Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Nuˈun të wyinjäˈty mä jëmëjt 2017

Nuˈun të wyinjäˈty mä jëmëjt 2017
 • Sukursal diˈib myëdäjttëbë Jyobaa tyestiigëty: 90

 • Paˈis etsë territooryë diˈib kyëyäjktëbë informë: 240

 • Tuˈukmujkën: 120,053

 • Nuˈun të yˈotstë mä yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëëw: 20,175,477

 • Pënaty të tkaytyë tsäjpkaaky ets të tˈuuktë binë: 18,564

 • Ja të wyinjäˈtyë käjpxwäˈkxpëty *: 8,457,107

 • Poˈoboˈo jaa të yˈëwäˈkx të käjpxwäˈkxtë: 8,248,982

 • Nuˈun të yˈaknimayë desde mä jëmëjt 2016: 1, 4%

 • Ja të nyëbattë *: 284,212

 • Prekursoor * regulaar diˈib të tyundë poˈoboˈo naa jaa wyinëˈattë: 1,249,946

 • Prekursoor ausiliar diˈib të tyundë poˈoboˈo naa jaa wyinëˈattë: 439,571

 • Ja oorë të yajkëyaky: 2,046,000,202

 • Poˈoboˈo ja jäˈäy të yˈëxpëktë *: 10,071,524

Nuˈun të nyaxyë jëmëjt 2017, * ja Jyobaa tyestiigëty të dyajtundë meeny sentääbë naxy $202 miyonk dolar parë yajpudëkëdë prekursoor espesial, misioneerë etsë sirkuitë mä ttundë Diosë tyuunk. Abëtsemy nyaxwinyëdë, ja wyinëˈattë pënaty tuundëp Betel 19,730. Etsë tyäˈädë nmëguˈukˈäjtëm aduˈugë xyëëw jyukyˈäjtën dyajtundë mä Jyobaa tyuunk.

^ parr. 7 Tuˈugë jäˈäy diˈib käjpxwäˈkxp, yëˈë yˈandijpy diˈib nyimaytyakypyë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën (Matewʉ 24:14). Pën mˈaknijawëyaampy niˈigyë pën duˈun yajtijtëp, tëkë mä jw.org ets ixë artikulo diˈib jënäämp: “¿Cuántos testigos de Jehová hay en el mundo?”.

^ parr. 10 Pën mˈaknijawëyaampy niˈigyë ti mbäät xytyuny pën mnëbatäämp parë mjäˈtët extëmë Jyobaa tyestiigë, tëkë mä jw.org ets ixë artikulo diˈib jënäämp: “¿Qué tengo que hacer para ser testigo de Jehová?”.

^ parr. 11 Prekursoor yëˈë duˈun tuump tuˈugë Testiigë diˈibë nëbety ets diˈib yajkypy oybyë ijxpajtën, ets nyayˈawanëty tsojkënykyëjxm parë poˈoboˈo kyäjpxwäˈkxët ets duˈun dyaktë yˈoorë extëm yaˈˈamdowdë.

^ parr. 14 Pën mˈaknijawëyaampy niˈigyë, tëkë mä jw.org ets ixë artikulo diˈib jënäämp: “¿Wiˈixë Jyobaa tyestiigëty dyaˈëxpëktë jäˈäy mëdë Biiblyë?”.

^ parr. 15 Parë nyaxy tuˈukpë jëmëjt, ja yajmaytsyoowtsoony 1 äämbë septiembrë 2016 axtë 31 äämbë agostë 2017.