Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA | SALMOS 120-134

“Jyobaa yëˈëts diˈib xypyudëjkëp”

“Jyobaa yëˈëts diˈib xypyudëjkëp”

Salmos 120 axtë 134 yëˈë diˈib yajtijp ja Ëy diˈib yaˈëëp mä ja Winbat. Mayë jäˈäy jyënäˈändë ko ja israelitëty yëˈë ijty yˈëëwdëp agujk jotkujk mientrës wyimbattë ko nyëjkxtë xëˈäjtpë jëmëjt jëmëjt Jerusalén, diˈib yajpatp mä tun kopk diˈib Judá.

Ko Jyobaa xykyuwäˈänëm yëˈë mëët yaˈijxkijpxyë:

121:3-8

  • tuˈugë borreegë kuentˈäjtpë

  • tuˈugë kepy diˈib yaˈˈanikëp

  • tuˈugë soldäädë diˈib kyaj myastuˈuty