Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

¿Ëjtsënë Jesus xyjantsy kyuˈoˈkë?

¿Ëjtsënë Jesus xyjantsy kyuˈoˈkë?

BIIBLYË myaytyakypy nimayë Dios mëduumbë diˈib duˈun jäˈäyˈäjttë “extëm ëtsäjtëm” (Sant. 5:17). Niduˈuk yëˈë apostëlë Pablo, diˈib jënan: “Ko njatunäˈänyëts diˈibë oy, per jam ja pojpë mäts ëj. [...] ¡Përoobë ëj mët yëˈëgyëjxm tëgekyë tyäˈädë!” (Rom. 7:21-24). Seguurë ko ëtsäjtëm nanduˈun njäjtëm extëmë Pablo. Xytsyiptakxëm nduˈunëm diˈib oy mët ko nbokyjyaˈayˈäjtëm, pääty xyjyotkujkmoˈoyëm extëm jyënany.

Perë Pablo nan nyimaytyak wiˈix tjäˈäwë ko Jesus kyuˈoˈkë. Mä Galasyʉ 2:20 jyënany: “Kristë [...] yëˈëts xytsyojk es nyayyäjkë wintsëˈkën mët ëjtskyëjxm”. Apostëlë Pablo ijt seguurë ko dyuˈunëty. Ets ëtsäjtëm, ¿nanduˈun nwinmäˈäyëm extëm yëˈë? Waˈan näˈäty kyaj nˈijtëm seguurë.

Pën nbokyjäˈäwëm ti tëëyëp ojts nduˈunëm, mbäädë net kyaj nmëbëkäˈänëm ko të Jyobaa xypyokymyaˈkxëm ets ko xytsyojkëm. Ets waˈanë net mas niˈigyë xytsyiptakxëm njaygyujkëm ko yëˈë tuˈugë regalë diˈibë Jesus të xymyoˈoyëm niduˈuk niduˈuk ko ojts xykyuˈoˈkëm. ¿Tsyojkypyë Jesus parë duˈun xyˈixët extëm tuˈugë regalë? Pën duˈun, ¿ti mbäät mbudëkëty? Min nˈokˈijxëm wiˈix yaˈˈatsoowëmbity.

¿WIˈIXË JESUS TˈIXY KO OJTS XYKYUˈOˈKËM?

Jesus tsyojkypy ets xyˈixët extëm tuˈugë regalë ko ojts mguˈoogëty. ¿Tiko mbäät nˈijtëm seguurë ko dyuˈunëty? Nˈokpawinmäˈäyëm ti tuun jäjtë ko Jesus yajkëxwojpy kepykyëjxy. Niduˈuk ja yetyëjk diˈib yajkudëëy pyëˈääy, yˈëxkäjp ja pyoky kyaytyey. Seguurë ko tuundëgooy mëjwiin kajaa, pes ja diˈib duˈun yajtëytyuump, yëˈë diˈib jantsy axëëk të yˈadëˈëtsy. Tyäˈädë jäˈäy mëk määy mëk täjpë nety, ta tˈanmääyë Jesus: “Xyjamyatsëpts ko ndëkët mä mˈAnaˈam nGutujkën” (Luc. 23:39-43, TNM).

¿Wiˈixë Jesus yˈatsoowë? Nˈokpawinmäˈäyëm wiˈix mëdë jäj jëmuˈumën tnigooˈawdijty ja axëkjäˈäy parë twinˈijxpejty. Oyë netyë Jesus mëk dyajnaxyë jäj jëmuˈumën, jyotkujkmooy ja axëkjäˈäy ko tˈanmääy: “Tyamëts mijts tim tëyˈäjtën nˈanëëmë, myajpäädäˈäny mët ëjts mä ja it lugäärë tsujpë”. Jesus mbäätxyëp jeˈeyë ojts tˈanëëmë tyäˈädë jäˈäy ko të myiny parë dyakëdë jyukyˈäjtën etsë nimayjyaˈay nyitsoˈoktët (Mat. 20:28). Per kyaj jeˈeyë duˈun tˈanmääy, tyukjaygyujkë duˈun ko yëˈë nety kyuˈoogëyaampy, pääty tˈanmääy ko yajpäädäämp mët yëˈë ets ko jyukyˈatäˈäny mä ja it lugäärë tsujpë yä Naxwiiny mët ko tkuˈoogëyaˈany.

Tyäˈädë axëkjäˈäy ni jeˈeyë tiempë tkamëdäjty parë tmëdunëdë Dios. Perë Jesus tsyojkypyë nety ets tjaygyukët ko tyukˈoyˈataampy mëjwiin kajaa ko tkuˈoogëyaˈany. Pënë Jesus tsyojk etsë tyäˈädë jäˈäy duˈun tjaygyukët, pes mas niˈigyë ttsoky ets duˈun tjaygyukët tuˈugë Dios mëduumbë diˈib të nyëbety. Pääty, ¿ti xypyudëkëyäˈänëm parë nmëbëjkëm ko ndukˈoyˈäjtëm niduˈuk niduˈuk ko Jesus ojts xykyuˈoˈkëm oy ti të nduˈunëm?

¿TI PUDËJKË APOSTËLË PABLO?

Pablo jyaygyujkë ko Jesus yëˈë nety të kyuˈoogëty, ets pääty tyuknipëjkë parë nëjkx yˈëwaˈkxy kyäjpxwaˈkxy. Pablo jyënany: “Njäˈäygyëdakypyëts ja Nintsënˈäjtëm Jesukristë mët kots të xymyoˈoy ja madakën mëdëtsë nduunk, es mët kots të xywyinˈixy es të xypyëjtaˈagyëts es ndunëdëts ja tyuunk, es dëˈënëts të xytyuknipeky oyëts ëj jawyinyëp  ngamëjˈijxy mëdëtsë nˈayuk, es oyëts oj njajënäˈäny tsäätsykyëbety mët yëˈë, es nbajëdijtyëts ja jyaˈay” (1 Tim. 1:12-14). Ko Pablo yajtuknipëjkyë tyäˈädë tuunk, ta nyayjyäˈäwë seguurë ko paˈˈayoowëbë Jesus, ko tsojkëp ets ko tukjotkujkˈäjtëp. Nanduˈun ëtsäjtëm, Jesus të xytyuknipëjkëm niduˈuk niduˈugë tyäˈädë tuunk parë nˈëwäˈkx ngäjpxwäˈkxëm ja Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën (Mat. 28:19, 20). ¿Njaygyujkëm nanduˈun ko pääty të xytyuknipëjkëmë tyäˈädë tuunk mët ko ojts xykyuˈoˈkëm?

Min nˈokˈijxëmë yˈijxpajtënë Albert diˈib yaˈëxkajx mä Diosë kyäjpn, ets ja duˈun të yˈity naa 34 jëmëjt. Yëˈë jyënaˈany: “Kyajts mbäät nyajjëgeˈeky mätsë njot nwinmäˈäny tijatyëts nduundëgooy. Per kots nëjkxy ëwäˈkx käjpxwäˈkxpë, duˈunëts njawë ko yëˈëtsë Jesus të xytyuknipëkyë tyäˈädë tuunk, duˈun extëmë apostëlë Pablo. Tyäˈädë yëˈëts diˈib agujk jotkujk xyyajnayjyäˈäwëp ets xypyudëjkëbëts parëts kyaj axëëk naybyawinmayëdët ets parëts jatëgok nˈawix njëjpˈixët ja jukyˈäjtën diˈib winë xëëw” (Sal. 51:3).

Nˈokpudëjkëmë jäˈäy diˈib nyaˈëxpëjkëm parë yˈitët seguurë ko paˈˈayoowëbë Jesus ets ko tsojkëp.

Allan, yëˈë nety tuˈugë jäˈäy diˈib mëk awäˈän ets kanäkˈok tyuundëgooy mëjwiin kajaa mä tkanijawënëm ja tëyˈäjtën. Yëˈë jyënaˈany: “Duˈunyëmëts njamyetsy wiˈixëtsë jäˈäy nˈaxëktuuny mëjwiin kajaa. Näˈäty, xyyajkumoˈon xyyajkudujkëbëts. Per ngukäjpxëbëtsë Jyobaa ko tnasˈixë ets tuˈugë pokyjyaˈay extëm ëjts, ttukninëjkxëdë jäˈäy ja oybyë ääw ayuk. Kots nˈixy wiˈixë jäˈäy tˈoymyëdooyë Diosë yˈayuk, yëˈëts xytyukjamyajtsp nuˈunënë Jyobaa yˈoyjyaˈayëty ets xytsyojkëm. Nwinmayëts ko yëˈëts xyyajtuump parëts nbudëkë jäˈäy diˈib nanduˈun axëëk jukyˈäjt extëmts njukyˈajty”.

Ko nˈëwäˈkx ngäjpxwäˈkxëm, ta jamë jot winmäˈäny nbëjtakëm mä diˈib oy ets nan xypyudëjkëm parë nduˈunëm diˈib oy. Nan xyyajnayjyäˈäwëm seguurë ko Jesus xypyaˈˈayoˈowëm, xytsyojkëm ets xytyukjotkujkˈäjtëm.

JYOBAA MAS NIˈIGYË MYËJJËTY KËDIINËM JA NJOTˈÄJT NWINMÄˈÄNYˈÄJTËM

Waˈan duˈunyëm myinäˈäny mä jot winmäˈäny ti ojts nduundëgoˈoyëm axtë koonëm jyëjptëgoyëdë tyäˈädë jukyˈäjtën. ¿Ti xypyudëkëyäˈänëm parë kyaj duˈun nnayjyäˈäwëm?

Diˈibë Jean pyokyjyäˈäwëp janääm jatsojk, yëˈë ko majtskë wyiin jyëjp tpëjtaky ko yˈënäˈkˈäjty. Yëˈë jyënaˈany: “Jantsy oyëts nnayjyawëty ko Dios niˈigyë myëjjëty ets këdiinëmë njotˈäjt nwinmäˈänyˈäjtëm” (1 Fwank 3:19, 20). Ëtsäjtëm, nan xyjyotkujkmoˈoyëm ko Jyobaa mëdë Jesus tjaygyukëdë ko pokyjyaˈay nyajpatëm. Nˈokjamyajtsëm ko mët ko xytsyojkëm, ta ojts tjuuybyëtsëmdë ja pokyjyaˈay diˈib jodëmbijttëp (1 Tim. 1:15).

¿Ti mbäät xypyudëjkëm parë nˈijtëm seguurë ko niduˈuk niduˈugënë Jesus të xyjuuybyëtsëˈëmëm? Pën nbawinmäˈäyëm këkpäät wiˈix ttsojky ja naxwinyëdë jäˈäy ets pën nduˈunëmë Diosë tyuunk axtë mäbäät nmadakëm. Duˈuntsoo nëjkx njënäˈänëm extëmë Pablo: “Kristë [...] yëˈëts xytsyojk es nyayyäjkë wintsëˈkën mët ëjtskyëjxm”.