Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Yajnimaytyaktsoonyë Eclesiastés

Yajnimaytyaktsoonyë Eclesiastés

Min nˈokˈijxëm wiˈix yajnimaytyaˈagyë Eclesiastés, yëˈë tuˈugë liibrë diˈib mbäät xypyudëjkëm parë ndukxondakëmë jukyˈäjtën.