Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ARTIKULO DIˈIB YAˈËXPËJKP 30

¿Wiˈix mbäät nˈajäjt njotjäjtëm pënaty kyaj ttukˈitëdë relijyonk?

¿Wiˈix mbäät nˈajäjt njotjäjtëm pënaty kyaj ttukˈitëdë relijyonk?

“Kots nˈijty mët oytyim diˈibë jäˈäyëty, nandëˈënëts nnaybyëjtaˈagyëty extëm yëˈëjëty, es dëˈën näägëty nyitsoˈoktët” (1 KOR. 9:22).

ËY 82 Nˈoktëˈkx nˈokjäjjëm

DIˈIB YAJNIMAYTYÄˈÄGÄÄMP *

1. ¿Ti näämnëm të tyëgatsy mä näägë it lugäär?

MÄ TIEMPË të pyäˈtkëˈpˈaty nimayë jäˈäy tyukˈijtëdë relijyonk. Per tyää näämnëm mä näägë it lugäär të tyëgatsy mëjwiin kajaa, pes mas nimay jyënanëdë ko kyaj ttukˈitëdë relijyonk. * Ets axtë mä näägë paˈis ak duˈunë jäˈäy jyënanëdë ko kyaj tnekytyukˈitëdë tuˈugë relijyonk * (Mat. 24:12).

2. Oknimaytyäˈäk tuk pëky majtsk pëky tiko mas nimayë jäˈäy jyënanëdë ko kyaj ttukˈitëdë tuˈugë relijyonk.

2 ¿Tiko niˈigyë nyimayëndë jäˈäy diˈib jënandëp ko kyaj ttukˈitëdë relijyonk? Waˈan mët ko nääk yëˈëyë myëmääy myëdäjttëp wiˈix mbäät tˈoktukˈit tˈoktukxondë tyäˈädë jukyˈäjtën o wiˈix mbäät tˈokˈyaˈoyëdë yˈamay jyotmay (Luk. 8:14). Ets ta netë wiinkpëty diˈib kyaj tnekymyëbëktë Dios. Nan ta net nääk diˈib jyamëbëjktëp, per jyënäˈändë ko kyaj tyim jëjpˈamëty ndukˈijtëm tuˈugë relijyonk, ko të nyidiempë nyäjxnë, ko kyaj mbäät xypyudëjkëm ets ko kyaj tyuˈugyë mët diˈibë wijyjyaˈay myëwinmäˈänybyattëp. Waˈan tmëdowdë extëm mä raadyë o mä telebisionk ko duˈunyë jukyˈäjtën të yajtukˈijxpety o waˈan duˈun të tmëdowdë mä myaˈestrë o mä myëtnaymyaayëbëty. Per kyaj nëgoo pën tyukmëtmaytyäˈägëdë tiko mbäät tmëbëktë Dios. Nan ta nääk diˈib kyaj tnekymyëbëktë Dios mët ko yˈaxëkˈijxtëp ja diˈib nyiwintsënˈäjttëbë relijyonk ko yëˈëyë ttsoktë meeny sentääbë ets tmëdatäˈändë kutujkën. Ets mä näägë it lugäär, nan të gobiernë dyajnaxkëdaˈagyë ley diˈib yajkubojkypy parë jäˈäy tmëdatëdë ryelijyonk.

3. ¿Wiˈix xypyudëkëyäˈänëmë tyäˈädë artikulo?

3 Jesus ojts xytyukˈanaˈamëm: “Nëjx yaˈëxpëktë jäˈäyëty mä tëgekyë  naxwinyëdë esëts ëj njäˈäyˈattët” (Mat. 28:19). ¿Wiˈix mbäät nbudëjkëm pënaty kyaj ttukˈitëdë relijyonk parë ttsoktëdë Dios ets tpanëjkxtëdë Jesus? Tsojkëp nyaˈijtëm winmäˈänyoty ko kyaj tuknaxë jäˈäy xyˈatsowäˈänëm mä ndukmëtmaytyakëmë Diosë yˈayuk, pes wiˈixëm ja it lugäär mä të yaak të pyattë. Extëm nˈokpëjtakëm, pënaty të yaak të pyattë mäjatyë paˈis diˈib Europa, waˈan kyaj duˈun wyinmaytyë extëmë jäˈäy diˈib tsënääytyëp mäjatyë paˈis diˈib Asia. ¿Tiko? Yëˈko jap Europa nimayë jäˈäy nyijäˈäwëdëp wanatyë Biiblyë ets të tmëdowdë ko Dios yëˈë tijaty të dyajkojtäˈäy. Per jap Asia, niwaanë jäˈäy diˈib nyijäˈäwëdëp wanatyë Biiblyë, nimaybyë kyaj ttim nnijawëdë ets waˈan jeˈeyë të tmëdoyˈattë ko Dios yëˈë tijaty të dyajkojtäˈäy. Tyäˈädë artikulo xypyudëkëyäˈänëm wiˈix mbäät nˈajäjt njotjäjtëm pënaty ndukmëtmaytyakëmë Diosë yˈayuk, oy mä tsyoondët ets oy wiˈixëm ja mëbëjkën tmëdattët.

NINÄˈÄ NGAWINMÄˈÄYËM KO KYAJ TYËGATSÄˈÄNY JA JÄˈÄY

4. ¿Tiko kyaj mbäät nwinmäˈäyëm ko kyaj tyëgatsäˈäny ja jäˈäy?

4 Nˈokwinmäˈäyëm ko tëgatsäämp. Jëmëjt jëmëjt, nimayë jäˈäy tyëkëdë mä Diosë kyäjpn diˈibë nety kyaj ttukˈitëdë nituˈugë relijyonk. Nimayë tyäˈädë jäˈäyëty wäˈätsë netyë jyukyˈäjtën dyajnëjkxtë, per diˈib yajjotmäˈttëdë, yëˈë ko tˈijxtë ko pënaty tyukˈijtëdëbë relijyonk kyaj tkuytyundë. Perë wiinkpëty axëëgë netyë jyukyˈäjtën dyajnëjkxtë ets nimay tmastuttë bisyë diˈibë nety myëdäjttëp. Mbäät nˈijtëm seguurë ko mëdë Jyobaa nyaybyudëkë, nˈakpäädäˈänëmë jäˈäy diˈib “kyupëkandëp ja tëyˈäjtën parë jyukyˈattët winë xëëw” (Hech. 13:48, TNM; 1 Tim. 2:3, 4).

Nˈokˈëxtäˈäyëmë winmäˈäny wiˈix mbäät ndukmëtmaytyakëmë Diosë yˈayuk pënaty kyaj tmëbëktë Biiblyë. (Ixë parrafo 5 etsë 6). *

5. ¿Tiko näägë jäˈäy tˈoymyëdowdë ko ndukmëtmaytyakëmë Diosë yˈayuk?

5 Nˈokˈijtëm ajiiky amëguˈuk ets nˈokˈëxtäˈäyëmë winmäˈäny wiˈix nmëtmaytyakëm. ¿Tiko jäˈäy xëmë tˈoymyëdowdë ko ndukmëtmaytyakëmë Diosë yˈayuk? Yëˈko yëˈë yˈoymyëdoowdëp wiˈix ndukmëtmaytyakëm ets kyaj yëˈëjëty ti nnimaytyakëm. Oy yajnayjyawëdë ko nˈijtëm ajiiky amëguˈuk, ko tsuj yajxon nmëtkäjpx nmëtmaytyakëm ets ko tˈixtë nnaytyukjotmaytyuˈunëm. En lugäärë jäˈäy ndukˈaguanëˈäjtëm parë tmëdoowˈittët, niˈigyë mbäät nduˈunëmë mëjääw parë njaygyujkëm tiko duˈun tˈixtë relijyonk ets tiko duˈun wyinmaytyë. Nan ta nääk diˈib kyaj tnimaytyäˈägäˈändë relijyonk mëdë jäˈäy diˈib kyaj tˈixyˈattë. Ets ta netë wiinkpë diˈib winmääytyëp ko yajtëgooytyëbë mayˈäjt wintsëˈkën ko pën yajtëwëdë wiˈix wyinmay mä Dios. Etsë wiinkpëty, tsoytyuundëp ko pën yˈixëdët tkajpxyë Biiblyë, ets mas niˈigyë pën yëˈë mëët yaˈixy tuˈugë Jyobaa tyestiigë. Per oy wiˈix ja jäˈäy yaˈix yajpäädët, tsojkëp njaygyujkëm tiko duˈun nyayjyawëty (2 Tim. 2:24).

6. ¿Wiˈixë apostëlë Pablo dyaˈijxë ko jyaygyujkë wiˈixë jäˈäy yaˈijx yajpattë, ets wiˈix mbäät nbanëjkxëmë yˈijxpajtën?

6 ¿Ti mbäät nduˈunëm pën nˈijxëm ko ja jäˈäy kyaj jyawë tˈoymyëdoy ko ndukmëtmaytyakëmë Biiblyë, Dios o ja relijyonk? Mbäät nyajtëgäjtsëmë ja maytyaˈaky duˈun extëm ttuunyë apostëlë Pablo. Ko tmëtmaytyaky ja judiyëtëjk, yëˈë yajtuunë Diosë jyaaybyajtën parë dyajwinmääytyë, per ko tmëtmaytyaky ja wijyjyaˈaytyëjk diˈib Atenas jam Areópago, kyaj yëˈë tnekyyajtuuny (Apos. 17:2, 3, 22-31). Ëtsäjtëm nanduˈun mbäät nduˈunëm ko nbatëmë jäˈäy diˈib kyaj tmëbëkyë Biiblyë, oy ko kyaj nˈanmäˈäyëm ko yëˈë ngäjpxäˈänëmë Biiblyë. Ets pën nˈijxëm ko ja jäˈäy kyaj ttsoky parë pën yˈixëdët ko mëët ngäjpxëmë Biiblyë, oy ko kyaj ijxnidëˈkxy mëët ndimkäjpxëm, mbäät nyajtuˈunëmë tabletë o selulaar.

7. Extëm jyënaˈanyë 1 Korintʉ 9:20-23, ¿ti mbäät nduˈunëm parë nbanëjkxëmë apostëlë Pablo yˈijxpajtën?

7 Nˈokjaygyujkëm ets nˈokmëdoowˈijtëm wiˈix xymyëtmaytyakëm. Oy ko nduˈunëmë mëjääw parë njaygyujkëm tiko duˈun wyinmay ja jäˈäy (Prov. 20:5). Min nˈokˈijxëm jatëgokë apostëlë Pablo yˈijxpajtën. Yëˈë judiyë jäˈäyë nety, pääty, waˈan tˈëxtääyë winmäˈäny wiˈix tˈoktukmëtmaytyäˈägëdë Diosë yˈayuk ja diˈib kyaj jyudiyëty, diˈibë nety kyaj ttimnijawëdë pënën Jyobaa ets ti myaytyakypyë Diosë jyaaybyajtën. Nanduˈun ëtsäjtëm pën njaygyukëyäˈänëm wiˈix  ja jäˈäy wyinmaytyë ets wiˈix yaˈix yajpäättë, tsojkëp nˈëxtäˈäyëmë naybyudëkë mä ëxpëjkpajn o nyajtëˈëwëm tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib jeky kujk Dios mëduunë (käjpxë 1 Korintʉ 9:20-23).

8. ¿Wiˈix mbäät ja tuk pëky nmëtmaytyaktsoˈonëmë jäˈäy?

8 Ko nëjkxëm ëwäˈkx käjpxwäˈkxpë, yëˈë nbäädäˈänëmë jäˈäy diˈib pat nitëjkëp tmëdowët ja Diosë yˈayuk (Mat. 10:11, TNM). Parë nˈijxëm pën ja jäˈäy pat nitëjkëp, tsojkëp nyajmaytyakëm parë nnijäˈäwëm wiˈix wyinmay ets nmëdoowˈijtëm tsuj yajxon. Tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib Inglaterra, duˈun dyajtëyë jäˈäy: “Wiˈix mˈokwinmay, ¿tidaa tsojkëp parë kasäädë jäˈäy yˈitët agujk jotkujk, wiˈix mbäädë uˈunk ënäˈk nyajˈyaˈk nyajpajtëm o ti mbäät nduˈunëm ko jam ti nguˈayoˈowëm diˈib kyaj xyjanitëjkëm?”. Ko ja jäˈäy yˈatsoowëmbity, ta dyajtëy: “¿Wiˈix xyˈokˈixyë tyäˈädë käjpxwijën diˈib yajjääy naa myajtsk mil jëmëjtëp?”. Ta net ttukˈixy tuˈuk majtskë tekstë mä syelulaar, per kyaj tˈanëëmë ko yëˈë Biiblyë duˈun jënäämp.

NˈOKˈAJÄJT NˈOKJOTJÄJTËM JA JÄˈÄY

9. ¿Wiˈix mbäät nbudëjkëmë jäˈäy diˈib kyaj nëgoo tnimaytyäˈägäˈänyë Dios?

9 ¿Wiˈix mbäädë jäˈäy nˈajäjt njotjäjtëm diˈib kyaj nëgoo tnimaytyäˈägäˈänyë Dios? Ko yëˈë ndukmëtmaytyakëm diˈib yˈoymyëdowëp. Extëm nˈokpëjtakëm, mayë jäˈäy jyantsy nyijawëyandëp wiˈix yˈixëtyë jëyujk animal. Pääty mbäät nˈanmäˈäyëm: “Waˈan mijts xynyijawë ko may tijatyë jäˈäy yajkojtëp, yëˈë nyiˈˈijxtuttëp wiˈix yˈixëtyë jëyujk animal. Extëm nˈokpëjtakëm, ko dyajkojtë mikrofënë, yëˈë yˈëxpëjkpëtsëëmdëp wiˈixë jëyujk animal myëdoy, ets ko dyajkojtë kamara, yëˈë yˈëxpëjkpëtsëëmdëp wiˈixë jëyujk animal yˈixy. Wiˈix mˈokwinmay, ¿jamdaa pën diˈib duˈun të dyajkojˈyë jëyujk animalë tyatsk etsë wyiin?”. Ko nety të nmëdoˈowëm wiˈix ja jäˈäy yˈatsooy, mbäät nˈakˈanmäˈäyëm: “¿Pëndaa ëxpëkyjyaˈaytyëjk yˈixyˈäjttëp ko tˈëxpëjkpëtsëmdë wiˈix të kyojˈyë jëyujk animalë tyatsk etsë wyiin? Njantsy yˈoymyëdoobyëts wiˈix tuˈugë jäˈäy diˈib ijty jyaabyë poesiyë, jyënany: “Ja diˈib yajkojë tatsk, ¿kyaj mbäät myëdoyë? O ja diˈib yajkojë wiin, ¿kyaj mbäät yˈixyë? Ta net yˈakjënany ko ja diˈibë tyäˈädë të dyajkojtäˈäy yëˈë diˈib myooyë wijyˈäjtënë naxwinyëdë jäˈäy. Ets näägë ëxpëkyjyaˈaytyëjk, nanduˈun jyënäˈändë” (Sal. 94:9, 10). Mbäät ndukˈijxëmë bideo diˈib miimp mä jw.org® mä jyënaˈany Wiˈixë wiinkpë ënäˈktëjk jyënäˈändë: tiko mbäät yajmëbëkyë Dios (tëkë mä ËXPËJKPAJN, ta net mä BIDEO etsë ËNÄˈKTËJK). O nan mbäät nˈawäˈänëmë tyäˈädë majtskpë foyetë ¿Es la vida obra de un Creador? etsë El origen de la vida. Cinco cuestiones dignas de análisis.

10. ¿Wiˈix ja tuk pëky mbäät nmëtmaytyaktsoˈonëmë jäˈäy diˈib kyaj tnimaytyäˈägäˈändë Dios?

10 Nimayë jäˈäy jyatsojktëp etsë jukyˈäjtën yˈoyët mä tiempë myiny kyëdaˈaky, per nimay nan tsëˈkëdëp ko tyäˈädë Naxwinyëdë kyutëgoyët ets kyaj pën tnekytyuktsëënët. Tuˈugë sirkuitë diˈib  Noruega jyënaˈany ko pënaty kyaj tnimaytyäˈägäˈändë Dios, nyimaytyäˈägandëp ti tuun jäjtëp yä Naxwiiny. Päätyë tyäˈädë nmëguˈukˈäjtëm dyajtëyë jäˈäy ko nety të tkäjpxpoˈkxy: “Wiˈix mˈokwinmay, ¿waˈandaa tyäˈädë jukyˈäjtën yˈoyët mä tiempë myiny kyëdaˈaky? Pëndaa mbäät dyaˈoyë, ¿politikëtëjk, ëxpëkyjyaˈaytyëjk o jam pënë wiinkpë?”. Ko ja jäˈäy yˈatsoowëmbityëty, ta tnigajpxy o ttukwingugäjpxë tuˈugë tekstë diˈib myaytyakypy wiˈix yˈoyëyaˈany. Ta näägë jäˈäy diˈib yˈoymyëdoowdëp ko Biiblyë jyënaˈany ko tyäˈädë Naxwinyëdë kyaj kyutëgoyaˈany ets ko yëˈë oyjyaˈay tyuktsëënëyandëp xëmëkyëjxm (Sal. 37:29; Ecl. 1:4).

11. 1) ¿Tiko yˈoyëty nˈëxtäˈäyëmë winmäˈäny parë wiˈixëmë jäˈäy nmëtmaytyaktsoˈonëm? 2) ¿Wiˈix mbäät nbanëjkxëmë apostëlë Pablo yˈijxpajtën extëm jyënaˈanyë Romanʉs 1:14-16?

11 Oy ko wiˈixëmë jäˈäy nmëtmaytyaktsoˈonëm, pes tëgatsyaty niduˈuk niduˈuk, diˈib yˈoymyëdoopy tuˈuk mbäät jatuˈuk kyaj tˈoymyëdoy. Ta diˈib nyimaytyäˈägandëbë Dios etsë Biiblyë, per ta diˈib tsyojkypy ets jawyiin jam ti ndukmëtmaytyakëm ets ok ja Diosë yˈayuk. Per oy wiˈix ja jäˈäy nˈijx nbatëm, tsojkëp nˈëxtäˈäyëmë winmäˈäny parë ndukmëtmaytyakëmë Diosë yˈayuk oytyim pënëty (käjpxë Romanʉs 1:14-16). Oy ko nanduˈun njamyajtsëm ko Jyobaa yëˈë diˈib yajˈyoompy yajpejtypy ja tëyˈäjtën mä jäˈäyë jyot kyorasoon diˈib tsyojkypy ja oybyë (1 Kor. 3:6, 7).

WIˈIXË JÄˈÄY NMËTMAYTYAKËM DIˈIB KYAJ TMËBËKYË DIOS

Nimayë nmëguˈukˈäjtëm ttuknijawëdë jäˈäy ja käjpxwijën diˈib yajpatp mä Biiblyë, diˈib tsoˈondëp mä it lugäär mä kyaj pën tmëbëkyë Dios. (Ixë parrafo 12 etsë 13).

12. ¿Wiˈix mbäät nmëtmaytyakëmë jäˈäy diˈib ninäˈä kyamindë mä jyot wyinmäˈäny ko tam pën të xyyajkojëm?

12 Mayë nmëguˈukˈäjtëm diˈib ëwäˈkx käjpxwäˈkxtëp abëtsemy nyaxwinyëdë, pyattëbë jäˈäy diˈib kyaj tmëbëktë Diosë tëyˈäjtënbë, extëm diˈib tsoˈondëp mä gobiernë kyaj tnasˈixë relijyonk. Mä kanäägë it lugäär, mayë jäˈäy ninäˈä kyamindë mä jyot wyinmäˈäny ko tam pën të xyyajkojëm. Per ta nääk diˈib jeˈeyë ko tnijawëyäˈändë tijaty pojën tkupëktë ko yaˈˈanëëmëdë pën yˈëxpëkandëbë Biiblyë. Ta netë wiinkpëty diˈib kyaj dyaˈˈawäˈätsäˈändë jyot wyinmäˈäny parë yajtukmëtmaytyäˈäktët diˈib kyaj tnijawëdë. ¿Ti mbäät nduˈunëm parë ndukmëtmaytyakëm ja tëyˈäjtën? ¿Ti näägë nmëguˈukˈäjtëm të ttundë diˈib jeky kujk Dios mëduunëdë ets të tˈixtë ko oybyëtsëëmp? Ko jawyiin mëdë jäˈäy nyaymyaaybyëkëdë ets ko nyaytyukjotmaytyunëdë. Ko net tˈixtë ko mbäät dyajtëkëdë Diosë yˈayuk, ta net ttukmëtmaytyäˈäktë wiˈix të pyudëkëdë tuˈugë käjpxwijën diˈib yajpatp mä Biiblyë.

13. ¿Ti mbäät nduˈunëm parë jäˈäy tˈoymyëdowët tijatyë Biiblyë myaytyakypy? (Ixë dibujë diˈib miimp mä rebistë nyiˈak).

13 Diˈib xëmë jäˈäy yˈoymyëdoopy ko tim ogäˈän nmëtmaytyakëm, yëˈë ko nˈanmäˈäyëm ko Biiblyë kyäjpxwijën mbäät xypyudëjkëm mä jukyˈäjtën (Ecl. 7:12). Jap Nueva York, tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib yaˈëxpëjkypy pënaty kyäjpxtëbë chino mandarín, jyënaˈany: “Nduumbyëtsë mëjääw parëts nnaytyukjotmaytyunyëtyë jäˈäy ets nmëdoowˈityëts kots xymyëtmaytyäˈäktë. Pën nnijäˈäwëbëts ko näämnëm jyäˈttë, tats nyajtëwdë: ¿Ja kujk mˈyujtë? ¿Të xypyäättë mduunk? Ets ¿wiˈixë jäˈäy myajnayjyawëdë?”. Ko duˈun nduˈunëm, mbäät näˈäty yˈawäˈätsyë jënˈääw tëjkˈääw parë nimaytyakëmë Diosë yˈayuk. Ko tyäˈädë nmëguˈukˈäjtëm tˈixy ko mbäädë jäˈäy tˈakmëtmaytyaˈaky, ta net tˈanëëmë: “Wiˈix mˈokwinmay, ¿tidaa tsojkëp parë oy nnaymyënëjkxëm mët niˈamukë jäˈäy? Njatukˈixaampy wiˈix jyënaˈanyë tyäˈädë ääw ayuk diˈib yajpatp mä Biiblyë, okmëdow wiˈix jyënaˈany: Tä nëë kyomyën, jëtuˈun yë tsip yajˈixy ko tsyoˈontäˈäky; e oy wyimpëtsëmy ko yajkukeˈeky ets këtii ko jaˈay tsyiptëkë” (Prov. 17:14, TY). Ets ta net dyajtëy: “¿Mbäädëdaa tyäˈädë käjpxwijën xypyudëjkëm parë oy nnaymyënëjkxëm nixim niyam?”. Ko duˈunë jäˈäy nmëtkäjpx nmëtmaytyakëm, mbäädë net nˈijxëm pën yˈaknijawëyaambyë Diosë yˈayuk.

14. ¿Ti tyuumpy tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib Asia parë tmëtmaytyaˈaky pënaty jënandëp ko kyaj tmëbëktë Dios?

14 ¿Wiˈix mbäät nmëtmaytyakëm pënaty jënandëp ko kyaj tmëbëktë Dios? Tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib të tnijäˈäwënë wiˈix tmëtmaytyäˈägëdë jäˈäy diˈib kyaj ttukˈitëdë relijyonk jap Asia, jyënaˈany: “Xëmë ko pën yä jyënaˈany ko kyaj tmëbëkyë Dios, yëˈë myaytyäˈägaampy ja diosëty diˈib yä jäˈäy yˈawdäjttëp. Päätyëtsë  net nˈanëëmë ko tëyˈäjtën, pes nimayë jäˈäy yëˈë yˈawdäjttëbë dios diˈib kyaj jyuugyëty, diˈibë naxwinyëdë jäˈäy të dyajkojy. Tatsë net ndukwingugäjpxë Biiblyë mä jyënaˈany: ¿Jyëkyejpy o mbäät yë naaxwinyëtë jaˈay tˈoytyunëty këˈëm yë tyiosëtyë? Kaˈap tjëkyepy, paaty tääpë awinax kaˈap tyiyëty jyääntyëty (Jer. 16:20, TY). Ok, tatsë net nyajtëy: ¿Wiˈix mbäät nˈëxkäjpëm ja diosë tëyˈäjtënbë mët diˈibë naxwinyëdë jäˈäy të dyajkojy? Yajxonëts nmëdoowˈity wiˈixëts xyˈatsoy ets tatsë net ndukwingugäjpxë jatuˈugë tekstë: Tukˈëwaˈanëtyëk ëëtsëty tii nëjkx ok tyunyë jyätyën, ëkyajnikëxëˈëk ko miitsëty mjanty tiosˈatë (Is. 41:23). Ok, tatsë net nˈaktukmëtmaytyaˈaky ti Jyobaa të tnaskäjpxë tyunäˈäny jyatäˈäny mä tiempë myiny kyëdaˈaky”.

15. ¿Ti xytyukniˈˈijxëmë yˈijxpajtën tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib tsënaapy mä tuˈugë paˈis diˈib yajpatp este de Asia?

15 Min nˈokˈijxëm wiˈix ttuny tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib tsënaapy mä tuˈugë paˈis diˈib yajpatp este de Asia ko tnijëmbity jatëgokë jäˈäy, yëˈë jyënaˈany: “Yëˈëts ndukmëtmaytyakypy wiˈixë Biiblyë kyäjpxwijën xypyudëjkëm, wiˈix të yˈadëy tijaty ojts yajnaskäjpxë, ets tijaty jaˈäjtp yä Naxwiiny ets jam tsäjpotm. Ok, tatsë net nˈanëëmë ko tukëˈëyë tyäˈädë yëˈë xytyukˈijxëm ko ja diˈib të dyajkojy, juuky ets jantsy kuwijy. Ets kotsë net nˈixy ko ja jäˈäy kyupëjkypy ko waˈan jyantsy jyamëtyë Dios, tatsë net ogäˈän ndukˈixy wiˈixë Jyobaa yajnimaytyaˈaky mä Biiblyë”.

16. Extëm jyënaˈanyë Ebreeʉsʉty 11:6, ¿tiko jyëjpˈamëty tmëbëktëdë Dios etsë Biiblyë pënaty nyaˈëxpëjkëm, ets wiˈix mbäät nbudëjkëm?

16 Ko jäˈäy nyaˈëxpëjkëm diˈib kyaj ttukˈitë nituˈugë relijyonk, tsojkëp xëmë nbudëjkëm parë dyajkëktëkëdë myëbëjkën ko jantsy tamë Dios (käjpxë Ebreeʉsʉty 11:6). Nan tsojkëp nbudëjkëm parë tmëbëktëdë Biiblyë, ets nan waˈan tsyokyëty kanäkˈok ndukmëtmaytyakëm ja tëyˈäjtën diˈib kyaj oy tjaygyukë. Ets tëgok tëgok mët nˈëxpëjkëm, nan oy ko mëët nˈijxëm tiko njënäˈänëm ko Biiblyë yëˈë Diosë yˈAyuk. Extëm nˈokpëjtakëm mbäät mëët nimaytyakëm tijaty ojts yajnaskäjpxë mä Biiblyë ets wiˈix të yˈadëy, wiˈix dyajtëyˈäjtëndëkë tijatyë ëxpëkyjyaˈay yˈëxpëjkpëtsëëmdëp o tijaty tuun jäjtë tëëyëp ets wiˈixë kyäjpxwijën xypyudëjkëm.

17. ¿Wiˈix wyimbëtsëmäˈäny pën ntsojkëmë jäˈäy?

17 Pën ntsojkëmë jäˈäy, ta nbudëkëyäˈänëm parë tpanëjkxtëdë Jesus, oy ttukˈit tkatukˈitëdët tuˈugë relijyonk (1 Kor. 13:1). Nduknijawëyäˈänëm ja tëyˈäjtën parë tjaygyukëdët ko tsojkëdëbë Dios ets ko yëˈë tsyojkypy parë nanduˈun ttsoktët. Tuˈuk tuˈugë jëmëjt, milˈamë jäˈäy diˈibë nety kyaj yˈääw jyot tyim jënäˈändë ttukˈitëyäˈändë tuˈugë relijyonk, të nyëbattë mët ko ja tsyojkën të kyëktëkëdë mä Jyobaa. Pääty, ninäˈä mbäät ngawinmäˈäyëm ko kyaj tyëgatsäˈäny ja jäˈäy, nˈoknaytyukjotmaytyuˈunëm ets nˈoktsojkëm niˈamukë. Nˈokmëdoowgujkëm wiˈix xymyëtmaytyakëm ets nˈoktuˈunëmë mëjääw parë njaygyujkëm. Ets nˈokmoˈoyëmë oybyë ijxpajtën parë tpanëjkxtëdë Jesus.

ËY 76 Tukmëtmaytyakëts wiˈix mnayjawëty

^ parr. 5 Ninäˈänëm duˈun kyajaˈˈaty jantsy nimayë jäˈäy extëm tyam diˈib kyaj ttukˈitëdë relijyonk. Mä tyäˈädë artikulo nˈixäˈänëm wiˈix mbäät ndukmëtmaytyakëmë tëyˈäjtën ets wiˈix mbäät nbudëjkëm parë tmëbëktëdë Biiblyë etsë Jyobaa.

^ parr. 1 ¿TI YˈANDIJPY? Ko mä tyäˈädë artikulo yajmaytyäˈägäˈänyë jäˈäy diˈib kyaj ttukˈitë relijyonk, nan yëˈë yajmaytyakp pënaty kyaj tmëbëktë Dios.

^ parr. 1 Të twijtspëtsëmdë ko yëˈë mä tyäˈädë it lugäär: Albania, Alemania, Australia, Austria, Azerbaiyán, Canadá, China, Corea del Sur, Dinamarca, España, Francia, Hong Kong, Irlanda, Israel, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza etsë Vietnam.

^ parr. 54 YAJNIMAYTYAˈAGYË DIBUJË: Tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib tuump mä hospital ttukmëtmaytyaˈagyë Diosë yˈayuk ja diˈib mëët tyuny, ets ok, ta tyäˈädë jäˈäy tyëkë mä jw.org.