Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 9

Yajtun yajxonë dibujë etsë bideo

Yajtun yajxonë dibujë etsë bideo

Génesis 15:5

¿TI YˈANDIJPY? Ko xyyajtunëdë dibujë etsë bideo parë jäˈäy kyuwëˈëmëdët ets tjamyatsët diˈib jëjpˈam mdukniˈˈixëyaampy.

WIˈIX YAJTUNÄˈÄNY:

  • Winˈix tijatyë jäˈäy mdukˈixaampy parë mas oy xyyaˈëxpëkët. Yajtun extëmë dibujë, retratë, mapë o mä tiempë myiny parë jäˈäy xytyukniˈˈixët diˈib jëjpˈam. Pudëkë parë tjamyatstët ti të tyukniˈˈixëty ets kyaj yëˈëyë tjamyatstët ja dibujë.

  • Ix kontiempë pën yˈijxpatäˈäytyëp niˈamukë ja dibujë diˈib myajtunaampy.