëp, yëˈë tyam myëmëdoowdëp ja “Kristë yˈanaˈamën”. Jesus kyaj ojts dyajwëˈëmy jääybyety tijaty anaˈamën myëmëdowdëp ja yˈëxpëjkpëty, per yˈanmääy tijaty mbäät ttundë, myooyë anaˈamën etsë käjpxwijën diˈib mbäät tpanëjkxtë. Ja “Kristë yˈanaˈamën”, nan yëˈë yˈandijpy tukëˈëyë diˈibë Jesus tukniˈˈijxë. Parë yajxon njaygyujkëm, min jawyiin nˈokˈatsoˈowëmbijtëm tuˈuk majtskë yajtëˈëwën.

4, 5. 1) ¿Wiˈixë Jesus dyaˈëxpëjkyë jäˈäy? 2) ¿Näˈä yaˈëxpëjky?

4 ¿Wiˈixë Jesus dyaˈëxpëjkyë jäˈäy? Tuk pëky, mëdë yˈääw yˈayuk. Tijaty kyäjpx myaytyak myëdäjtë mëkˈäjtën, pes yëˈë tukniˈˈijxë ja tëyˈäjtën mä pënën Dios, tiko të nmiˈinëm yä Naxwiiny ets ko yëˈëyë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën diˈib yajjëwäˈägaampy tijatyë naxwinyëdë jäˈäy yaˈˈayoowëp (Luk. 24:19). Ets ja tuk pëky, tukniˈˈijxë mëdë yˈijxpajtën. Extëm jyukyˈajty, ta tmooyë ijxpajtën ja yˈëxpëjkpëty mä wiˈix mbäät nanduˈun jyukyˈattë (Fwank 13:15).

5 ¿Näˈä Jesus yaˈëxpëjky? Ko ojts yˈëwaˈkxy kyäjpxwaˈkxy yä Naxwiiny (Mat. 4:23). Ets ko jyukypyejky, nan yaˈëxpëjk pënaty panëjkxëdë. Extëm nˈokpëjtakëm, ko nety të tyuˈukmuktë naa mëgoxk mëgoˈpx naxyën, ta jamë Jesus kyëxëˈky ets ojts ttukˈaneˈemy parë nëjkxë jäˈäy dyaˈëxpëktë (Mat. 28:19, 20; 1 Kor. 15:6). Ko jyëmbijty tsäjpotm, duˈunyëm ttukniˈˈijxë ja yˈëxpëjkpëty, pes yëˈë nyigëbäjkˈäjtypy ja tuˈukmujkën. Extëm nˈokpëjtakëm, naa jaa mä jëmëjt 96, dyajtuunyë apostëlë Juan parë tmooyë käjpxwijën ets tjotmëkmooy ja Dios mëduumbëty diˈibë nety nëjkxandëp tsäjpotm (Kol. 1:18; Diˈibʉ Jat. 1:1).

6, 7. 1) ¿Mä ojts wyeˈemy jääybyety tijatyë Jesus tukniˈˈijxë? 2) ¿Ti mbäät nduˈunëm parë nmëmëdoˈowëm ja Kristë yˈanaˈamën?

6 ¿Mä ojts wyeˈemy jääybyety tijatyë Jesus tukniˈˈijxë? Mä Matewʉ, Markʉs, Lukʉs etsë Fwank, jap kanäk pëky yajnimaytyaˈaky tijatyë Jesus tyuun ets kyäjpx myaytyak yä Naxwiiny. Ets ko nˈakkäjpxtäˈäyëmë Escrituras Griegas Cristianas, yëˈë xypyudëjkëm parë njaygyujkëm yajxon wiˈixë Jesus wyinmay, pes pënaty jyaaytyë, yëˈë pudëjkëdë ja espiritë santë ets myëdäjttë “Jesukristë wyinmäˈäny” (1 Kor. 2:16).

7 Tijaty xytyukniˈˈijxëm: Ko tijatyë Jesus  tukniˈˈijxë, mbäät xypyudëjkëm mä tukëˈëyë tijaty nduˈunëm tuˈuk tuˈugë xëëw. Kristë yˈanaˈamën xypyudëjkëm oytyim määjëty, mä jëën tëjk, mä nduˈun nˈayoˈowëm, mä nˈeskuelëˈäjtëm ets mä tuˈukmujkën. Ets mbäät nnijäˈäwëm ti myaytyakypyë tyäˈädë anaˈamën ko ngäjpxëmë Escrituras Griegas ets nbawinmäˈäyëm. Nmëmëdoˈowëmë nety ko nguytyuˈunëm tijaty xytyukˈanaˈamëm ets ko nbanëjkxëm ja käjpxwijën diˈib yajpatp mä Escrituras Griegas. Ko nmëmëdoˈowëmë Kristë yˈanaˈamën, yëˈë nety nmëmëdoˈowëmë Jyobaa, ja nDiosˈäjtëm diˈib mëk xytsyojkëm, pes tukëˈëyë tijatyë Jesus tukniˈˈijxë jam tsyoˈondäˈäy mä Tyeety (Fwank 8:28).

TUˈUGË LEY DIˈIB YˈËJXˈÄJTYPYË TSOJKËN

8. ¿Ti yˈëjxˈäjtypyë Kristë yˈanaˈamën?

8 Kyaj tsyëˈëgëdë pënaty tsënääytyëp mä tuˈugë tëjk diˈib yajxon të yajkojy ets të yajmoˈoy täˈtspëkyë yˈëjx. Nanduˈun jyaty mët pënaty myëmëdoowdëp tuˈugë oybyë ley diˈib täˈtspëky të yajmooyë yˈëjx, pesë Kristë yˈanaˈamën yëˈë yˈëjxˈäjtypyë tsojkën. Min nˈokˈijxëm tiko duˈun njënäˈänëm.

Ko nyajnigëxëˈkëmë tsojkën, yëˈë nety nmëmëdoˈowëm “ja Kristë yˈanaˈamën”. (Ixë parrafo 9 axtë 14). *

9, 10. 1) ¿Ti xytyukˈijxëm ko Jesus ttuuny tijaty mët ko tmëdäjtyë tsojkën? 2) ¿Wiˈix mbäät nbanëjkxëmë yˈijxpajtën?

9 Tuk pëky, yëˈko tukëˈëyë tijatyë Jesus tyuun, ttuuny duˈun mët ko tmëdäjtyë tsojkën. Tyäˈädë tsojkën nyigëxëˈëky mëdë paˈˈayoˈowën, ets komë Jesus myëdäjtë paˈˈayoˈowën, pääty dyaˈëxpëjky ja mayjyaˈay, dyaˈˈagëdaky ja päˈäm jäˈäy, dyajkääy dyaˈuky ja diˈib yuˈoˈkëdëp ets dyajjukypyejkyë oˈkpë. Tukëˈëyë tyäˈädë myënëjkxë tiempë etsë jyot myëjääw (Mat. 14:14; 15:32-38; Mar. 6:34; Luk. 7:11-15). Jesus yëˈë myëmääy myëdäjë wiˈix mbäät tpudëkë ja wiink jäˈäy, kyaj këˈëm nyaymyëmääy nyaymyëdäjë. Ets mä mas niˈigyë dyajnigëxëˈkyë tsyojkën, ja ko tkuˈoˈkë naxwinyëdë jäˈäy (Fwank 15:13).

10 Tijaty xytyukniˈˈijxëm: Ko mbäät nbanëjkxëmë Jesusë yˈijxpajtën. ¿Wiˈix? Ko jëjpˈam nbëjtakëm wiˈix yajpudëkëyäˈändë wiink jäˈäy ets ko nbaˈˈayoˈowëm mä nˈëwäˈkx ngäjpxwäˈkxëm. Tyäˈädë paˈˈayoˈowën, nan yëˈë xypyudëkëyäˈänëm parë nˈëwäˈkx ngäjpxwäˈkxëm ets nyaˈëxpëjkëmë jäˈäy, ko duˈun nduˈunëm, yëˈë nety nmëmëdoˈowëm ja Kristë yˈanaˈamën.

11, 12. 1) ¿Wiˈix nnijäˈäwëm ko Jyobaa mëjwiin kajaa nyaytyukjotmaytyunyëty pënaty mëduunëp? 2) ¿Wiˈix mbäät nyaˈijxëmë tsojkënë extëmë Jyobaa?

11 Myëmajtsk pëky, yëˈko Jesus yëˈë ojts xytyuknijäˈäwëm wiˈixë Tyeety tmëdatyë tsojkën. Nuˈun ojts yˈëwaˈkxy kyäjpxwaˈkxy yä Naxwiiny, yajnigëxëˈk ko Jyobaa mëjwiin kajaa nyaytyukjotmaytyunyëty pënaty mëduunëp. Extëm nˈokpëjtakëm, ojts tyukniˈˈixë ko niduˈuk niduˈuk ëtsäjtëm xyyajtsobatëmë nDeetyˈäjtëmë tsäjpotmëdë (Mat. 10:31). Nan ojts dyajnigëxëˈëky ko Jyobaa yˈagëˈëjëyaampy yˈaxäjëyaampy pënaty të myëjagamgaˈagëdë ets jyëmbittë jatëgok mä nyax kyäjpn (Luk. 15:7, 10). Jesus nan jënan ko Dios yaˈijxë tsyojkënë ko dyajkyë yˈUˈunk parë ojts xyyaˈˈawäˈätspëtsëˈëmëm (Fwank 3:16).

12 Tijaty xytyukniˈˈijxëm: ¿Wiˈix mbäät nyaˈijxëmë tsojkënë extëmë Jyobaa? (Éfes. 5:1, 2). Ko nˈijxëm niduˈuk niduˈuk ja nmëguˈukˈäjtëm ko tsobattëp mëjwiin kajaa ets ko nˈagëˈë nˈaxäjëm tsuj yajxon pënaty jatëgok nyijëmbijttëbë Jyobaa (Sal. 119:176). Nyajnigëxëˈkëmë nety ko ntsojkëm ja nmëguˈukˈäjtëm ko nyajtuˈunëm ja xëëw tiempë ets ja jot mëjääw parë nbudëjkëm, ets mas niˈigyë ko dyajtëgoyˈattë (1 Fwank 3:17). Ko nyajnigëxëˈkëmë tsojkën, yëˈë nety nmëmëdoˈowëm ja Kristë yˈanaˈamën.

13, 14. 1) ¿Ti Jesus nyiˈanaˈamë mä Fwank 13:34, 35, ets tiko njënäˈänëm ko jemyë tyäˈädë anaˈamën? 2) ¿Wiˈix nmëmëdoˈowëm ja jembyë anaˈamën?

13 Myëdëgëk pëky, yëˈko Jesus ojts ttukˈaneˈemy ja yˈëxpëjkpëty ets nyaytsyokëdët nixim niyam extëmë nety yëˈë të tsyokëdë (käjpxë Fwank 13:34, 35). Tyäˈädë anaˈamën jemyë nety, pes kyaj yajpääty mä ja Ley diˈib yajmooytyë ja israelitëty. Jesus jyënany ko jëjpˈam ntsojkëmë nmëguˈukˈäjtëm extëm yëˈë ojts  xytsyojkëm. Jëjpˈam mas niˈigyë ntsojkëm ets kyaj yˈokduˈunˈäjnë extëm ëtsäjtëm këˈëm nnaytsyojkëm, axtë nguˈoogëyäˈänëm, duˈun extëmë Jesus ttuuny.

14 Tijaty xytyukniˈˈijxëm: ¿Wiˈix nmëmëdoˈowëm ja jembyë anaˈamën? Ko kyaj nnaybyaˈˈayoˈowëm mä nbudëjkëm ja nmëguˈukˈäjtëm. Kyaj jeˈeyë nguˈoogëyäˈänëm nan ndukmëdunäˈänëm diˈib yiˈin waanë. Extëm nˈokpëjtakëm, ¿mbäät nduˈunëmë mëjääw parë ninäjxëm tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib të myëjjäˈäyënë ets nmënëjkxëm reunyonk? ¿Mbäät njëjpkudijëm diˈib njatsojkënyëˈäjtëm parë nyajjotkujkˈäjtëm tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib mëët nˈëxpëjkëm? ¿O mbäät nmastutëm ja tuunk ayoˈon parë nëjkx nbudëjkëm ja nmëguˈukˈäjtëm mä tijaty të yˈayoˈonbëjtaˈaky? Ko duˈun nduˈunëm, yëˈë nety nmëmëdoˈowëm ja Kristë yˈanaˈamën, ets nbudëjkëmë nety tuˈuk tuˈugë jäˈäy parë nyayjyawëdët seguurë mä Diosë kyäjpn.

TUˈUGË LEY DIˈIB NYIˈANAˈAMËP PARË KYAJ PËN AXËËK YAJTUNËT

15-17. 1) ¿Wiˈixë Jesus dyajnigëxëˈky mä tijaty tyuun ko kyaj mbäät pën axëëk yajtuny? 2) ¿Wiˈix mbäät nbanëjkxëmë yˈijxpajtën?

15 Ko Biiblyë jyënaˈany kyaj pën axëëk yajtunët, yëˈë yˈandijpy ko ndukmëduˈunëmë oyˈäjtën oytyim pënëty extëmë Dios tniˈanaˈamë. ¿Tiko njënäˈänëm ko ja Kristë yˈanaˈamën yëˈë yajmëjwindëjkëp parë kyaj pën axëëk yajtunët?

Jesus oyjyaˈaytyak mëdë toxytyëjkëty ets wyingutsëˈkë axtë ja diˈib kyaj pën yˈixanëdë. (Ixë parrafo 16). *

16 Tim jawyiin, min nˈokˈijxëm wiˈixë Jesus dyajnigëxëˈky mä tijaty tyuun ko kyaj mbäät pën axëëk yajtuny. Mä tadë tiempë, ja judiyëtëjk diˈibë nety nyiwintsënˈäjttëp ja relijyonk, yˈaxëkˈijxtë ja jäˈäyëty diˈib tsoˈondëp wiink it wiink lugäär, jyäämˈijx nyääxˈijxtë pënaty kyaj yˈëxpëjktë mä judiyëtëjk yˈëxpëktë ets kyaj tmëjˈix tmëjpëjtäˈäktë ja toxytyëjkëty. Perë Jesus kyaj pën axëëk ttuuny ets kyaj pën ttsojky winˈixy wingexy, kyupëjk ja jäˈäyëty diˈib mëbëjkëdë oyë nety wiink it wiink lugäär tsyoondë (Mat. 8:5-10, 13). Tyukmëtmaytyakë Diosë yˈayuk oytyim pënëty, oy yëˈëty ja kumeenyjyaˈay o ja ayoobëjäˈäy (Mat. 11:5; Luk. 19:2, 9). Ninäˈä tkajäämˈijxy tkanääxˈijxyë toxytyëjkëty ets ni ojts tkamëkmëˈˈëy tkamëkmëgajpxy. Niˈigyë twingutsëˈkë ets yˈoyjyaˈaytyaky mët yëˈëjëty, axtë mët ja toxytyëjkëty diˈibë nety kyaj yaˈixäˈändë (Luk. 7:37-39, 44-50).

17 Tijaty xytyukniˈˈijxëm: Ko mbäät nbanëjkxëmë yˈijxpajtënë Jesus ko kyaj winˈixy wingexyë jäˈäy ntsojkëm ets ko ndukmëtmaytyakëmë Diosë yˈayuk pënaty tyim mëdowandëp, oy ti relijyonk ttukˈitëdët, oy kyumeenyjyaˈayëty o yˈayoobëjäˈäyëty. Etsë yetyëjkjäˈäy diˈib Dios mëduundëp, pyanëjkxtëbë Jesusë yˈijxpajtën ko tmayˈat twintsëˈëgëdë toxytyëjkjäˈäy. Ko duˈun nduˈunëm, yëˈë nety nmëmëdoˈowëm ja Kristë yˈanaˈamën.

18, 19. ¿Wiˈixë Jesus tmaytyaky ko kyaj mbäät pën axëëk yajtuny, ets tijaty xytyukniˈˈijxëm?

18 Min nˈokˈijxëm ja tuk pëky wiˈixë Jesus tmaytyaky ko kyaj mbäät pën axëëk yajtuny. Tyukniˈˈijxë ja yˈëxpëjkpëty wiˈix mbäät oy jyaˈayˈattë. Extëm nˈokpëjtakëm, jyënany ko duˈun extëm ntsojkëm ja jäˈäy jyaˈayˈatët mët ëtsäjtëm nanduˈun mbäät njäˈäyˈäjtëm mët yëˈëjëty (Mat. 7:12). Nipën tkatsoky ets pën axëëk tyunëdët, päätyën kyaj yˈoyëty ets pën axëëk nduˈunëm. Ko oy njäˈäyˈäjtëm mëdë nmëguˈukˈäjtëm, ta nëjkx ja yˈääw jyot jyënäˈändë parë xytyukmëduˈunëmë oyˈäjtën. Ets ¿pën të pën axëëk xytyuˈunëm? Jesus nan tyukniˈˈijxë ja yˈëxpëjkpëty parë Jyobaa ttukjotkujkˈattët ets ttukëdëkëdët, pes yëˈë tyunanëp ja tyëyˈäjtën pënaty mëwäˈän mëtsoˈowëdëp “xëëny koots” (Luk. 18:6, 7). Jyobaa wäˈäts tnijawë ja amay jotmay diˈib nyajnäjxëm mä tyäˈädë tiempë diˈib kugëxëyanëp ets tyunaampy ja tëyˈäjtën näˈä yëˈë ttuknibëjtäägë, tyäˈädë yëˈë tuˈugë wandakën diˈib të ttuny (2 Tes. 1:6).

19 Tijaty xytyukniˈˈijxëm: Ko pën nbanëjkxëm ja käjpxwijën diˈibë Jesus yäjk, ta kyaj pën nëjkx axëëk nduˈunëm. Ets pën të pën axëëk  xytyuˈunëm mä tyäˈädë jukyˈäjtën diˈibë Satanás yˈaneˈempy, xyjyotkujkmoˈoyëm ko Jyobaa yëˈë tyunaampy ja ndëyˈäjtënˈäjtëm.

PËNATY TË YAJMOˈOYTYË KUTUJKËN, ¿WIˈIX MBÄÄT DYAJTUNDË?

20, 21. 1) Pënaty myëdäjttëbë kutujkën, ¿wiˈix mbäät dyajtundë? 2) ¿Wiˈixë yetyëjk kasäädë dyajnigëxëˈëktë tsojkën diˈibë Jesus myëdäjt? 3) ¿Wiˈixë tääk teety mbäät dyajnigëxëˈëktë tsojkën mä yˈuˈunk yˈënäˈk?

20 Extëm të nˈijxëm, Kristë yˈanaˈamën, yëˈë tyukwäˈkpejtypyë tsojkën. Pääty, pënaty myëdäjttëbë kutujkën, jëjpˈam ttsoktët ets tmëjˈix tmëjpëjtäˈäktët pënaty të yajtuknipëktë tkuentˈattët. Tsojkëp tjamyatsët ko Kristë tsyojkypy ets dyajnigëxëˈëktëdë tsojkën mä tukëˈëyë tijaty tyuundëp.

21 Mä familyë. Yetyëjk kasäädë jëjpˈam ttsokëdë kyujëën kyudëjk duˈun extëmë “Kristë ttsejky” ja mëbëjkpëtëjk (Éfes. 5:25, 28, 29). Yëˈë pyanëjkxëdëbë Jesusë yˈijxpajtën extëm yëˈë tsyojkëdë. ¿Wiˈix? Ko jawyiin tpëjtäˈäktë ti ja kyujëën kyudëjk yajtëgoyˈäjttëp ets ti tsyojkënyëˈäjttëp. Tsiptakxëdëp näägë yetyëjk ets dyajnigëxëˈëktëdë duˈumbë tsojkën, pes waˈan të yaak të pyattë mä tuˈugë familyë mä kyaj pën dyajnigëxëˈkyë tsojkën ets mä kyaj pën yˈoyjyaˈaytyaky. Per oy nuˈun tsyiptakxëdët tmastuˈuttët ja kostumbrë diˈib myëdäjttëp, tsojkëp nyayajtëgatsëdët parë mbäät tmëmëdowdë ja Kristë yˈanaˈamën. Ko yetyëjk kasäädë dyajnigëxëˈëgyë duˈumbë tsojkën, ta ja kyujëën kyudëjk wyingutsëˈëgëty. Ets ja uˈunktääk uˈunkteety diˈib jyantsy tsyojktëbë yˈuˈunk yˈënäˈk, ninäˈä tkayajtsayutäˈändë mëdë yˈääw yˈayuk ets mët tijaty tyuundëp (Éfes. 4:31). Niˈigyë ttukˈixäˈändë ko tsyojktëp ets dyajnayjyawëyäˈänëdë seguurë. Ko duˈun ttundët, ta ja yˈuˈunk yˈënäˈk tsyokäˈänëdë ets tyukjotkujkˈatäˈänëdë.

22. Extëm jyënaˈanyë 1 Peedrʉ 5:1-3, ¿pën jyaˈäjtypy borreeguˈunk, ets wiˈix mbäät yajmëdattë?

22 Mä tuˈukmujkën. Yëˈë mëjjäˈäytyëjk tsojkëp tjamyatstët ko kyaj yëˈë tjaˈˈattë ja borreeguˈunk (Fwank 10:16; käjpxë 1 Peedrʉ 5:1-3). Ko yaˈˈanëëmëdë: “Xykyuentˈattët yëˈë jäˈäyëty diˈibë  Dios të mdukkëdëkëdë” ets ja “jäˈäyëty diˈibë Dios të mmoˈoyëty”, ta yajtukjamyatstë ko yëˈë Jyobaa jyaˈäjtypy. Ets yëˈë tsyojkypy parë tsuj yajxon tˈijxˈit tkuentˈattët (1 Tes. 2:7, 8). ¿Wiˈix wyimbëtsëmy ko duˈun ttundë? Kupëjkëdëbë Jyobaa ets ta ja myëguˈuktëjk tsyokëdë ets wyingutsëˈëgëdë.

23, 24. 1) ¿Ti nyikëjxmˈäjttëbë mëjjäˈäytyëjk ko pën pyokytyuny mëjwiin kajaa mä nduˈukmujkëm? 2) Ets ko tpayoˈoytyë duˈumbë jotmay, ¿ti mbäät tmëdattë wyinmäˈänyoty?

23 Mä ja Ley diˈib yajmooytyë israelitëty, nyigäjpx tijaty nyikëjxmˈäjttëp ja fesëty ets ja mëjjäˈäytyëjkëty, extëm wiˈix mbäät dyaˈoyëdë ja amay jotmay diˈibë jäˈäy myëdäjttëp, wiˈix mbäät wyeˈemy ja jotmay ko pën ti ttuundëgoy ets wiˈix mbäät yaˈˈawdatyë Jyobaa. Per mä ja Kristë yˈanaˈamën, tëgatsy diˈib jap yajtukˈanaˈamdëp. Extëm ko pën pyokytyuny mä nduˈukmujkëm, mëjjäˈäytyëjk yëˈëyë yˈijxtëp wiˈix mbäät ja jäˈäy oy yˈity mëdë Dios. Nyijäˈäwëdëp ko Dios yëˈë të ttuknipëkyë kuduunk justisë parë dyaˈoyëdët ja jotmay diˈibë jäˈäy myëdäjttëp ets wiˈix wyëˈëmët ko pën tyuundëgoy. Ets päätyë tyäˈädë kuduunk justisë tmëdattë madakën parë jäˈäy dyajmultëyaktët ets ttsum tmatstët (Rom. 13:1-4).

24 Pääty, ¿ti net tyuundëbë mëjjäˈäytyëjk ko pën pyokytyuny mëjwiin kajaa? Yëˈë yajtuundëbë Biiblyë parë tˈixtë ja jotmay ets parë mbäät tnijawëdë ti tyundëp. Wyinmäˈänyoty tmëdattë ja Kristë yˈanaˈamën diˈib tyukwäˈkpejtypyë tsojkën. Tyäˈädë tsojkën yëˈë pudëjkëdëp parë tnijawëdët wiˈix mbäät tpudëkëdë ja diˈib të yajmëdëgoy, ets parë tˈixtët pën ja pokyjyaˈay jantsy jodëmbijtp ets pën mbäät yajpudëkë parë jatëgok oy yˈitët mëdë Dios.

25. ¿Ti yaˈˈatsoowëmbitäämp mä jatuˈukpë artikulo?

25 Njantsy myëjjäˈäwëm ko xytyuˈumoˈoyëm ja Kristë yˈanaˈamën. Pääty ko nduˈunëmë mëjääw parë nmëmëdoˈowëm, ta niˈamukë nnayjyawëyäˈänëm seguurë, njawëyäˈänëm ko yajtsojkëm ets ko tsobatëm. Per kyaj mbäät nnaygyujäˈäytyëgoˈoyëm, pes njukyˈäjtëm mä axëkjäˈäytyëjk “waanë niˈigyë oˈktëy”, yˈadëtsnëdë (2 Tim. 3:13). Pääty, ¿wiˈixë net mbäädë Diosë kyäjpn dyajnigëxëˈëky ja tyëyˈäjtënë Jyobaa ko yajpayoˈoy mä yaˈˈaguanëˈatyë ënäˈkuˈunk? Mä jatuˈukpë artikulo yaˈˈatsoowëmbitäˈäny.

EY 15 Nˈokmëjkumäˈäyëm ja Jyobaa kyaˈaxkopkˈUˈunk

^ parr. 5 Mä tyäˈädë artikulo ets diˈib ak pëtsëmäämp ja majtsk, yëˈë nˈixäˈänëm tiko mbäät nˈijtëm seguurë ko Jyobaa yëˈë tuˈugë Dios diˈib tsojkp ets tëyˈäjtën myëët tijaty ttuny. Yëˈë tsojkypy ets yajtukmëdunëdë tëyˈäjtën ja nyax kyäjpn ets jyotkujkmoopy pënaty axëëk të yajtundë mä tyäˈädë jukyˈäjtën diˈib ninuˈun kyaˈoyëty.

^ parr. 1 Ixë rebistë Diˈib Xytyukˈawäˈänëm febreerë 2019, mä jyënaˈany, “Ja Ley yajnigëxëˈk ko Jyobaa tsojkp ets tyuumbyë tëyˈäjtën”.

^ parr. 60 YAJNIMAYTYAˈAGYË DIBUJË: Jesus tˈixy tuˈugë kuˈookytyoxytyëjk diˈib të yˈooky ja tyuˈukˈuˈunk. Mët ko tpaˈˈayoy, ta dyajjukypyeky ja mixy.

^ parr. 62 YAJNIMAYTYAˈAGYË DIBUJË: Jesus kyay mä tuˈugë farisee tyëjk diˈib xyëwˈäjtypy Simón. Tuˈugë toxytyëjk të yajtekypyujˈyëty mëdë wyinëë ets të yajtëtsxëty mëdë kyuwääy, ta të tyukkuˈtsxëtyë aseytë, waˈanë tyäˈädë toxytyëjk xim yamë jäˈäy tmëttsëënë. Simón kyaj tˈoyˈixy ti tyäˈädë toxytyëjk të ttuny, perë Jesus ta tnikäjpxtuˈuty.