Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

30 äämbë disiembrë 2019 axtë 5 äämbë eneerë 2020

DIˈIBɄ JATANɄP 20-22

30 äämbë disiembrë 2019 axtë 5 äämbë eneerë 2020
 • Ëy 146 etsë nuˈkxtakën

 • Ääw ayuk diˈib mëët tsyondaˈaky (3 min. o waanë)

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

 • Ëjts nyajkejpy tëgekyë ak jemy(10 min.)

  • Diˈibʉ Jat. 21:1. “Yëˈë jawyiimbë tsäjp esë jawyiimbë naxwinyëdë kyaj määnë” (re-S paj. 301 parr. 2).

  • Diˈibʉ Jat. 21:3, 4. “Tëgekyë diˈibë të yˈity, të jaˈa nyaxy kyexy” (wp13 1/12 paj. 30 parr. 2-4).

  • Diˈibʉ Jat. 21:5. Tëyˈäjtën tijatyë Jyobaa wyandakypy (w03-S 1/8 paj. 12 parr. 14).

 • Nˈokˈëxtäˈäyëmë oorë platë diˈib ijtp yuˈutsy (8 min.)

  • Diˈibʉ Jat. 20:5. ¿Tiko tyäˈädë tekstë jyënaˈany “diˈibë akwëˈëmdë ja oˈkpëty, yëˈëjëty kyaj jyikypyëktët axtë ko kyäˈpxët tuk mil jëmëjt”? (it-2-S paj. 1202 parr. 2).

  • Ap. 20:14, TNM; Diˈibʉ Jat. 20:15. ¿Ti yˈandijpy “mejny diˈibë yaˈamp”? (it-2-S paj. 180, 181).

  • Mä të yajkajpxyë Biiblyë tyäˈädë sëmään, ¿ti të mdukniˈˈixëty mä Jyobaa?

  • Mä të yajkajpxyë Biiblyë tyäˈädë sëmään, ¿tijaty të xypyaaty diˈib myajtsobatypy extëmë oorë platë?

 • Yajkajpxyë Biiblyë (4 min. o waanë) Diˈibʉ Jat. 20:1-15 (th ëxpëjkën 5).

NˈOKˈYAˈËXPËJKËM OYË JÄˈÄY

 • Ko myëdëgëkˈok nnijëmbijtëm (3 min. o waanë) Winˈix tuˈugë tekstë parë xyˈatsoowëmbitët ja yajtëˈëwën diˈib ojts xyyajwëˈëmy ko myëmajtskˈok xynyijëmbijty ets mmoˈoy tuˈugë yˈinbitasyonk parë nyëjkxët reunyonk (th ëxpëjkën 3).

 • Ko myëdëgëkˈok nnijëmbijtëm (4 min. o waanë) Winˈix tuˈugë tekstë parë xyˈatsoowëmbitët ja yajtëˈëwën diˈib ojts xyyajwëˈëmy ko myëmajtskˈok xynyijëmbijty ets mmoˈoy tuˈugë ëxpëjkpajn diˈib nyajtuˈunëm ko jäˈäy nyaˈëxpëjkëm (th ëxpëjkën 9).

 • Ko nyaˈëxpëjkëm mëdë Biiblyë (5 min. o waanë) jl ëxpëjkën 12 (th ëxpëjkën 6).

WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË