Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 KAPITULO 20

“Nmëbejkypyëts”

“Nmëbejkypyëts”

1. ¿Wiˈixë netyë Marta nyayjawëty ets tiko?

MARTA xëmë nety tjamyetsy mä të nyaxtëkë ja myëgaˈax Lázaro, mä tuˈugë äänk diˈib të yajtukˈagëˈëyë mëj tsää. Mëk tjantsy jawë extëmxyëp të yajtuknikëˈëyë tyäˈädë mëj tsää. Kyaj tmëbëkany pën të yˈooky ja myëgaˈax. Tyaxk xëëjëbë nety të yˈooky, ets jeˈeyë Marta jyantsy jyëˈëy jyantsy yaˈaxy ko jäˈäy nyiminëdë.

2, 3. 1) ¿Wiˈixëdaa Marta nyayjäˈäwë ko nyaybyatë mëdë Jesus? 2) ¿Ti xytyukˈijxëm extëmë Marta jyënany?

2 Per ko nyajxy taxk xëë, ta Marta nyaybyatë mëdë Jesus, diˈibë nety mëk tsyejpyë Lázaro. Waˈan ko Marta tˈijxpatyë Jesus ttukmëtmaytyaktääy wiˈix nyayjawëty, pes mbäätxyëp ojts tjëjpkuwäˈägë tyäˈädë ayoˈon. Ets mientrës mëët myaytyaˈaky mä kyäjpndëkë jam Betania, ta wanaty wanaty ojts jyotkujkë. Pes yˈijx ko Jesus mëk pyaˈˈayoyëty. Ta tijaty yajtëëwë parë wyinmäˈäny tpëjtäˈägët mä tijaty myëbëjkypy, extëm ko oˈkpë jyukypyëkäˈändë. Mä mëët jam kyajpxy myaytyaˈaky, ta Marta jyënany: “Nmëbejkypyëts ko mij mGristëty, ja Diosë yˈUˈunk diˈibë minan yä naxwiiny” (Fwank 11:27).

3 Tyäˈädë yëˈë xytyukˈijxëm ko Marta myëdäjt mëkë mëbëjkën. Ets oy mä Biiblyë nëgoo kyayajmaytyaˈaky, kanäk pëky diˈibë yˈijxpajtënë xytyukniˈˈijxëm, yajkëktëjkëbë mëbëjkën ets xypyudëjkëm parë ndukˈijxpajtëmë Dios. Per min nˈokˈijxëm mä Biiblyë, mä tim jawyiinë Marta yajmaytyaˈaky ets ok, ta nˈijxëm ja yˈijxpajtën.

“Nëgoo mˈoktuunë jotëgoy”

4. ¿Pënë nety ja Marta fyamilyëˈajtypy, ets wiˈix ojts nyaymyënëjkxëdë mëdë Jesus?

4 Marta ja tim jawyiin yajmaytyaˈaky ko dyajjäjtaky mä tyëjk jam Betania, tuˈugë jäˈäy diˈib mas jëjpˈam: Jesukristë. Lázaro oy mëkë nety yajpääty, tukaˈax mëdë Marta etsë María ets tuˈugyë tsyëënëdë. Näägë ëxpëkyjyaˈay jyënäˈändë ko waˈan yëˈë Marta myëjjëty, mët ko yëˈë kujëënˈäjt kudëjkˈäjtp ets näˈäty yëˈë diˈib jawyiin  yajmaytyakp (Fwank 11:5). Kyaj yajnijawë pën ojts pyëktë, diˈib yajnijäˈäwëp yëˈë ko jantsy oy nyaymyaayëdë mëdë Jesus, pes jam ijty jyäjtaˈaky ko jäˈäy pyajëdijtë o yˈaxëkˈijxë jam Judea. ¡Seguurë ko Jesus jantsy jotkujk nyayjäˈäwë mä tyäˈädë ënäˈkëtyë tyëjk!

5, 6. 1) ¿Tiko Marta mëk tyuuny ko Jesus jam jyäjtäˈägäˈäny? 2) ¿Ti María tyuun ko Jesus jyajty?

5 Marta të nety mëk jyantsy tyuny parë Jesus oy nyayjawëdët ko jyäjtäˈägët. Mëk tuumbë jäˈäy ijty, per mas ko ja Jesus jam jyäjtaky. Ojts tniwinmayë tuˈugë käˈäy ukënë diˈib mbäät ttukjotkëdaˈagyë Jesus mët ja jyamyëëdëty. Mä tadë tiempë, jëjpˈam ijty etsë jäˈäy tsuj yajxon yaˈˈagëˈë yaˈˈaxäjët. Ko ijty jyaˈty tuˈugë jabyoˈkxy, ta yajtsuˈkxy, yajjenyë kyëˈëk, yajpujˈyë tyeky ets yajtukujäˈxëˈëgyë aseytë diˈib päˈäkxuˈkp (käjpxë Lukʉs 7:44-47). Nitii mbäät kyatëgoyˈaty, duˈun mä ja jyäjtakn ets ja kyaˈay yˈukën.

6 Seguurë ko Marta mëdë María mëk tyuundë. Etsë María, diˈib näˈäty yajmaytyakp yuunk naxypy, ojts tpudëkë ja myëgaˈax mä kyajäˈtynyëmë Jesus, per ko Jesus ojts jyäjnë, ta kyaj tnekypyudëjkë. Pesë Jesus ta tyëjkë yaˈëxpëjkpë, ¡ets jantsy oy tyukniˈˈixë! Yëˈë kyaj dyuˈunëty extëm ja wintsëndëjk diˈib mä relijyonk, wyintsëˈkë toxytyëjk ets tyukmëtmaytyakë Diosë Kyutujkën, diˈib xëmë nyimaytyak. María ta nyaxweˈtsy mä Jesusë tyekyˈëjxy ets tmëdooˈijty yajxon tijaty myaytyakypy.

7, 8. ¿Tiko Marta axëëk nyayjäˈäwë, ets ti ok tyuun?

7 Mbäät nbawinmäˈäyëm wiˈixë Marta axëëk nyayjäˈäwë ko naytyuˈuk ja kaaky tojkx dyaˈoˈoyë, ets ko tˈijxy jantsy mayë tyuunk parë dyajkayaˈany ja jyabyoˈkxyëty. Ets mientrës jyantsy jyaty jyantsy ooky, ta tˈijxy ko María jeˈeyë yˈuˈunyë ets nitii tkatuny. ¿Waˈandaa Marta dyajmäˈtyë wyiin jyëjp o jyantsy myëkxejy mët ko naytyuˈuk jam tyuny? Waˈan. ¡Pes kyaj nety mbäät naytyuˈuk ttuundäˈäy!

8 Ta Marta kyaj nyekymyadäˈägany naytyuˈuk tyunët, ta tkajpxypyojty ja Jesus ets tˈanmääy: “Wintsën, ¿kyaj xyˈixy ko yëˈë Mariië xytyukmëˈixëts naytyuˈugë tyäˈädë tuunk tëgekyë? Anëëmë esëts xypyudëkët” (Luk. 10:40). Mëk yajmëdoyë tyäˈädë ää ayuk. Marta yˈawijxypyë nety etsë Jesus tˈanëëmëdë María ets nëjkx tˈixy tijaty yajtunäämp.

9, 10. 1) ¿Wiˈixë Jesus tˈatsooyë Marta? 2) ¿Wiˈix nnijäˈäwëm ko Jesus kyaj yëˈë tmaytyäˈägany ko kyaj yˈoyëty ko Marta mëk tyuuny?

9 Jesus ta tˈatsooyë Marta yuunk naxypy: “Martë, Martë, nëgoo mˈoktuunë jotëgoy mët mayë mduunk. Jeˈeyë tuˈuk mdëgoyˈäjtxëty. Yëˈë Mariië të twinˈixy yëˈë oybyë, es kyaj pën  pyëjkxëdët” (Luk. 10:41, 42). Waˈanë Marta duˈunyë ojts wyëˈëmë extëmë Jesus yˈatsoowë, extëm mayë jäˈäy wyëˈëmdë ko tkäjpxtë tyäˈädë maytyaˈaky. ¿Ti Jesus myaytyäˈägan? ¿Yëˈë nety yˈanmaabyë Marta ko niˈigyë ttseky ja tyuunk yˈayoˈon ets kyaj dyuˈunëtyë Dios? ¿O ko kyaj nety tmëjjawë ko Marta tniduungë ja käˈäy ukën?

Marta jantsy mayë netyë tyuunk, per ijt yujy tudaˈaky ko tkupëjky ja käjpxwijën

10 Kyaj. Jesus yˈijx ko Marta tyuun tijaty mëdë oyjyot oywyinmäˈäny. Nan kyaj wyinmääy ko axëëk ko tsuj yajxonë jäˈäy nˈagëˈë nˈaxäjëm, pesë Jesus të nety yˈokˈojtspë mä “tuˈugë mëj xëë” diˈibë Mateo tyuun ko wyoojë (Luk. 5:29). Kyaj nety wyiˈixëty ko Marta dyaˈoˈoyë käˈäy ukën, diˈibë nety kyaj yˈoyëty yëˈë ko jëjpˈam tpëjtaky, niˈigyë ojts tmëmay tmëdäjy ets kyaj dyuˈunëty diˈib mas jëjpˈam. ¿Diˈibë?

Jesus myëjjäˈäwë ko Marta yˈoyjyaˈaytyaky ets nyijäˈäwë ko tijaty ttuuny mëdë oyjyot oywyinmäˈäny

11, 12. ¿Wiˈixë Jesus yuunk naxypy tjëjwijtsëmbijtyë Marta?

11 Jesus, Diosë tyuˈukˈUˈunk, të nety nyijkxy mä Marta tyëjk parë tyukniˈˈixëyaˈany ja tëyˈäjtën. Nitii nety duˈun kyajëjpˈamëty, ni ja käˈäy ukën ets ni tijaty tyuundë parë tˈawijx tjëjpˈijxtë. Seguurë ko Jesus mon tuk nyayjäˈäwë ko ja myëtnaymyaayëbë Marta dyajtëgoy ja ëxpëjkënë diˈibë nety mbäät yajkëktëjkxëtyë myëbëjkën, per nyasˈijxë parë këˈëm twinˈixët ti tyunaampy. * Ets kyaj nety tnasˈixëyaˈany parë María nanduˈun dyajtëgoyët diˈib mas jëjpˈam.

12 Parë Jesus dyajjotxeˈemy ja Marta, majtskˈok yuunk naxypy tˈanmääy: “Marta, Marta”. Ta net ttukjaygyujkë ko kyaj tyimjëjpˈamëty ets jyat yˈoogët mët mayë tyuunk. Jeˈeyë nety tsyekyëty dyaˈoyët tuˈugë käˈäy ukënë adëyë, pes diˈib mas jëjpˈam, yëˈë tˈaxäjët ja Diosë yˈayuk. Perë María, yëˈë nety të twinˈixy ja “oybyë” ets kyaj mbäät pën pyëjkxëty parë tmëdooˈitët tijatyë Jesus myaytyakypy ets tijaty tukniˈˈijxëp.

13. ¿Ti xytyukniˈˈijxëm extëmë Jesus tˈatsooyë Marta?

13 Kanäk pëky diˈib xytyukniˈˈijxëmë Marta yˈijxpajtën. Extëm nˈokpëjtakëm, xytyukniˈˈijxëm ko nitii mbäät xykyayajtuˈudujkëm parë nmëdooˈijtëm “extëm ja Dios jyënaˈany” ets nmëmëdoˈojëm (Luk. 11:28). Nanduˈun ko nwoˈojëmë nmëguˈukˈäjtëm,  nbanëjkxäˈänëmë Marta yˈijxpajtën parë nˈijtëm oyjyaˈay ets tuumbë jäˈäy, per ninäˈä mbäät yëˈëyë ngamëmäˈäy ngamëdäjëm ets nyajtëgoˈoyëm diˈib mas jëjpˈam. Ko nduˈukmujkëm mëdë nmëguˈukˈäjtëm, kyaj mbäät jëjpˈam nbëjtakëm ja käˈäy ukën, yëˈë duˈun parë nixim niyam naymyëjämoˈoyëm ets ngäjpx nmaytyakëmë Diosë jyaˈa (käjpxë Romanʉs 1:11, 12). Axtë mbäät mëjwiin kajaa nnaymyëjämoˈoyëm, pën yëˈë nyäjkëmë käˈäy ukën diˈib kyaj nëgoo yajniduungë.

Naybyatëdë jatëgok mët ja myëgaˈax

14. ¿Wiˈix nnijäˈäwëm ko Marta ojts xondaˈakyˈää xondaˈakyjyot tˈaxäjë ja käjpxwijën diˈibë Jesus mooyë?

14 ¿Ojtsë Marta tkupëky ja Jesusë kyäjpxwijën? Ko apostëlë  Juan tmaytyaky mä Lázaro jyukypyejky, duˈun tkujäˈäyë: “Oyë naty ja Jesus tjantsy tsyoktë ja Martë esë Mariië esë Lasarë” (Fwank 11:5). Ko Juan duˈun tkujäˈäyë, të nety nyäjxnë kanäk poˈo mä Jesus yˈojtsy Betania, diˈib xytyukˈijxëm ko Marta kyaj ttukjotˈambëjkyë Jesus ets ni tkapëjkëˈkyë akë. Niˈigyë ojts tˈaxäjë ja käjpxwijënë xondaˈakyˈää xondaˈakyjyot. Tyäˈädë yëˈë jatuˈugë ijxpajtënë diˈibë Marta xymyoˈoyëm, pes näˈäty niˈamukë nyajtëgoyˈäjtëmë käjpxwijën.

15, 16. 1) ¿Ti Marta tyuun ko Lázaro pyäˈämbejty? 2) ¿Ti tuun jäjtë ko netyë Marta mëdë María tjajëjpˈixtë Jesus?

15 Seguurë ko Marta ojts yajxon tkuentˈatyë Lázaro ko pyäˈämbejty. Ets yˈëxtääyë winmäˈäny wiˈix ja myëgaˈax nyiwijët ets yˈagëdäˈägët, per niˈigyë myëjtaky. Ko nyajxy ja xëë oorë, ta Marta mëdë María tˈijxtë ko niˈigyë myëjtaknë ja myëgaˈax. ¡Waˈanë Marta janäämëty twinˈijxpejty ets tjamyejtsy wiˈix mëët kanäk jëmëjt të yˈittë agujk jotkujk o të dyajnaxtë amay jotmay!

16 Ko Marta mëdë María tˈijxtë ko Lázaro kyaj yˈoktsooybyatnë, ta ojts tkaxtë tuˈugë kugajpxy mä netyë Jesus kyäjpxwaˈkxy, ja jyagamëty majtsk xëë. Ta tˈanmääyë Jesus: “Wintsën, yëˈë diˈibë mët oy mnaymyayëty mëjtaˈaky pyekyëty” (Fwank 11:1, 3). Marta mëdë María nyijäˈäwëdëbë nety ko Jesus mëk ttsekyë Lázaro ets ko mbäät ttuny oytyim tiijëty parë dyaˈˈagëdäˈägët. Per ¿ojtsë Jesus tsojk jyaˈty? Waˈanë Marta mëdë María jyaˈˈawijxëdë, per kyaj ti mbäät ojts tnekytyundë ko ja Lázaro ojts yˈoˈknë.

17. ¿Tiko Marta niˈigyë ojts jyantsy myay jyantsy tyajy, ets ti tyuun ko tnijäˈäwë ta Jesus jyaˈty?

17 María mëdë Marta ta tnijëëy tniyaxtë ja myëgaˈax, tˈijxtë wiˈix dyajnaxtëkëyäˈändë ets ojts tˈagëˈë tˈaxäjëdë pënaty nimiinedë, duˈun diˈib jam kugäjpnˈäjttëp ets diˈib tsoˈondëp wiink lugäär. Per ja Jesus kyaj jyajty, ets waˈan ja Marta niˈigyë ojts jyantsy myay jyantsy tyajy. Ko nyajxy taxk xëë, ta Marta tnijäˈäwë ko ta Jesus jyaˈty. Ta netyë tyuˈudëjkë ets kyaj ttukˈawäˈänë María parë ojts tjëjpäädëˈëky oyë nety mon tuk yajpääty (käjpxë Fwank 11:18-20).

18, 19. ¿Ti netyë Marta myëbëjkypy, ets tiko mëk tmëdäjtyë mëbëjkën?

18 Ko Marta tˈijxy ja Jesus, ta tˈanmääy wiˈixë nety të wyinmaytyë kanäk xëë: “Wintsën, kooxyëp mijë naty mjaaty yää, kyajxyëp të yˈeeky ja nmëgaˈaxëts”. Perë Marta kyaj dyajtëgooyë myëbëjkën ets yˈawijx parë Jesus ti ttunët, pääty tˈanmääy: “Ëj nnijäˈäbëts ko Dios mmooyëp tëgekyë diˈibë mij mˈamdeepy”. Ta  Jesus yˈatsoowë: “Yëˈë mmëgaˈax jikypyëkëp jatëgok”. Ta Marta niˈigyë kyëktëjkë myëbëjkën (Fwank 11:21-23).

19 Marta wyinmääy ko Jesus yëˈë myaytyäˈägan ja tiempë diˈib miin këdakp, pääty yˈatsooy: “Ëj nnijäˈäbëts ko jikypyëkëp mä ja tiempë mä ja oˈkpëty jyikypyëktët” (Fwank 11:24). ¡Marta mëk tmëdäjtyë mëbëjkën! Myëbëjkypyë netyë tyäˈädë tukniˈˈijxënë diˈib yajpatp mä Diosë yˈAyuk, oyë nety ja wintsëndëjk diˈib yajtijtëp saduseety jyënäˈändë ko oˈkpë kyaj jyukypyëktë (Dan. 12:13; Mar. 12:18). Nyijäˈäwëbë nety ko Jesus tyukniˈˈixë ko oˈkpë jyukypyëkäˈändë ets axtë të nety dyajjukypyeky niduˈuk nimajtskë jäˈäy, oyë nety kanäk xëë të kyaˈity ooky extëmë Lázaro. Marta kyaj nety tnijawë ti tunan jatanëp.

20. Nimaytyäˈäk ti yˈandijpy extëmë Jesus jyënany ets extëmë Marta yˈatsooy mä Fwank 11:25-27.

20 Jyobaa të nety tmoˈoyë kutujkënë ja yˈUˈunk parë  dyajjukypyëkëdë oˈkpë abëtsemy nyaxwinyëdë ko tiempë tpäädët. Päätyë Jesus tˈanmääyë Marta: “Ëjtsë dëˈën ja jikypyëjkën es ja jikyˈäjtën”, ta net dyajtëëy: “¿Mmëbejkypyë tyäˈädë?”. Marta ta yˈatsooy extëm të nˈijxëm mä parrafo 2, myëbëjkypyë nety ko Jesus yëˈë duˈun ja Kristë, Diosë yˈUˈunk, diˈibë nety tëëyëp të yajnigajpxy ko myinäˈäny naxwiiny (Fwank 5:28, 29; käjpxë Fwank 11:25-27).

21, 22. 1) ¿Wiˈixë Jesus dyaˈijxë ko jyaygyujkëp wiˈix nnayjäˈäwëm ko tuˈugë jäˈäy yˈooky? 2) ¿Wiˈixë Lázaro jyukypyejky?

21 ¿Yajtsobatypyë Jyobaa mëdë Jesus duˈumbë mëbëjkën extëm diˈibë Marta myëdäjt? Diˈib tuun jäjtë yëˈë xytyukˈijxëm ko yajtsobatypy. Tim jawyiin, Marta ta ojts twoy ja María, diˈib pamiinë nimayë jäˈäy parë jyotkujkmoˈoyaˈanyëty. Ta netë Marta tˈijxy wiˈixë Jesus jyotˈamutskë ko myaytyaˈaky mëdë María, ets ko jyëëy yaxy ets kyaj tsyoytyuuny, yaˈijxë jäj jëmuˈumën diˈib yajjäˈäwëp ko tuˈugë jäˈäy yˈooky. Ta netë Marta tmëdooy ko Jesus jyënany ets ja jut yaˈˈagëëytyuˈudët mä Lázaro yajpëjtaky (Fwank 11:28-39).

22 Marta ta jyënany ko të nyäjxnë taxkë xëë, ets ko xuˈknëp. Perë Jesus ta yˈanmääyë: “¿Ti kyajts mij të nˈanëëmë ko xymyëbëkët, mˈixëp ja Diosë myëjˈäjtën?”. Marta ta tmëbëjky, ets ta tˈijxy ja mëjˈäjtën ko ¡Jyobaa tmooy ja yˈUˈungë mëjää parë dyajjukypyëkëdë Lázaro! Nˈokpawinmäˈäyëm ko Marta tim wëˈëm mä winmäˈäny ko tmëdooy ja Jesus tmëgajpxyë Lázaro parë pyëtsëmët jutoty, ko jap pyëdëˈky ets tˈijxy mët ja wyit diˈib myënaxtëjkë ko oytyaˈagyë pyëtsemy jut agëˈëy, ko Jesus ojts tniˈanaˈamë parë yajnipijtuˈudët ets nyëjkxët, ets ko nidëgëëk jyantsy nyaymyäjts jyantsy nyaymyënaanëdë (käjpxë Fwank 11:40-44). ¡Tim näjxtääy ja Marta jyotmay diˈibë nety jyäˈäwëp jantsy jeˈemtsy extëm tuˈugë tsää të yajtuknikëˈëy!

Ko Marta tmëdäjtyë mëbëjkën mä Jesus, ta yajkumääy ko tˈijxy mëdë María jyukypyeky ja Lázaro

23. ¿Ti tyunaambyë Jyobaa mëdë Jesus, ets ti mbäät nduˈunëm parë nˈaxäjëmë kyunuˈkxën?

23 Ko Lázaro jyukypyejky, yëˈë xytyukˈijxëm ko seguurë ja oˈkpë jyukypyëkäˈändë, xyjotkujkmoˈoyëm extëmë Biiblyë jyënaˈany mët ko tuun jäjtë duˈun (Job 14:14, 15). Jyobaa mëdë yˈUˈunk kyumayaampy pënaty myëdäjttëbë mëbëjkën, extëm tkumääyë Marta, María etsë Lázaro. Pën nmëdäjtëm mëkë mëbëjkën, mbäät nˈijtëm seguurë ko mëjwiin kajaa nyajkunuˈkxäˈänëm.

Marta yëˈë nety wingëëpy

24. ¿Näˈä Biiblyë tˈakmaytyaˈagyë Marta?

24 Mä Biiblyë yˈakmaytyakypy jatëgokë Marta, ja nety yˈaktëgoyˈaty  tëdujk xëë parë yˈoogëdë Jesus. Komë Jesus nyijäˈäwëbë nety tijaty jotmay tukmiinëp, ta jatëgok jyäjtaky mä agujk jotkujk nyayjawëdët, mä ja myëtnaymyaayëbëty tsyëënëdë jam Betania. Jaa wyeˈemy tëgëk kilometrë mä Jerusalén. Jesus mëdë Lázaro jamë nety yˈaˈuxˈattë mä tyëjkë Simón, ja nileprë päˈäm, ko Biiblyë tˈakmaytyaˈaky ko Marta yëˈë diˈibë nety “wingiipy” (Fwank 12:2).

25. ¿Tiko mëjwiin kajaa ndukˈoyˈäjtëm ko mäjatyë naymyujkën jyaˈˈatyë toxytyëjk extëmë Marta?

25 Extëm nˈijxëm, Marta xëmë yajmaytyaˈaky jyantsy tyuny. Ko tim jawyiin yajmaytyaˈaky mä Biiblyë, jantsy tuump, ets ko jatëgok yˈakˈyajmaytyaˈaky, nan jantsy tuump, xëmë tyuuny parë wiinkpë ttukˈoyˈatët. Tyam, mäjatyë naymyujkën nan tapˈäjtpë toxytyëjk diˈib duˈun extëmë Marta, diˈib tuumbëjäˈäy ets oyjyaˈay, diˈib myëduundëbë myëguˈuktëjk mët ko tmëdattë mëbëjkën. Seguurë ko Marta xëmë tmëdäjty mëkë mëbëjkën, ets yëˈë diˈib pudëjkë parë ojts tmëmadaˈaky ja jotmay diˈib tukmiinë.

26. ¿Näˈä Marta pyudëjkë ja mëbëjkën diˈib myëdäjt?

26 Kyumdëdujk xëë mä nety të yˈaˈuxˈattë mëdë Jesus, ta Marta dyajnäjxy mëjwiin kajaa jäj jëmuˈumën ko ja Wyintsën Jesus yaˈoˈkë ja myëtsipëty. Tyäˈädë wintsëndëjk diˈibë nety nëgoobë nayajnäjxëdëp ko Diosˈawdattë, nan të netyë Lázaro tjayaˈoogäˈändë ko yajjukypyëjkë mët ko mayë jäˈäy tmëbëjktë Jesus (käjpxë Fwank 12:9-11). Per ta jatuˈugë jotmay ojts tpääty ja Marta fyamilyë, ko ja oˈkën ojts yajnaywyaˈkxyëty mët ja myëgaˈaxëty. Kyaj nnijäˈäwëm wiˈixë Marta yˈoˈky ets näˈä, per mbäät nˈijtëm seguurë ko ja mëbëjkën diˈib myëdäjt, yëˈë pudëjkë parë myadaky axtë mäbäät jyukyˈajty. ¡Mëjwiin kajaa xypyudëjkëmë yˈijxpajtën!

^ parr. 11 Ja kostumbrë diˈib ijty myëdäjttëp ja judiyëtëjk, yëˈë ets ja toxytyëjk kyaj yˈëxpëkët. Jeˈeyë yajtukniˈˈixëdë parë tyundët jënoty tëgoty. Pääty, waˈanë Marta tëgatsy tˈijxy ko tuˈugë toxytyëjk yˈuˈunyë mä tuˈugë maˈestrë tyeky yˈëxˈääy ets tmëdooˈity tijaty tukniˈˈijxëp.