Aller au contenu

Mbǒŋ Yehova

A til hǒw Mbo

Sooŋ, apapa di wèe hěyèè wá kwéyà jôo.

Si lóma wèe a té ni a jáasi apapa di kayá ɓal, tô kê a séé di apapa di wèe o huukinè.

 

Kasi e ti

Nóon mbêy mbwem ni kasi dí e ti.

A nóoŋti Mbǒŋ Yehova

Jóki ndéma a nóoŋti sí. Hěye a jáasi polo ndogamène, náa o bón nè si tóoŋ, ni jáan o fítíí nè jókwáa Bibel di ŋgáa a siliŋ.