Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 MYËMAJTSK PËKY

Ko tijaty nmëmäˈäy nmëdäjëm: Xynyimiˈinëm ja ayoˈon kanäk pëky

Ko tijaty nmëmäˈäy nmëdäjëm: Xynyimiˈinëm ja ayoˈon kanäk pëky

June jyënaˈany: “Jats 25 jëmëjt ngasäädëˈäjty, tajëts ojts nyaˈˈajääywyäˈkxtë. Ja nˈuˈunk nˈënäˈkëts ojts tmastuˈuttë tëyˈäjtën ets tajëts mëk nbäˈämbejty. Kojëts duˈun nbatyë jotmay, tajëts xypyatyë mëk moˈon mëk tujkën. Axëëgëts njantsy nyayjäˈäwë, kyajts nekymyëdäjtyë jot mëjää parëts ti ndunët. Tajëts njäˈäytyëgooy ja ëwäˈkx käjpxwäˈkxk ets kyajts ojts nekynyijkxy mä nduˈukmujkëm”.

NIˈAMUKË jäˈäy tmëmay tmëdäjttë tijaty, axtë pënaty Dios mëduundëp. Ja diˈib jyaayë Salmo duˈun jyënany: “Xytyuktëjkëts kanäk pëkyë mäˈäy täjën” (Salmos 94:19). Etsë Jesus jyënany ko mä ja tiempë jyëjpkëxanë, tsiptäˈägäämp nDios mëduˈunëm mët ko nmëmayäˈän nmëdäjäˈänëm tijaty “yä naxwiiny” (Lukʉs 21:34). ¿Waˈan xymyëˈanuˈkxë jotmay diˈib mmëdäjtypy mëdë mfamilyë, meeny sentääbë o yuu päˈäm? ¿Wiˈix mbäädë Jyobaa mbudëkëty?

Mëkˈäjtën diˈib mëjwiin kajaa

Ntsojkëmë naybyudëkë ko tijaty nmëmäˈäy nmëdäjëm. Apostëlë Pablo jyënany: “Xynyimiimbëts ja ayoˈon oytyim diˈibëty [...]; xyjayajkëdääbëts”. Ets yˈakjënany: “Nmëˈamaybyaty nmëjotmaybyatypyëts, per kyajts ndimˈamutskˈaty”. Yëˈë kyaj myëmadakë ja amay jotmay. Ets ëtsäjtëm, ¿ti xypyudëjkëm parë nmëmadakëm? Ja “mëkˈäjtën” diˈib mëjwiin kajaa, yëˈë myëkˈäjtënë Jyobaa diˈib winë määytyaayëp (2 Korintʉ 4:7-9).

Okjamyats wiˈix tëëyëp mbudëjkë ja “mëkˈäjtën” diˈib mëjwiin kajaa. ¿Mjamyejtsypy tuˈugë diskursë diˈib ojts mbudëkëty parë xypyëjkyë kuentë ko Dios mtsojkëp ets ko kyaj mmastuˈutyëty? ¿Këktëjkëp ijtyë mëbëjkën mä tijatyë Jyobaa wyandakypy ko xytyukmëtmaytyaˈagyë jäˈäy ti mˈawijxy mjëjpˈijxypy mä ja lugäärë tsujpë? Ko nëjkxëm mä nduˈukmujkëm ets ëwäˈkx käjpxwäˈkxpë, yëˈë xymyëjämoˈoyëm parë nwinguwäˈkëm ja amay jotmay ets nbatëmë nikˈäjt xeemyˈäjtën parë nmëduˈunëmë Jyobaa agujk jotkujk.

“Jawëdë ets ixtë ko Jyobaa oyjyaˈay”

Jyobaa tsyejpy ets jëjpˈam nbëjtakëmë yˈAnaˈam Kyutujkën ets xëmë nduˈunëmë tyuunk (Matewʉ 6:33; Lukʉs 13:24). Per mbäät mbëjkxëtyë jot mëjää ko mbäˈämbatët, ko xymyëdatëdë jotmay mëdë mfamilyë o ko mˈaxëkˈixëdët ja mjiiky mëguˈuk etsë mëtnaymyaayëbë. O mbäät ja tuunk myajtuˈudukyëty parë kyaj mnekynyëjkxët mä nduˈukmujkëm. Waˈan xymyëˈanuˈkxë ko mayë mduunk ets kyaj nëgoo tiempë xymyëdaty etsë jot mëjää. Axtë mbäädë net mwinmay ko Jyobaa kajaa tijaty mˈamdoyëty.

Perë Jyobaa jyaygyujkëp wiˈix mnayjawëty ets kyaj mˈamdoyëty diˈib kyaj xymyëmadäˈägët. Yëˈë nyijäˈäwëp ko tsojkëp ja tiempë nyaxët parë jatëgok oy nnayjäˈäwëm ko ngëjx nˈanuˈkxëm (Salmo 103:13, 14).

Okwinmay wiˈixë Jyobaa tkuentˈäjty ja kugajpxy Elías. Tëgokë ojts tsyëˈëgë ets nyayjäˈäwë mëk moˈon mëk tuk, ta ojts nyijkxy mä ja lugäärë äänëˈëk tëtsëˈëkpë. ¿Ti Jyobaa tyuun? ¿Waˈan axëëk dyajnayjäˈäwë? ¿Ojts tˈanëëmë parë netyë jyëmbitët ets tyuunˈadëˈëtsët kugajpxy? Kyaj, majtskˈokë Jyobaa ttuknigejxyë yˈanklës parë oytyaˈagyë dyuxët ets dyajkayët. Per oy duˈun  jyayajpudëjkë, kyum 40 xyëë duˈunyëmë Elías nyayjäˈäwë mon tuk. ¿Ti Jyobaa yˈaktuun parë tpudëjkë? Tim jawyiin, ttukˈijxy ko mbäät tkuentˈaty. Ta net tjotkujkmooy ko yuunk naxypy ojts yajmëgajpxy. Ets tˈanmääy ko kyaj nety naytyuˈuk yajpääty, ko tamë nety milˈamë jäˈäy diˈib kyaj të tmastuˈuttë Dios. Ta Elías jatëgok jotkujk nyayjäˈäwë parë tyunët kugajpxy (1 Reyes 19:1-19). ¿Ti tyäˈädë mdukniˈˈijxëp? Ko Elías yajkëjx yaˈˈanuˈkxë amay jotmay, perë Jyobaa mëmaˈkxtujkë ets paˈˈayoowë. Jyobaa kyaj tyëgatsy, nanduˈun mijts mëmay mëdäjˈyëty extëm ojts tmëmay tmëdäjˈyë Elías.

Kyaj mwinmayët ko niˈigyë ijty xymyëdunyë Jyobaa ets kyaj dyuˈunëty tyam. Ko tuˈugë jäˈäy diˈib pëyëˈkp tmastuˈuty ja pëyëˈk poˈoˈam o jëmëjtˈam, kyaj mbäät pojënë jatëgok tyëkë pëyëˈkpë. Tsojkëp wanaty wanaty pyëyëˈëgët parë jatëgok myadäˈägët ets kyaj pojënë yˈanuˈkxët. Ëtsäjtëm nanduˈun extëm ja pëyëˈkpë, tsojkëp nbëyëˈkëm parë nganaräjtëm ja jukyˈäjtën (1 Korintʉ 9:24-27). ¿Tiko xykyapëjtaˈagyë mwinmäˈäny parë xytyunët diˈib mbäät tyam xymyëmadaˈaky, extëm mnëjkxët mä nduˈukmujkëm? Mënuˈkxtäˈägë Jyobaa parë mbudëkëdët ets duˈun xytyunët. Ko jatëgok oy mˈitët mëdë Jyobaa, ta xyˈixäˈäny ko “oyjyaˈay” (Salmo 34:8). Ets jamyats ko nan mëjwiin kajaa dyajtsobääty oy ti jantsy waanë xytyukmëdunët parë xytyukˈixët ko mtsejpy (Lukʉs 21:1-4).

Ninäˈä xykyayaˈˈanuˈkxëm ti Jyobaa xyˈamdoˈojëm

“Jeˈeyëtsë nety wanaty nyajpudëkëyaˈany”

¿Wiˈixë Jyobaa tmëjämooyë June parë jatëgok jyëmbijty? Yëˈë tnimaytyaˈaky: “Xëmëts nmënuˈkxtakyë Jyobaa ets nˈanmääyëts parëts xypyudëkët. Tëgok, tajëtsë nxakxy xyˈanmääy ko tyunäˈänyëtyë asamblee mäjëts ngäjpn, tajëts njënany kojëts nëjkxäˈäny tuk xëë. ¡Jantsy oyëts nnayjäˈäwë kojëts jatëgok nyajpaty mä Jyobaa kyäjpn! Tadë asamblee yëˈëjëts xypyudëjkë, pes jeˈeyëtsë nety wanaty nyajpudëkëyaˈany. Tyam, agujk jotkujkëts jatëgok nmëdunyë Jyobaa. Tëjëts nnijawë ko kyajts mbäät nˈanaytyuˈukpëtsëmy ets ko nyajtëgoyˈajtypyëtsë nmëguˈukˈäjtëmë nyaybyudëkë. Agujk jotkujkëts nnayjawëty kojëts të njëmbity määnëm tˈaktiempëty”.