Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 67

Ja Jerusalén käjpnë nyabots

Ja Jerusalén käjpnë nyabots

Ja tiempë mä jyukyˈajtyë Esdras, nan jaa jyukyˈajtyë Nehemías, tuˈugë israelitë diˈib tsënääy Susa, mä tuˈugë käjpn diˈib yajpatp Persia. Yëˈë jamë nety tyuny mä ja rey Artajerjes. Tëgok, ta ja myëgaˈaxë Nehemías jyajty diˈibë nety tsoˈomp Judá ets yˈanmääyë: “Ja israelitëty diˈib të jyëmbittë Jerusalén, kyaj jam seguurë yajpäättë, yëˈko kyajnëm yˈoyë ja käjpnë nyabots ets ja tyëjkˈääw diˈibë Babilonia jäˈäy yajwindëgooytyë”. Ko duˈunë Nehemías tmëdooy, ta mon tuk nyayjäˈäwë. Pyudëkëyaambyë nety ja israelitëty, pääty tmënuˈkxtakyë Dios parë ja rey kyaxëdët Jerusalén.

Ok, ta ja rey tˈijxy ko Nehemías mon tuk kyëxëˈëky. Ta tˈanmääy: “¿Ti mjäjtëp? Ninäˈä nety duˈun ngaˈixynyëm”. Nehemías ta yˈatsooy: “Yëˈë ngäjpnëts diˈib Jerusalén, të nyajijtutäˈäy, päätyëts mon tuk nnayjawëty”. Ta ja rey yajtëëwë: “¿Ti mbäät ndukpudëkë?”. Ta netyë Nehemías wyinmäˈänyoty nyuˈkxtaky. Ets tˈanmääy ja rey: “Tunë mayˈäjtën, kajxkëts Jerusalén parëts nëjkx jatëgok nabotsy ja käjpn”. Ta ja Artajerjes myooyë permisë. Nan ojts ttukpagexyë tyuumbëtëjk parë kyaj wiˈix jyatët mä nety kajaa tyuˈuyoˈoyaˈany. Ets nan ojtsë Nehemías yajnikäjpxpety parë yˈanaˈamët Judá ets yajmooyë kepy parë dyaˈoyët ja käjpndëjkˈääw.

Ko Nehemías jyajty Jerusalén, ta ojts tˈixy ja käjpnë nyabots. Ta net dyajtuˈukmujky ja saserdotëty etsë anaˈambëtëjk, ta tˈanmääy: “Të wyindëgooytyaˈay. Oy ko nduundëjkëm parë nyaˈoˈoyëm”. Ta ja israelitëty tkupëjktë, ets tniwäˈkëdë ja tuunk.

Ta näägë jäˈäy diˈibë nety myëtsipˈäjttëbë israelitëty nyëxik tyukxikëdë. Duˈun jyënandë: “Axtë yëˈë tuˈugë wax jyijtäˈäyëbë tadë mbotsy ko jeˈeyë jam kyëxputët”. Per ja tuumbëtëjk kyaj tmëjpëjtaktë, duˈunyëm tyuunˈadëtstë. Ta niˈigyë dyajpajtˈadëtstë ets dyajtäˈtspëjktë ja potsy.

Ta net ja israelitëtyë myëtsipëty diˈib kanäk käjpn, ojts nyaygyäjpxëdë parë ajotkumonë tnibëdëˈëgäˈändë Jerusalén. Ko ja israelitëty tnijäˈäwëdë, ta tsyëˈkëdë. Perë Nehemías ta yˈanmääyëdë: “Këdii mtsëˈëgëdë. Jyobaa yajpääty mët ëtsäjtëm”. Ta tpëjtakyë guardyë diˈib kyuentˈattëp ja tuumbëtëjk, net kyaj ja myëtsipëty nyidëkëdët.

 Jeˈeyë ttuunkˈäjttë 52 xëëw parë tnabojtstääytyë ja käjpn ets tpëjtaktë ja tyëjkˈääw. Nehemías ta twoowmujktääy ja lebitëty diˈib Jerusalén parë xyëwdunäˈändë. Ta tpëjtaky majtsk grupë ja ëëw yaxpëty. Esdras tuk grupë ojts twoownëjkxy etsë Nehemías nan tuk grupë. Ta net ojts nyaywyäˈkxëdë ets tnaˈˈawdijttë ja käjpn parë yˈayoˈoymyujktë. Mä duˈun tnaˈˈawdittë, ta tjantsy tyukxuxtë trompetë, arpë ets dyajjënandë platiyë, ets tkuyˈëw tkuyaxtë Jyobaa axtë ko tyuˈukmujktë mä ja templë. Niˈamukë yetyëjk toxytyëjk etsë ënäˈkuˈunk tmooytyë wintsëˈkënë Jyobaa ets xyëwduundë. Jantsy jotkujkë nety yajpäättë, pääty axtë jagambäät yajmëdoowdë ja yˈääw yoˈkn.

“Oy diˈibë tujn pujxn myajtuknibëdëˈëgët kyaj myadäˈägäˈäny” (Isaías 54:17).