Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Tyäˈädë jëmëjt ja yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëëw martës 7 äämbë abril

Tyäˈädë jëmëjt ja yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëëw martës 7 äämbë abril

Ko wyingony ja Jesusë yˈoˈkën xëëw mayë nmëguˈukˈäjtëm tpawinmaytyë wiˈixë Jyobaa mëdë Jesus mëjwiin kajaa të xytsyojkëm (Fwank 3:16; 15:13). Parë xynyijawët tijatyë Jesus yˈaktuun jam Jerusalén, käjpx mä Matewʉ, Markʉs, Lukʉs ets Fwank, mbäät xypyanëjkxy extëm yä myiny abatkëˈëy. Nan yajnimaytyakp mä foyetë Biiblyë, ¿ti xytyuknijäˈäjëm? maytyaˈaky 20. ¿Ti net mbäät nduˈunëm ko nnijäˈäwëm ko Jyobaa mëdë Jesus mëk xytsyojkëm? (2 Kor. 5:14, 15; 1 Fwank 4:16, 19).

JESUS DYAJJËJPKËJXNË DIOSË TYUUNK JAM JERUSALÉN

Näˈä

Mää

Ti tuun jäjtë

Matewʉ

Markʉs

Lukʉs

Fwank

8 äämbë nisán, mä jëmëjt 33 (1 ets 2 äämbë abril)

Betania

Jesus jyaˈty mä yˈaktëgoyˈaty tëdujk xëëw ja

 

 

 

Paskë 11:55- 12:1

9 äämbë nisán (2 ets 3 äämbë abril)

Betania

María ttukutaamëˈëgyë Jesusë aseytë ets ttuktekymyëdamë

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania, Betfagué ets Jerusalén

Tyëkë Jerusalén burrëkëjxy extëmë rey

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 äämbë nisán (3 ets 4 äämbë abril)

Betania ets Jerusalén

Tkäjpxpoky ja iigë kepy; dyajwäˈätsy jatëgokë templë

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalén

Ja saserdotë wintsënëty ets ja yaˈëxpëjkpëty ttukniwinmäˈäyëdë dyaˈoogäˈändë Jesus

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Jyobaa kyajpxy; Jesus tnaskäjpxë yˈoˈkën; yˈadëy diˈib ojts tnaskäjpxë Isaías ko judiyëtëjk kyaj myëbëkäˈänëdë

 

 

 

12:20-50

11 äämbë nisán (4 ets 5 äämbë abril)

Betania ets Jerusalén

Xytyukniˈˈijxëm ko ja iigë kepy tyëtsy

21:19-22

11:20-25

 

 

Ja templë diˈib Jerusalén

Dyajtëwdë pënë Jesus të myoˈoyëtyë kutujkën; ijxpajtën mä nimajtskpë uˈunk

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Ijxpajtën mä ja kamguentˈäjtpë diˈib yajjäˈäyˈoˈktëp ets mä ja pëjkpë yajnixëduny

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Jesus tˈatsoojëmbity ti Dios jyaˈäjtypy ets ti yajkutujkpë jyaˈäjtypy, mä oˈkpë jyukypyeky ets ja anaˈamën diˈib mas mëj

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Dyajtëwdë pënë Kristë yëˈë yˈuˈungë David

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Tmëkmëgajpxy ja fariseety etsë yaˈëxpëjkpëty

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Tˈixy ko kuˈookytyoxytyëjk tˈagonë meeny

 

12:41-44

21:1-4

 

Olivos kopk

Tnigajpxy ti yajtukˈijxwëˈëmëp ko nety jam yajpääty

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Ijxpajtënë mä ja 10 toˈoxyˈënäˈk, ja talentë meeny ets ja tsyiibë mëdë borreegë

25:1-46

 

 

 

12 äämbë nisán (5 ets 6 äämbë abril)

Jerusalén

Judiyëtëjkë wyintsën tniwinmayëdë dyaˈoogäˈändë Jesus

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Judas tniwinmayë wiˈixë Jesus tkëyakäˈäny

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 äämbë nisán (6 ets 7 äämbë abril)

Jerusalén ets jam wingon

Jesus tniˈanaˈamë parë yajniwinmayët ja Paskë diˈib yˈaktunandëp

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

 14 äämbë nisán (7 ets 8 äämbë abril)

Jerusalén

Jesus ttuny ja Paskë mëdë yˈapostëlëty

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Dyajtekypyujy ja yˈapostëlëtëjk

 

 

 

13:1-20

Jesus tˈëxkapy ko Judas yëˈë këyakanëp, ta tˈëxkexy

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Dyajnaxkëdaky wiˈix yajtunët ja nWintsënˈäjtëmë yˈAˈux (1 Kor 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Jesus tnaskäjpxë ko Pedro yˈëxtijäˈänyëty ets ko yˈapostëlëtëjk yˈayoˈoywyäˈkxäˈändë

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Twandaˈaky ko kyaxaampy diˈib xypyudëjkëm; ijxpajtën mä ja uubë ääts; tniˈanaˈamë nnaytsyojkëm; yˈaknuˈkxtaˈaky mët ja yˈapostëlëty

 

 

 

14:1–17:26

Getsemaní

Jesus jyantsy yˈayoy mëk; yajkëyaky ets yajmatsy

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalén

Anás yajjustisëpäätyëty; Caifás pyayoˈoyëty; ja judiyëtëjk diˈib yajkutujktëp; Pedro jyënaˈany ko kyaj yˈixyˈatyëty

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Ko Judas tkëyäjkyë Jesus, ta ojts nyayyoˈktëyëty (Apos. 1:18, 19)

27:3-10

 

 

 

Jesus twinguwäˈägë Pilato, ok ta Herodes ets ta jatëgok yajmëjëmbity mä Pilato

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilato jyanasmatsëyaambyë Jesus; judiyëtëjk twinˈixtë Barrabás; yajtuknikäjpxpety yˈoogët kepykyëjxy

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(Tsuu naa a las 3:00)

Gólgota

Yˈooky kepykyëjxy

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalén

Jyënaky ja nyiniˈkx kepykyëjxy ets yajpëjtaˈaky mä jut

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 äämbë nisán (8 ets 9 äämbë abril)

Jerusalén

Ja saserdotëty ets ja fariseety tniˈanaˈamëdë ets yajkuentˈatët ja jut ets yaˈˈatsäˈäyët

27:62-66

 

 

 

16 äämbë nisán (9 ets 10 äämbë abril)

Jerusalén etsë myëgäjpnbäˈä; Emaús

Jesus jyukypyeky; nyaytyukˈixyëty mëgoxkˈok ja yˈëxpëjkpëty

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Ko nety të nyaxy 16 äämbë nisán

Jerusalén; Galilea

Yˈakˈnaytyukˈixyëty kanäkˈok ja yˈëxpëjkpëty (1 Kor. 15:5-7; Apos. 1:3-8); tniˈanaˈamë wiˈix tijaty ttundët; dyaˈëxpëktëdë jäˈäy

28:16-20

 

 

20:26–21:25