Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 YAJTËˈËWËN 8

¿Tits ndunëp kots pën xytyukjaygyukëyäˈänët ko xymyëttsënëyäämbëts?

¿Tits ndunëp kots pën xytyukjaygyukëyäˈänët ko xymyëttsënëyäämbëts?

¿TIKO JYËJPˈAMËTY?

Tuˈuk tuˈugë jëmëjt, miyonkˈamë jäˈäy wixaty yaˈˈanëëmëdë o yajtundë parë yˈit tsyëënëdët ets yaˈˈaguanëˈattë, ets nimay yëˈë ënäˈktëjk. *

¿TIXYËP MIJTS MDUUMPY?

Annette kyaj nety tnijawë ti tuun jäjtëp ko yajkëdääwë ja jäˈäy diˈibë nety aguanëˈatanëp. Yëˈë jyënaˈany: “Mëkëts njanaynyitsiptuunë. Jayäˈäxan jajokanëts, per kyajts ja nˈääw nˈayuk nyekypyëtsëëmy. Ojtsëts nastij nasˈyokë, nejpy ngojxyëts ets ojtsëts nwinˈeˈkxy njëjpˈeˈkxy... per kots xyajtsayujty mët tuˈugë tsujkn, tatsë njot nwinmäˈäny tyëgooy ets kyajts mbäät nekynyaynyitsiptuunë”.

¿Tixyëp mduumpy koxyëbë duˈumbë njotmay xypyaaty?

WÄˈKWËˈËMË ETS WINMAY

Oy mjanaygyuentˈatyëty, mbäät wiˈix mjaty mgëbety extëm ko muum koots mnëjkxy. Biiblyë jyënaˈany ko näˈäty, ja diˈibë mas “peˈtypy kyaj xëmë myadaˈaky mä pyëyeˈeky” ets ja diˈibë mas kuwijy kyaj xëmë tijaty ttukˈoybyëtsëmy, “mët ko ja tiempë ets tijaty tuun jäjtëp diˈib kyaj nˈawijx njëjpˈijxëm niˈamukë xytyukjäjtëm” (Eclesiastés 9:11).

Diˈibë Annette aguanëˈäjtë, yëˈë tuˈugë jäˈäy diˈib kyaj tˈixyˈaty. Per näˈäty, yëˈë duˈun adëtstëbë jäˈäy diˈib nˈixyˈäjtëm o axtë tuˈugë jiiky mëguˈuk. Noelia ja netyë jyëmëjt mäjk ko yˈaguanëˈäjtë tuˈugë mixy diˈib myëdëjkpäˈäˈäjtypy. Yëˈë jyënaˈany: “Jantsy tsëˈkëts ets tsoytyuunëts, päätyëts nipën ngatukˈawäˈänë”.

 KYAJ MIJTS XYPYOKYËTY

Annette duˈunyëm nyayjawëty ko yëˈë pyoky extëm jyajty. Yëˈë jyënaˈany: “Janääm jatsojkëts njamyetsy extëmëts njäjty mä tadë ux ets nwinmayëts ko ojtsxyëbëts ti nˈaktuny parëxyëbëts naynyitsiptuunë. Kots nyajkuumy, duˈunyëts ojts nwëˈëmë, axtë tyambäädëts nwinmay ko ojxyëbëts ti nˈaktuny”.

Noelia nanduˈun nyayjawëty ko yëˈë pyoky extëm jyajty. Yëˈë jyënaˈany: “Ojtsxyëbëts nmëjpëjtaˈaky extëmëts ja ndääk ndeety xyˈanmääytyë. Pes jaayëts ijty nbëtsëmdë ëyëˈk kuyäjtpë kots mëët nëjkxyë nmëgaˈax, per kyajts nmëdooy. Päätyëts ja nmëdëjkpäˈä kyaj ojts tsyiptakxëty. Ja nfamilyëts mëjwiin kajaa dyajnäjxtë jäj jëmuˈumën ets axëëgëts nnayjawëty kots duˈun nyajmoon nyajtujktë. Tyäˈädë yëˈëts diˈib niˈigyë nmëkjäˈäwëp”.

Pën nanduˈun mnayjawëty extëmë Annette etsë Noelia, jamyats ko diˈibë xëmë poky myëdäjtypy, yëˈë ja diˈib aguanëˈäjtp, kyaj yëˈëjëty ja diˈib të yaˈˈaguanëˈaty. Ta näägë jäˈäy diˈib winmääytyëp ko këˈëm tˈëxtäˈäytyë pënaty duˈun jäjttëp. Per nipënë tyäˈädë kyanaytyukmëtsokyëty. Pën mijts të myaˈˈaguanëˈaty, mbäät mˈity seguurë ko kyaj xypyokyëty.

Kyaj tsyiptaˈaky duˈun njënäˈänëm, per tsip nmëbëjkëm. Nääk diˈib duˈun të jyattë kyaj pën ttukmëtmaytyäˈäktë, këˈëm nyaybyokyˈixëdë ets tëgatsyaty jyantsy wyinmaytyë. Per ¿pën tyukˈoyˈajtypy ko xykyanigäjpxët? ¿Mijts o ja diˈib të mˈaguanëˈatyëty? ¿Këdii niˈigyë yˈoyëty ko xyˈëxtäˈäyëdë naybyudëkë?

MMAYTYÄˈÄK WIˈIX TË MJATY

Mä Biiblyë yajnimaytyakpë Job, tuˈugë yetyëjk diˈib jukyˈäjt tëyˈäjtën myëët ets dyajnäjxy mëjwiin kajaa ayoˈon, jyënany: “¡Nmaytyäˈägaambyëtsë njäj njëmuˈumën!” (Job 10:1). Oyxyëp ko duˈun xytyuny. Ko pën xytyukmëtmaytyäˈägët diˈib mˈixyˈajtypy, mbäät oy myajnayjawëty ets mbudëkëty ko tëën tyuny jyatyëty.

¿Tiko pën xykyatukmëtmaytyaˈaky diˈibë mbäät mbudëkëty? Mëj jotmay diˈib mëjjeˈemtsyˈoˈkypy ets kyaj mbäät naytyuˈuk xymyëmadaˈaky.

Annette duˈun ttuuny ets pudëjkë. Yëˈë jyënaˈany: “Yëˈëts ndukmëtmaytyak tuˈugëtsë nmëtnaymyaayëbë etsëts xyˈanmääy parëts ndukmëtmaytyäˈägëdë mëjjäˈäytyëjk diˈib tuundëp mä tuˈukmujkën. Jantsy oyëts nnayjawëty kots duˈun nduuny. Kanäkˈokëts xymyëtmaytyaktë ets extëmëts xyˈanmääytyë, yëˈë diˈibëtsë nety nmëdowaampy: ko kyajtsë nety nbokyëty”.

Noelia tyukmëtmaytyakë tyääk tyeety extëm jyajty. Yëˈë jyënaˈany: “Xypyudëjkëdëts, ets xyˈanmääytyëts parëts nimaytyäˈägët extëmtsë nety të njaty, tyäˈädë yëˈëts xypyudëjkë parëts kyaj njotˈambëkët ets parëts kyaj mon tuk nnayjawëdët”.

Nan mëjwiin kajaa jyotkujkmooyë ko nyuˈkxtaky. Yëˈë jyënaˈany: “Kots nmëtmaytyakyë Dios, yëˈëts xypyudëjkë ets mas niˈigyë kotsë nety nipën ngatukmëtmaytyäˈägäˈäny. Kots nmënuˈkxtaˈagyë Dios, mbäädëts ndukmëtmaytyaktäˈäy wiˈixëts nnayjawëty, ets yëˈëts diˈib xymyoobyë jotkujkˈäjtën”.

Nan mbëkaambyë kuentë ko ta “tiempë parë tijaty yˈagëdaˈaky” (Eclesiastés 3:3). Naygyuentˈatëdë parë oy mëk myajpäädët, kyaj may mdäjët ets mäˈä poˈkx. Per diˈib mas jëjpˈam, yëˈë ko xyˈëxtäˈäyëdë Jyobaa diˈib xyjyotkujkmoˈoyëm (2 Korintʉ 1:3, 4).

 ¿TË MXËËW MJËJT TPÄÄTY PARË XYMYËDATËDË MNOOBYË?

Pën ja mnoobyë mëktaˈaky mˈanëˈëmxëty parë mëët mˈit mtsëënët, anëëmë amëk jotmëk: “¡Këdii duˈun mˈadëˈëtsy!” o “¡Yajjëgaˈagë mgëˈë!”. Këdii amonyë mwëˈëmy mët ko mwinmay ko mbäät mmastuˈutyëty. Pën mmastutëp, kyaj ti xyajtëgoyaˈany. Pes yëˈë mnitëjkëp tuˈugë jäˈäy diˈib mëjˈixëdëp ets diˈib wyingutsëˈëgëp extëm mwinmay.

¿YËˈËDAA YAJJAYGYUKËYANDËP PARË MËËT YˈIT TSYËËNËDËT?

Coretta, jyënaˈany: “Kotsë netyë njëmëjt naa 13 o 14, ja yaˈayˈënäˈkëty ëxkëˈëyëtsë nbrasieer twoˈondëwdë etsëts xyˈanëëmëdë wixaty extëm: Ta xyˈokˈixët ko jantsy oy mnayjawëyaˈanyëty ko xytyunët mët ëjts”.

¿Mjënäˈänëp ko tyäˈädë yaˈayˈënäˈkëty...

  1. ...nëgoobë wixaty jyënäˈändë?

  2. ...nëgoobë tˈanax tˈamayëdë?

  3. ...yëˈë yajjaygyukëyandëp parë mëët yˈit tsyëënëdët?

Candice, jyënaˈany: “Mä autobus, tats tuˈugë mixy xyˈanmääy wixaty etsëts xynyixäjy xykyuxäjy. Tats ojts ngëˈëmëbotsë etsëts nˈanmääy parëts xymyastuˈudët. Tats xywyinˈijxpejty ets wyinmääy ko lokëbëts”.

¿Mjënäˈänëp ko tyäˈädë mixy...

  1. ...nëgoobë wixaty jyënäˈändë?

  2. ...nëgoobë tˈanax tˈamayëdë?

  3. ...yëˈë yajjaygyukëyandëp parë mëët yˈit tsyëënëdët?

Bethany, jyënaˈany: “Nuˈun ojts tyuˈuyoˈoy tuk jëmëjt, xëmëts tuˈugë mixy xyˈanmääy ko xytsyojkpëts ets ko xyˈixyˈatäämbëts. Per xëmëts nˈanmääy ko kyaj. Näˈäty, xynyimäjts xynyijäˈxëts. Tats nˈanmääy ko kyajts duˈun xynyekytyunët, per kyaj jyaygyujkë. Tëgok, yëˈëtsë nety nˈaxojtsypyë ngëˈëk kots ojts xytyimˈëxkubojtsënë”.

¿Mjënäˈänëp ko tyäˈädë mixy...

  1. ...nëgoobë wixaty jyënäˈändë?

  2. ...nëgoobë tˈanax tˈamayëdë?

  3. ...yëˈë yajjaygyukëyandëp parë mëët yˈit tsyëënëdët?

Mä tukëˈëyë tyäˈädë, yëˈë myëdëgëëkpë diˈib tëyˈäjtën.

¿Wiˈix tyëgatsyëty ko pën dyajjaygyukëyaˈany parë mëët yˈit tsyëënëdët ets ko pën nëgoobë wixaty jyënaˈany o ko nëgoobë yˈanax yˈamayë?

Axëëk nyayjawëty ja jäˈäy diˈib yajtukjaygyujkëp ko yajmëttsëënëyaˈany. Ets diˈib mas axëëk, yëˈë ko oy tjaˈˈanëëmë parë myastuˈudëdët, kyaj nyekymyastuˈutyëty.

Mëj jotmayë tyäˈädë, pes axtë mbäädë net yaˈˈaguanëˈaty ja diˈibë duˈun yajtuump.

^ parr. 4 Oyë tyäˈädë artikulo yëˈë të yajtuknigojëdë toˈoxyˈënäˈk, nan pudëjkëdëbë yaˈayˈënäˈk.