Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Liibrë etsë Foyetë parë xyʼëxpëkëdë Biiblyë

Ëxpëkë Biiblyë tuk pëkyaty ets mbäät mbudëkëtyë liibrë etsë foyetë diʼib myajjënajkypy.

 

TYËGATSY WIˈIX YAˈIXY

Mä näägë ëxpëjkpajn yajwijtsˈoyë diˈib jeˈeyë yaˈijxp mä Internet ets kyaj kyëxëˈëky mä ëxpëjkpajn.