Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Tuˈugë jäˈäyˈäjtën diˈib niˈigyë tsobatp këdiinëmë tsää diˈib tëˈkxp jäjp

Tuˈugë jäˈäyˈäjtën diˈib niˈigyë tsobatp këdiinëmë tsää diˈib tëˈkxp jäjp

Oorë platë etsë tsää diˈib tëˈkxp jäjp yajtsobattëbë jäˈäy. Näägë tyäˈädë tsää kanäk miyonk dolar tsyooxëty. Per taa diˈib niˈigyë Dios yajtsobatypy këdiinëmë tyäˈädë tsää. Min nˈokˈijxëm ti yëˈë.

 Haykanush mëdë myëmëjjäˈäy jap tsyëënëdë Armenia. Yëˈëjëty kyajnëm nyëbattë, per nëjkxtëp käjpxwäˈkxpë. Tëgok, ta Haykanush tpaty tyëjkpëˈääy tuˈugë karteerë mä myiny tuˈugë pasaporte, tarjetë diˈib mä banco ets jantsy mayë meeny. Ta ttukˈawäˈänë ja myëmëjjäˈäy ti nety të tpääty.

Mä tadë tiempë, yaˈˈamääytyaktëbë netyë meeny sentääbë ets tamë netyë nyuˈkxy tkakëbattë. Per en lugäär tmëwëˈëmëdët ja meeny, ta ojts tmënëjkxtë mä tuˈugë direksion diˈib miimp mä ja pasaporte. Ja yetyëjk mët ja fyamilyë duˈunyë ojts wyëˈëmëdë. Haykanush mët ja myëmëjjäˈäy, ta tnimaytyaktë ko yëˈë yˈëxpëjktëbë Biiblyë ets ko jap të tnijawëdë ko tsojkëp jyukyˈattët tëyˈäjtën myëët. Ta ojts ttukmëtmaytyäˈäktë pënën yajtijtëp Jyobaa tyestiigëty ets tmooytyë ëxpëjkpajn.

Ta ja Haykanush jyayajmoˈoyanyë meeny sentääbë, per kyaj ojts tˈaxäjë. Ja toxytyëjk diˈibë nety ja myëmëjjäˈäy të dyajtëgoy ja pyasaporte, ta jakumbom ojts tkuˈixë Haykanush mëdë myëmëjjäˈäy parë tmoˈoyaˈanyë dyoskujuyëm, ets ta ojts tˈanëëmë Haykanush parë tˈaxäjët tuˈugë këjiits diˈib myëdäjtypyë diamante, o tsää diˈib jantsy tsooxë.

Duˈun extëmë tyäˈädë familyë myonyˈijx myonyjäˈäwëdë, nanduˈunxyëp nimayë jäˈäy wyëˈëmëdë koxyëp tˈijxtë wiˈixë tyäˈädë kasäädë jäˈäy jyukyˈattë tëyˈäjtën myëët. Per ¿monyˈijx monyjäˈäwëbëdaa nanduˈunë Jyobaa? ¿Wiˈix wyinmay extëmë tyäˈädë kasäädë jäˈäy ttuundë? ¿Tsobatpëdaa ko duˈun ttuundë?

OYBYË JÄˈÄYˈÄJTËN NIˈIGYË TSYOBÄÄTY KËDIINËMË JUKYˈÄJT MADAKËN

Kyaj tsip yaˈˈatsoowëmbityë tyäˈädë yajtëˈëwën. Pes pënaty Dios mëduundëp nyijäˈäwëdëp ko niˈigyë tsyobääty ko tniˈˈijxtuttëdë Jyobaa jyaˈayˈäjtën, këdiinëmë oorë platë, tsää diˈib adëˈkx ajäjp o jukyˈäjt madakën. Jyobaa yëˈë yajtsobatypy diˈib mayë jäˈäy kyaj dyajtsobäättë (Isaías 55:8, 9). Mëjwiin kajaa dyajtsobääty ko pënaty mëduunëp ttundë mëjääw parë duˈun jyaˈayˈatäˈändë extëm yëˈë.

Min nˈokˈijxëm wiˈixë Biiblyë tnimaytyaˈaky ko jäˈäy tmëdatyë wijyˈäjtën ets ko tijaty tmëwinmäˈänybyaaty. Proverbios 3:13-15, jyënaˈany: “Jotkujkë tadë yetyëjk diˈib të tpäätyë wijyˈäjtën, etsë tadë yetyëjk diˈib myëwinmäˈänybyatypy tijaty, ko tyäˈädë yajmëdaty niˈigyë yˈoyëty këdiinëmë platë, ets ko tyäˈädë yajmëdaty extëmë ganaraty niˈigyë yˈoyëty këdiinëmë oorë. Mas niˈigyë yˈoy tsyujëty këdiinëmë tsääjë tsujatypy ets nitii diˈib mtsojkënyëˈajtypy mbäät mëët kyayaˈijxkijpxyë”. Tyäˈädë yëˈë yajxon xytyukˈijxëm ko Jyobaa niˈigyë dyajtsobäätyë tyäˈädë jäˈäyˈäjtën ets këdiinëmë oorë platë.

Ets ¿ko tijaty nduˈunëm tëyˈäjtën myëët?

Jyobaa tëyˈäjtën myëët tijaty ttuny. Biiblyë jyënaˈany ko yëˈë “kyaj yˈandaˈaky” (Titʉ 1:2). Ets yëˈë wyinmäˈänymyooyë apostëlë Pablo parë duˈun tnijayëdët ja Dios mëduumbëty diˈib käjpxtëp ebreo: “Ninuˈkxtakëdëts, yëˈë ko nmëbëjktëbëts ko nmëdäjttëbëts wäˈäts ja njot nwinmäˈäny, mët ko ndunäˈänëm tukëˈëyë tëyˈäjtën myëët” (Hebreos 13:18, TNM).

Jesus yëˈë tuˈugë oybyë ijxpajtën ko tëyˈäjtën myëët tijaty ttuny. Tëgok, duˈun yˈanmääyë ja teetywyintsëngopk: “Ëjtsëts mij nˈanmaapy mëdë Diosë xyëëgyëjxm es xyˈanëëmëdëts ja tëyˈäjtën pën mijtsë dëˈën ja Kristë, ja Diosë yˈUˈunk”. Jesus tëyˈäjtën ojts tnigajpxy ets jyënany ko yëˈë Kristë o Mesías. Ojts tnigajpxyë tëyˈäjtën, oyë nety tjanijawë ko mbäät yajniwäämbety ko të tmëgäjpxtëgoyë Dios ets axtë yajniˈanaˈamë parë yˈoogët (Matewʉ 26:63-67).

 ¿Ets ëtsäjtëm? ¿Ti ndunäˈänëm ko nyaˈˈanmäˈäyëm ko mbäät niˈigyë nganaräjtëm ko waanë nˈandakëm o jam ti wanaty nwijtstëgäjtsëm? ¿Duˈunyëm ndunäˈänëm tijaty tëyˈäjtën myëët?

¿TIKO TYAM NIˈIGYË TSYIPTAˈAKY ETS TIJATY NDUˈUNËM TËYˈÄJTËN MYËËT?

Yëˈko mä tyäˈädë tiempë diˈib jëjpkëxanëp mayë jäˈäy yëˈëyë tsyojktëbë meeny sentääbë ets kyaj tmëmay tmëdäjtë myëguˈuktëjk (2 Timotee 3:2). Ko yˈamääytyaˈagyë meeny sentääbë o tuunk, ta mayë jäˈäy myaatstë, ttundë trampë o kyaj tijaty ttundë tëyˈäjtën myëët. Ko ak duˈunë jäˈäy yˈadëˈëtstë, ta nimay wyinmaytyë ko net tpäättë tijaty pën winˈëˈën winxäjtëp. Axtë näägë Dios mëduumbë të duˈun yˈadëˈëtstë ets axëëgë net të wyëˈëmdë mä myëguˈuktëjk (1 Timotee 3:8; Titʉ 1:7).

Per nimayë Dios mëduumbë yëˈë pyanëjkxëbë yˈijxpajtënë Jesus ets tëyˈäjtën myëët tijaty ttundë. Nyijäˈäwëdëp ko nitii duˈun kyajëjpˈamëty extëm ko dyajnigëxëˈëktëdë Jyobaa jyaˈayˈäjtën ets këdiinëm oytyim diˈibëtyë mëkjäˈäyˈäjtën o ko ti këˈëm ttukˈoyˈatäˈändë. Päätyë ënäˈktëjk diˈib eskuelëˈäjttëp kyaj ttundë trampë parë tmëdatäˈändë oyë kyalifikasionk (Proverbios 20:23). Ko tijaty nduˈunëm tëyˈäjtën  myëët kyaj xëmë jäˈäy tijaty xynyamoˈoyäˈänëm extëm ja Haykanush yajnamooy tuˈugë këjiits. Perë Dios xyˈanmäˈäyëm ko diˈib mas oy, yëˈë ko tijaty nduˈunëm tëyˈäjtën myëët. Net kyaj ti nbokyjäˈäwëm, ets yëˈë diˈib mas tsobatp.

Extëm yajnimaytyaˈagyë Gagik, yëˈë xytyukˈijxëm ko niˈigyë yˈoyëty ko tijaty nduˈunëm tëyˈäjtën myëët. Mä nety kyaTestiigëˈatynyëm, jamë nety tyuny mä tuˈugë mëj empresa. Ets ja wintsën jeˈeyë waanë dyaky ja kugëbety mët ko waanë tnigajpxy gyanarattë. Gagik direktoorë nety tyuny, ets yëˈë diˈib myeenymyoopy ja gobiernë tyuumbëtëjk parë kyaj tnigäjpxët tijaty kyaj oy yajtuny mä tyäˈädë empresa. Ta Gagik ojts yaˈixyˈäjnë extëm tuˈugë jäˈäy diˈib kyaj tijaty ttuny tëyˈäjtën myëët. Per ko tnijäˈäwë tëyˈäjtën, ta kyaj duˈun nyekyˈadëˈëtsany oyë nety jantsy kajaa yajmëjuy. Ta ojts këˈëm tˈëxkukë tuˈugë nyegosyë, ets ja xëëw mä dyaˈˈawatsy, ojts tˈrejistraraty gobiernë windum ets dyäjktääy ja kyugëbety extëmë ley dyajnigutukë (2 Korintʉ 8:21).

Gagik jyënaˈany ko ojts tsyiptakxëty dyajkay dyaˈuugët ja fyamilyë mët ko kyaj nety duˈun yˈokkanaräjnë extëm ijty. Per tyam jantsy agujk jotkujk nyayjawëty ets kyaj ti tpokyjyawë Dios windum. Myoobyë oybyë ijxpajtën ja nimajtskpë yˈuˈunk ets nyikëjxmˈäjtypyë tuunk mä Diosë kyäjpn. Nan oy wyeˈemy mä gobiernë tyuumbëtëjk ets mä jäˈäy diˈib mëët tyundë, pes tyam duˈun yaˈixyˈaty extëm tuˈugë yetyëjk diˈib tyuumpy tijaty tëyˈäjtën myëët.

JYOBAA XYPYUDËJKËM

Jyobaa tsyejpyë jäˈäy diˈib yajmëjpëtsëëmëp ko jyaˈayˈattë extëm yëˈë, extëm ko tijaty ttundë tëyˈäjtën myëët (Titʉ 2:10). Yëˈë wyandakypy ko xypyudëkëyäˈänëm pën niˈˈijxtutëmë jyaˈayˈäjtën. Pes duˈun twinmäˈänymyooy ja rey David parë tkujayët: “Ojtsëts nˈënäˈkˈaty ets tyam tëjëts nmëjjäˈäyënë, per kyajnëmëts nˈixy nituˈugë oyjyaˈay yajjäˈäytyëgoy, ni ja yˈuˈunk yˈënäˈk tˈëxtäˈäytyëdë tsäjpkaaky” (Salmo 37:25).

Jatuˈugë ijxpajtënë yëˈë Rut. Yëˈë ninäˈä tkamastuty ja xyakxy oyë nety të myëjjäˈäyënë. Ojts tpanëjkxy Israel parë jam tsyëënëyaˈany, mä mbäät tˈawdaty ja Diosë tëyˈäjtënbë (Rut 1:16, 17). Rut tëyˈäjtën myëët tijaty ttuuny, pes mëk ojts tyuny ko dyajmujky ja pëjtaˈaky diˈibë jäˈäy yajwëˈëmdëp parë ayoobë jäˈäy, extëm tniˈanaˈamë ja ley diˈibë Moisés yajmooy. Jyobaa xëmë tkuentˈäjty ja Rut mëdë xyakxy duˈun extëm ok tkuentˈäjty ja rey David (Rut 2:2-18). Perë Jyobaa kyaj jeˈeyë tkuentˈäjtyë Rut ets tmooy tijaty yajtëgoyˈajtypy, nan ojtsën tkunuˈkxy parë yëˈë ttëëmˈat tˈäätsˈatëdë rey David ets ja Mesías (Rut 4:13-17; Matewʉ 1:5, 16).

Tyam tsiptakxëdëp mayë Dios mëduumbë wiˈix tpäättët tijaty yajtëgoyˈäjttëp. Per kyaj net ttundë diˈib pojënë meeny sentääbë tukpäädëdëp, extëm myaatstët o wyinˈëëndët. Niˈigyë ttundë mëjääw parë yˈittë tuumbë jäˈäy. Duˈun dyajnigëxëˈëktë ko niˈigyë tsyobääty ko niˈˈijxtutëmë Diosë jyaˈayˈäjtën, këdiinëmë oytyim diˈibëtyë mëkjäˈäyˈäjtën (Proverbios 12:24; Éfesʉ 4:28).

Abëtsemy nyaxwinyëdë Dios mëduumbë yëˈë pyanëjkxëdëbë yˈijxpajtënë Rut ets yajnigëxëˈktëp ko myëbëjktëp ko Dios mbäät pyudëkëdë. Myëbëjktëbë tyäˈädë Jyobaa wyandakën: “Ni näˈä nganaˈixët, es ni näˈä ngamastuˈudët” (Ebreeʉsʉty 13:5). Jyobaa janääm jatsojk dyajnigëxëˈëky ko pyudëjkëp pënaty jukyˈäjttëp tëyˈäjtën myëët. Xëmë tkuytyunyë wyandakën ko tmoˈoyaˈany tijaty yajtëgoyˈajtypy pënaty mëduunëp (Matewʉ 6:33).

Naxwinyëdë jäˈäy yëˈë niˈigyë yajtsobatypyë oorë platë etsë jukyˈäjt madakën, perë Jyobaa niˈigyë dyajtsobääty ko tijaty nduˈunëm tëyˈäjtën myëët ets ko nmëdäjtëm kanäk pëkyë oybyë jäˈäyˈäjtën.

Ko njukyˈäjtëm tëyˈäjtën myëët, mbäät nmëtmaytyakëmë jäˈäy mët wäˈätsë wiin jëjp.