Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Jyobaa tyestiigëty: dyajnigëxëˈëktë myëbëjkën. Tuk pëky: Pyëtsëmdë agootstuuy

Ja diˈib yˈËxpëjktëbë Biiblyë pyëjktë kuentë ko agootstuuyë nety yajpäättë relijyonk o kyaj tyukniˈˈixëdë tëyˈäjtën nuˈun ja tiempë pyety kyuˈty. Mët ko tmëbëjktë Dios, ta yˈawäˈätspëtsëëmdë mä ja tukniˈˈijxënë diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty ets ojts tmënëjkxtë ja tëˈkx jäjjënë o ja tëyˈäjtënë mä niˈamukë jäˈäy. Pawinmay wiˈixën jyotmëktaktë ets kyaj tmastuttë Dios, ets ix wiˈixë Jyobaa yajpëtsëëmëdë “mä ja kootsˈat”, ets ojts yajnëjkxëdë “mä ja jyäjënë tsujpë”.