Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA | MARKɄS 9, 10

Diˈibë yˈijxtë yajkëktëjkëp ja mëbëjkën

Diˈibë yˈijxtë yajkëktëjkëp ja mëbëjkën

9:1-7

Ko Jesus tyëgäjtsy, okwinmay wiˈix nyayjyäˈäwë ko tmëdooy ja Tyeety yˈanëˈëmxëty ko kupëjkëp. Seguurë ko mëjääwmooyë parë tmëmadäˈägët ja jäj jëmuˈumën diˈibë nety yajnaxaampy. Tijaty tuun jäjttë, nan mëjwiin kajaa pyudëjkë Pedro, Santiago etsë Juan. Pes yëˈë yaˈijtëdë seguurë ko Jesus, yëˈë ja Mesías ets ko oyë nety ko yëˈë tpanëjkxtë. Oyë nety të nyäjxnë 32 jëmëjt, Pedro duˈunyëm tjamyejtsy ti tuun jäjtë etsë tyäˈädë yajkëktëjkë ja myëbëjkën mä “diˈibë Diosë kyugäjxpë yajwëˈëmdë jääybyety” (2 Peed. 1:16-19).

Oy ojts ngaˈijxëm tijaty tuun jäjtë, per ta tyam nˈijxëm wiˈix yˈadëy. Pesë Jesus yëˈë tyam tuump Rey ets tim tsojk dyajkäˈpxäˈänyë tsyip ets dyajjëmbitäˈänyë naxwinyëdë extëm tuˈugë it lugäärë tsujpë (Diˈibʉ Jat. 6:2).

¿Wiˈix kyëktëkë mmëbëjkën ko xyˈixy wiˈix yˈadëy diˈib ojts yajnaskäjpxë mä Biiblyë?