Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Nayˈawäˈänëdë xondaˈakyˈääw xondaˈakyjyot parë tyunäˈändë Madagascar

Nayˈawäˈänëdë xondaˈakyˈääw xondaˈakyjyot parë tyunäˈändë Madagascar

SYLVIANA, tuˈugë prekursoora diˈib naa 25 jyëmëjt, jyënaˈany: “Kots ijtyë nmëtnaymyaayëbë xytyukmëtmaytyäˈäktë wiˈix jantsy jotkujk nyayjyawëdë ko tyundë mä tyëgoyˈatyë prekursoor, nanduˈunëts njanayjyawëyanë”. Yëˈë ta yˈakjënäˈäny: “Nwinmääyëts ko kyajtsë nety mbäät nduny mä tyëgoyˈatyë naybyudëkë”.

¿Të näˈä mˈoknayjyäˈäwëbë extëmë Sylviana? ¿Mjanëjkxäämp käjpxwäˈkxpë mä tyëgoyˈatyë naybyudëkë, per ta mnayajtëyëty pën mbäät näˈä duˈun mnëjkxy? Pën duˈun, ¡këdii mˈëxtëkëwaˈaky! Jyobaa të tpudëkë milˈamë nmëguˈukˈäjtëm parë të dyajmëjwindëkëdë mä kyäjpxwäˈkxtë oy tijaty të jyayajtuˈuˈadukëdë. ¿Wiˈix të ttuny? Min nˈokˈijxëm tuˈuk majtskë ijxpajtën diˈib Madagascar, myëmäjtaxkpë käjpn diˈib mas mëj diˈib yajpatp mejny itkujky.

Nuˈun kujk nyaxy mäjk jëmëjt, ja kujk nyëjkxtë nmëguˈukˈäjtëm mä tyäˈädë lugäär, naxy 70 prekursoor etsë publikadoor diˈib tsoˈondëp mäjktuˈuk paˈis. * Mä tyäˈädë lugäär diˈib yajpatp África, mayë jäˈäy diˈib myëjˈijxtëbë Biiblyë. Ets mayë nmëguˈukˈäjtëm diˈib japyë tsënääytyëp, të nyëjkxtë wiink lugäär parë kyäjpxwäˈkxäˈändë mä tyëgoyˈaty kajaa naybyudëkë. ¿Mˈixyˈataampy niduˈuk nimajtsk?

KYAJ MYËMADAKËDË TSËˈËGË ETS KYAJ YˈËXTËKËWÄˈKTË

Perrine mëdë Louis

Tuˈugë kasäädë jäˈäy diˈib jäjt Madagascar, yëˈë Louis mëdë Perrine, iˈpx mäjk naxyë jyëmëjtëty, tsyoˈondë Francia. Kanäk jëmëjt tjantsy wyinmääytyë nyëjkxäˈändë käjpxwäˈkxpë wiink paˈis, perë Perrine kyaj yˈijty seguurë. Yëˈë jyënaˈany: “Yëˈëts ntsëˈkë diˈibëts kyaj nˈixyˈaty. Nmëmääy nmëdäjëts nnikaˈagëdë nfamilyë, tuˈukmujkën, njëën ndëjkëts, tijatyëts nmëdäjtypy ets tijatyëts nduumpy. Diˈibëtsë nety mëjwiin kajaa xyyajtuˈuˈadujkp, yëˈë tijatyëts njëjptsëˈkëp”. Per 2012, ta Perrine jyotmëktaky, ets tsyoˈony mët ja myëmëjjäˈäy Louis. ¿Wiˈix tyam nyayjyawëty? Perrine jyënaˈany: “Kots nwinmay tijatyëts kujk ndundë, mbäädëts njënäˈäny ko tëtsë nmëbëjkën kyëktëkë kots të nˈixtë wiˈixëtsë Jyobaa të xypyudëkëdë”. Etsë Louis yˈakjënäˈäny: “¡Okwinmay ko yajjamyejtsyë Jesusë yˈoˈkën xëëw tim ogäˈän Madagascar, ja yˈojtstë nimäjkë jäˈäy diˈibëts nyaˈëxpëjktëp!”.

 Tyäˈädë kasäädë jäˈäy pyattë amay jotmayë mëjwiin kajaabë, ¿mä tpëjktë jot mëjääw parë japyëm tyuunˈadëˈëtstët? Myënuˈkxtaktë Jyobaa ets yˈamdoowdë jot mëjääw parë myadäˈäktët. Louis jyënaˈany: “Nbëjktëtsë kuentë ko Jyobaa yˈatsoowëmbijtëtsë nnuˈkxtakën, ets ko xymyooytyëtsë yˈagujkˈäjt jyotkujkˈäjtën. Jamëtsë njot winmäˈäny nbëjtaktë mä ja xondakën diˈibëts njäˈäwëdëp kots ngäjpxwäˈkxtë. Etsëts ja nmëtnaymyaayëbëty diˈib Francia, ojtsëts xytyuknigaxtë correo electrónico etsë neky mäts xyjotmëkmooytyë etsëts xypyudëjkëdë parëts kyaj nˈëxtëkëwäˈäktët” (Filip. 4:6, 7; 2 Kor. 4:7).

Jyobaa kyunuˈkxë Louis mëdë Perrine mët ko myadaktë. Louis jyënaˈany: “Oktuubrë poˈo 2014, tats ojts nëjkxtë Francia mä Tˈëxpëktë Biiblyë Kasäädë jäˈäy diˈib Dios mëduundëp. * Tyäˈädë eskuelë duˈunëts njäˈäwëdë extëm tuˈugë regalë diˈibëtsë Jyobaa xymyooytyë ets ninäˈäts ngajäˈäytyëgoyäˈändë”. Tyäˈädë kasäädë jäˈäy jantsy xondaktë ko yˈëxpëjkpëtsëëmdë ets yaˈˈanmääytyë parë jatëgok jyëmbittët Madagascar.

¡NJANTSY TYUKXONDÄˈÄGANDËP!

Nadine mëdë Didier

Ja tuˈugë kasäädë jäˈäy diˈib jäjttë Madagascar mä jëmëjt 2010, yëˈë Didier mëdë Nadine, ja netyë jyëmëjtëty naxy 50. Didier jyënaˈany: “Kots nˈënäˈkˈäjttë, tuundëts prekursoor, ets ok, tats nyajˈyaˈktë nidëgëëgëtsë nˈënäˈk. Ko yˈabajtääytyë, tats nwinmääytyë pën mbäädëts nëjkxtë tuumbë wiink paˈis”. Nadine jyënaˈany: “Kyajts ntsoonany mët kots nwinmääy ko jagamëts nyajpäädäˈäny mëdëtsë nˈuˈunk nˈënäˈk, per yëˈëjëty tats xyˈanmääytyë: Pën mnëjkxtëp käjpxwäˈkxpë wiink paˈis, ¡njantsy tyukxondäˈägandëp! Ja yˈääw yˈayuk xyjotmëkmooytyëts parëts nduˈudëjkëdë. Ets tyam, jantsy jagamëts ntsëënëdë, per jotkujkëts nnayjyawëdë kots janäämëty mëët nmaytyäˈäktë”.

Didier mëdë Nadine ojts tsyiptakxëdë tjattëdë ayuk malgache. Nadine xikp ko duˈun jyënaˈany: “Kyajts nekymyëdattë 20 njëmëjt”. ¿Ti tyuundë parë tjäjttë? Tim jawyiin ojts yoˈoytyë mä tuˈugë tuˈukmujkën diˈib francés. Ets ko nyayjyäˈäwëdë listë parë tjattët tuˈugë ayuk, ta tyëgäjtstë mä tuˈugë tuˈukmujkën mä yajkajpxyë malgache. Nadine tnimaytyaˈaky: “Mäts ngäjpxwäˈkxtë nbattëbëts mayë jäˈäy diˈib jyantsy yˈëxpëkandëbë Biiblyë ets diˈib kyukäjpxëdëp kots ninëjkxtë. Tim jawyiin, duˈunëts njäˈäwë ko wingumääbëts jyawë. Njantsy tyukxondakypyëts kots nduny prekursoor mä tyäˈädë it lugäär. Kots jopyëp nbëdëˈëky, tats njënäˈäny: ¡Jantsy oyëts nnayjyawëty, tyam nëjkxpëts käjpxwäˈkxpë!”.

Didier xëmë ttukxiˈiky ko tjamyetsy wiˈix tjäjtyë ayuk malgache. Yëˈë jyënaˈany: “Tëgok, yëˈëtsë nety nyajnäjxypy tuˈugë reunyonk ets kyajts njaygyujkë wiˈix ja nmëguˈukˈäjtëm yˈatsoowëmbittë. Jeˈeyëtsë nety mbäät nˈanëëmëdë: dyoskujuyëm. Tëgok ko kyomentaräjtääy tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm, tats nˈanmääy dyoskujuyëm, per ja diˈib ëxkëˈëy unyaaytyëp, tats xytyukˈijxtë ja wyiin jyëjp parëts xytyukjaygyukëyandë ko kyaj oy të yˈatsoowëmbity. Tats jatuˈuk nyajkomentaräjty, ets oy yˈatsooy, wenë, duˈunëts nwinmay”.

KYUPËJK AGUJK JOTKUJK KO NËJKXÄÄMP

Mä asamblee diˈib tuunë 2005, Thierry mëdë kyudëjk Nadia, tˈijxtë dramë Vayamos tras metas  que honran a Dios, diˈib myaytyak wiˈixë Timoteo jyukyˈajty. Ajäjt jotjäjtëdë diˈib yˈijxtë ets mëjwindëjkëdë tsyojkën parë nyëjkxäˈändë mä tyëgoyˈatyë naybyudëkë. Thierry jyënaˈany: “Ko kyejxy ja dramë ets mätsë nety jam nbotstë ngëˈë, tats nˈanmääy ja ngudëjk: Ets ëtsäjtëm, ¿mä njoˈomëm? Ja ngudëjkëts tats xyˈatsooy ko nanduˈunë nety wyinmay”. Ko waanë yˈijty, ta ttuuntsondaktë tijaty, parë mbäät ttundë ti nety të ttukniwinmayëdë. Nadia tnimaytyaˈaky: “Wanaty wanatyëts ojts nyaˈˈawaanëdë tijatyëts nmëdäjttëp. ¡Ko waanë yˈijty, tëjkëtyaay mä taxkë maletë!”.

Anäjnytsyoow: Nadia mëdë Marie-Madeleine. Aˈoytsyoow: Thierry

Desde ko jyäjttë Madagascar mä jëmëjt 2006, jyantsy tyukxondaktëp mä kyäjpxwäˈkxtë. Nadia jyënaˈany: “Extëmë jäˈäy tˈaxäjëdë Diosë yˈayuk, jantsy jotkujkëts xyyajnayjyawëdë”.

Per kyumdëdujk jëmëjt, ta tyäˈädë kasäädë jäˈäy tpattë jotmay. Ja tyäägë Nadia, Marie-Madeleine, diˈibë nety tsënaapy Francia, kyëdääy, ta kyëbäjkmëwojpë ets ojts tyëjy tuˈugë kyëˈë. Ko myaytyaktë mët ja doktoor diˈibë Marie-Madeleine yajtsoybyajtëp, ta Thierry mëdë Nadia dyajtëëwdë ja tyääk pën minäämp Madagascar mä yëˈëjëty tsyëënëdë. Ets oyë nety 80 jyëmëjt, kyupëjk agujk jotkujk ko nëjkxäämp. ¿Wiˈix tˈixyë jukyˈäjtën wiink paˈis? Yëˈë jyënaˈany: “Ta diˈibëts xytsyiptakp nˈijxwëˈëmët, per oyëts kyaj winë xyˈokmääynyë, njäˈäwëbëts ko tuumbëts mä tuˈukmujkën. Ets diˈibëts mas xyyajxondakp, yëˈë kotsë nnëëx mëdë myëmëjjäˈäy mbäät tyuunˈadëˈëtstë mä jäˈäy tˈaxäjëdë Diosë yˈayuk”.

“DUˈUNËTS NJÄˈÄWË KO YËˈËTSË JYOBAA XYPYUDËJKË”

Riana dyajnaxy tuˈugë diskursë mä ayuk tandroy

Riana, tuˈugë mixy diˈibë jyëmëjt 22. Yëˈë tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib yaˈk pajt Alaotra Mangoro, mä tuˈugë lugäärë tsuxkkëënyëbë jap Madagascar. Kom jantsy oy ijty tjuutyë kyalifikasyonk, ta tˈëxpëkany tuˈugë karreerë. Per ko tˈëxpëjktsondakyë Biiblyë, ta dyajtëgäjtsyë wyinmäˈäny. Yëˈë jyënaˈany: “Yëˈëyëts nduknibëjtakë nyajkëxäˈänyë sekundaaryë ets tats ndukwandakyë Jyobaa: Pën nduknäjxypyëtsë nˈeksamen, tats nduundëkët prekursoor”. Ko Riana yˈeskuelëpëtsëëmy, ta tkuytyuuny ja wyandakën. Ojts nyijkxy tsënaabyë mët tuˈugë prekursoor, tˈëxtääyë tyuunk diˈib tukkujkxyëëw ets ta tyuundëjkë prekursoor. Yëˈë jyënaˈany: “Mätsë njukyˈäjtën, yëˈëts diˈib mas oy të nwinˈixy ndunäˈäny”.

Per ja fyamilyë kyaj tjaygyujkëdë tiko kyaj nyekyˈëxpëkëkany. Yëˈë jyënaˈany: “Ja ndeetyëts, ntsëgumëts ets ja nanwelëts kyaj tjaygyujkëdë tikots kyaj nekynyëjkxany mä unibersidad. Per niwiˈixtsootsë nety ngamastuˈudäˈäny ja prekursoorˈäjtk”. Ko waanë yˈijty, ta Riana jyënany ko nyëjkxäˈäny mä tyëgoyˈatyë käjpxwäˈkxpë. ¿Tiko duˈun ttunany? Yëˈë jyënaˈany: “Mätsë ndëjk, tëjkëdë maˈtspë ets yajnëjkxtääy tijaty. Tats nwinmääy ja käjpxwijën diˈibë Jesus yäjk ko jyënany: Pëjkëˈëktë ja mˈoyˈäjtën jam tsäjpotm. Tats niˈigyë nduknibëjtakë nˈëxtäˈäyaˈanyëts ja mëkjäˈäyˈäjtën diˈibë Dios jyaˈäjtypy” (Mat. 6:19, 20). Riana ta ojts nyijkxy wiinktsoo mä tuˈugë lugäärë äänëˈëk tëëtsëˈëkpë mä tsyëënëdë antandroy jäˈäy. Tyäˈädë lugäär ja jyagamëty 1,300 kilometrë mä nety tsyëënë. ¿Tiko wyinmäˈäny tpëjtaky nyëjkxäˈäny jantsy jagam?

Ko ja maˈtspë tyëjkëdë mä Riana tyëjk, të nety tyukpoˈojëp dyaˈëxpëjktsondaˈaky majtskë yetyëjk diˈib antandroy jäˈäy. Jyäjt tukˈääw majtskˈääw ja jäˈäyë yˈayuk ets twinmääy ja jäˈäy diˈib mä tadë rasë, diˈibë nety kyajnëm tmëdowdë Diosë yˈayuk. Yëˈë jyënaˈany: “Nˈamdoowëtsë Jyobaa etsëts xypyudëkët parëts nëjkxët mä jäˈäy tkäjpxtë tandroy”.

Jantsy jeˈeyë jyajty mä tyäˈädë lugäär, ta twinguwäˈkë tuˈugë jotmay: kyaj tpatyë tyuunk. Tuˈugë yetyëjk yˈanmääyë: “¿Ti yää të xynyiminy? Yä jäˈäy tsyoondë ets nyëjkxtë mä mijts mtsoony parë tˈëxtäˈäytyë tyuunk”. Kyum majtsk sëmään, ta Riana ojts nyijkxy mä asamblee tëgëk xëëwbë. Kom kyaj nety nëgoo ti myeenynyë, ta twinmääy ti net yˈoktunëp. Mä ja myëdëgëk xëëwbë asamblee, ta tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm ojts yˈagoˈonxëtyë meeny byolsoty. Kajaa ojts myoˈoyëty parë jyëmbitët mä antandroy jäˈäyëty ets ttoˈktsondäˈägëdë yogur. Riana jyënaˈany: “Duˈunëts njäˈäwë ko yëˈëtsë Jyobaa xypyudëjkë mäts meerë nyajtëgoyˈaty. Mbäädëtsë nety duˈunyëm nbudëkë tyäˈädë jäˈäyëty diˈib kyaj yˈixyˈatëdë”. Nan kajaa nety japë naybyudëkë tyëgoyˈaty mä ja tuˈukmujkën. Yëˈë yˈakjënäˈäny: “Jats ijtyë diskursë nyajnaxy win majtsk sëmään. Yëˈëtsë  netyë Jyobaa tijaty xytyukniˈˈijxëp mët yëˈëgyëjxmë kyäjpn”. Riana duˈunyëm ttukmëtmaytyaˈagyë Diosë yˈAnaˈamën pënaty kyäjpxtëbë tandroy ets yˈixyˈatandëbë Jyobaa.

JYOBAA KUNUˈKXËDËP

Jyobaa wyandakypy ko kyunuˈkxaampy pënaty tyuundëbë mëjääw parë myëdunëdë (Is. 65:16). Duˈunë duˈun, ko nmëmadakëmë amay jotmay diˈib xyˈawäˈktujkëm ets nyajmëjwindëjkëmë Diosë tyuunk, ta nˈaxäjëmë kunuˈkxën. Extëm nˈokpëjtakëmë Sylviana diˈib të yajmaytyaktsoony mä tyäˈädë artikulo, yëˈë nyayjyäˈäwë ko kyaj mbäät nyijkxy mä tyëgoyˈatyë naybyudëkë. ¿Tiko? Yëˈë tnimaytyaˈaky: “Ndekyëtsë anäjnybyë ja kyonëty taxtujk sentimetrë, ëxneyëts nˈyoˈoy ets pojënëts nˈanuˈkxë”.

Sylviana (anäjnytsyoow) mëdë Sylvie Ann (aˈoytsyoow) etsë Doratine ko nyëbejty

Per oy dyuˈunëty, mä jëmëjt 2014, Sylviana ta ttukniwinmäˈäyë nyëjkxäˈäny mä tuˈugë käjpnnuˈunk diˈib jagam 85 kilometrë mëdë Sylvie ann, tuˈugë kiixy diˈib tuump prekursoora. Oy twinguwäˈkë kanäägë jotmay, tyuun diˈibë nety jeˈeyë të twingumäˈäy. Nan yˈaxäjë tuˈugë kunuˈkxën, yëˈë jyënaˈany: “Ja nety jeˈeyë nyaxynyëm tuk jëmëjt mäts ntsoˈony, ko nyëbejtyë Doratine mä asamblee tuk xëëwbë, tuˈugë uˈunktääk diˈibëts nyaˈëxpëjk”.

“MIJTS NBUDËKËYAAMPY”

Extëm tnimaytyäˈäktë tyäˈädë nmëguˈukˈäjtëm, yëˈë xytyukniˈˈijxëm ko pën nmëmadakëm tijaty xyyajtuˈuˈadukäˈänëm parë nyajmëjwindëjkëmë Diosë tyuunk, ta nëjkx këˈëm nˈijxëm wiˈix tyëyˈäjtëndëkë extëmë Jyobaa jyënaˈany: “Ëjts mijts njotmëkmoˈoyaampy, duˈun, ëjts mijts nbudëkëyaampy” (Is. 41:10). Tyäˈädë yëˈë niˈigyë yajkëktëkëyaambyë naymyayë mëdë Jyobaa. Ko nnayˈawäˈänëm xondaˈakyˈääw xondaˈakyjyot parë nduˈunëm, duˈun mä nbaˈisˈäjtëm o wiinktsoo, xytyukniˈˈijxëm parë nmëduˈunëmë Dios mä ja jembyë jukyˈäjtën. Extëm jyënaˈanyë Didier, diˈib të yˈokˈyajmaytyakpë: “Ko nduˈunëm mä tyëgoyˈatyë naybyudëkë, ta nnayjëjpˈijxëm wiˈix ndunäˈänëm mä ja tiempë myiny kyëdaˈaky”. Yaˈˈawijx yajjëjpˈijxp ets mas nimayë nmëguˈukˈäjtëm nyayˈawanëdët xondaˈakyˈääw xondaˈakyjyot parë yajtukniˈˈixëdët wiˈix tyundët.

^ parr. 4 Tyäˈädë nmëguˈukˈäjtëm tsyoˈondë Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Guadalupe, Luxemburgo, Nueva Caledonia, Reino Unido, República Checa, Suecia ets Suiza.

^ parr. 8 Tyäˈädë ëxpëjkën ja tyam txëwˈaty Eskuelë parë pënaty kyäjpxwäˈkxtëbë Diosë Kyutujkën. Pënaty aduˈugë xyëëw tiempë yajtuundëp mä Diosë tyuunk wiink paˈis, mbäät tˈamdowdë tyäˈädë eskuelë mä ja pyaˈis o wiinktsoo mä ja ayuk diˈib kyäjpxtëp.